Смекни!
smekni.com

Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком (стр. 1 из 3)

ЗМІСТ

Вступ

Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком

Висновки та рекомендації

Використана література

ВСТУП

Тема роботи «Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком» з дисципліни «Банківська система України».

В роботі розглянуто сутність організаційно-економічного механізму антикризового управління банком і обґрунтовано доцільність його впровадження у практичну діяльність банку; визначено основні концептуальні положення формування й дослідження організаційно-економічного механізму антикризового управління банком, запропоновано напрями забезпечення його ефективного функціонування.

У сучасних умовах розвитку економіки внаслідок економічної й політичної нестабільності банки не здатні адекватно реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ, внаслідок чого потрапляють у кризові ситуації. Кризи, які виникають у процесах функціонування й розвитку банків, мають негативні наслідки й можуть призвести як до банкрутства окремих банків, так і до масової неплатоспроможності банківської системи. Виходячи з цього, актуальним питанням є визначення концептуальних засад формування відповідного організаційно-економічного механізму антикризового управління, здатного забезпечити адекватне реагування банку на вплив дестабілізуючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Розробці окремих аспектів функціонування організаційно-економічного механізму стратегічного управління в цілому та антикризового управління зокрема присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних науковців як Л.І. Абалкін, А. Кульман, B.C. Пономаренко, О.М. Ястремська, В.М. Луцьковський, Ю.О. Путятін, О.І. Пушкар, Е.С. Мінаєв, А.Р. Віієс, Л.Р. Забродіна та ін. Разом із тим питання щодо конкретних напрямів формування й підвищення ефективності організаційно-економічного механізму антикризового управління банком потребують уточнення та подальшого розвитку.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування, розробка концептуальних положень формування організаційного-економічного механізму антикризового управління банком у сучасних умовах ведення банківського бізнесу.


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

антикризове економічне управління банк

Антикризове управління допускає реалізацію стратегій антикризового управління, які складаються з великої кількості цільових заходів, спрямованих на подолання виниклих загроз, негативних тенденцій у процесах функціонування й розвитку банку. Ефективність стратегії антикризового управління залежить від якості інструментів, що використовуються для її розробки й реалізації. Такими інструментами можуть бути відповідні організаційно-економічні механізми як сукупність станів і дій, що становлять процес розробки й реалізації стратегій у системі антикризового управління.

У найзагальнішому визначенні під механізмом розуміють внутрішній устрій, систему чого-небудь, а також сукупність станів і процесів, із яких складається яке-небудь явище.

В економічній літературі як синонім терміна "організаційно-економічний механізм" використовують низку інших термінів: "організаційний механізм", "економічний механізм", "господарський механізм", "механізм управління".

Використання організаційно-економічних методів для розв'язання завдань антикризового управління дає змогу визначити механізм антикризового управління як організаційно-економічний. Сутність організаційних методів полягає в тому, що перш ніж здійснити яку-небудь діяльність, її потрібно належним чином організувати: спланувати, зорієнтувати, регламентувати, забезпечити необхідною документацією, інструкціями, які фіксують правила поведінки персоналу в різних ситуаціях. З допомогою економічних методів створюються умови, що зацікавлюють учасників і виконавців антикризового управління в його успішній реалізації.

Під організаційно-економічним механізмом антикризового управління в економічній літературі розуміють сукупність концептуальних, методичних і програмних інструментів, які дають можливість моделювати варіанти прийнятих рішень, розробляти засоби їх аналізу й реалізації, чим підвищують їх обґрунтування і знижують ризик від упровадження. Організаційно-економічний механізм антикризового управління є підсистемою системи антикризового управління. Об'єктивність його існування визначено потребою в управлінні процесами функціонування й розвитку банку в умовах запобігання кризі та її подолання. Як система організаційно-економічний механізм антикризового управління включає інші підсистеми. Специфіка організаційно-економічних механізмів антикризового управління визначена у праці A.M. Букреєва і описується через пари протилежних начал і тенденцій, що в сукупності утворюють діалектичну єдність.

Як зазначають фахівці, організаційно-економічний механізм антикризового управління банком формується шляхом визначення сукупності методів впливу на фактори внутрішнього й зовнішнього середовищ залежно від природи їх виникнення й чутливості до методів впливу. За неможливості мобілізувати потрібний обсяг ресурсів здійснюються їх перерозподіл або формування нового механізму.

Вхідними елементами формування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком є конкретні об'єкт і мета, тобто насамперед узгоджуються такі елементи, як формування категорій "об'єкт-цілі". Для цього мету трансформують у завдання, в ознаку (критерій), на підставі якої здійснюють оцінку мети, тобто формують категорії "цілі-критерії". Потім визначають фактори, на які слід впливати для виконання цих завдань, тобто формують категорії "стратегія-фактори". Якщо потрібна сукупність факторів не може бути сформована, то уточнюють цілі й формують нові категорії "об'єкт-цілі", потім знову формують категорії "цілі-критерії" і "стратегія-фактори".

Під час формування і впровадження організаційно-економічного механізму антикризового управління у практичну діяльність банку потрібно враховувати подані нижче положення:

1) організаційно-економічний механізм антикризового управління має підпорядкований характер щодо організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку банку, тобто цей механізм має забезпечувати безперервний розвиток банку в результаті реалізації відповідних стратегій антикризового управління й антикризових заходів. Організаційно-економічний механізм антикризового управління також має враховувати цілі, принципи й концептуальні положення організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку банку, тобто цілі, принципи й концептуальні положення організаційно-економічного механізму антикризового управління не повинні суперечити цілям, принципам і концептуальним положенням організаційно-економічного механізму стратегічного розвитку банку;

2) формування і впровадження організаційно-економічного механізму антикризового управління у практичну діяльність банку має відбуватися одночасно з упровадженням антикризового управління, тобто з моменту створення банку, що дасть змогу розробляти й використовувати дійові стратегії антикризового управління й антикризові заходи;

3) організаційно-економічний механізм антикризового управління має забезпечувати адаптацію банку до умов зовнішнього і внутрішнього середовищ, тобто в результаті впровадження цього механізму у практичну діяльність банку мають забезпечуватися його стійке функціонування й розвиток за будь-яких економічних, політичних і соціальних перетворень у країні або змін у внутрішньому середовищі (скорочення ресурсної бази, зниження рентабельності бізнес-напрямів, центрів фінансової відповідальності, конфлікти в системі менеджменту, маркетингу тощо);

4) організаційно-економічний механізм антикризового управління має забезпечувати узгодження цілей усіх учасників антикризового управління у процесі подолання кризи і враховувати пріоритетність їх досягнення;

5) організаційно-економічний механізм антикризового управління має забезпечувати реалізацію ефективних стратегій антикризового управління, спрямованих на подолання кризи у процесах функціонування й розвитку банку або загрози її виникнення під впливом кризо твірних факторів, в умовах обмежених ресурсів;

6) організаційно-економічний механізм антикризового управління має враховувати постійні й послідовні інновації в усіх ланках і сферах діяльності банку, а саме перебудову організаційної й фінансової структур банку, освоєння принципово нових бізнес-напрямів, продуктів, послуг, принципів ведення бізнесу, використання нових маркетингових заходів, використання будь-якої нової можливості для збереження або збільшення сегмента ринку, що обслуговується;

7) організаційно-економічний механізм антикризового управління має забезпечувати зацікавленість персоналу банку, насамперед менеджерів вищої ланки, у подоланні кризи в найкоротший термін із найменшими втратами та відновлення життєдіяльності банку на тому самому або вищому рівні;

8) організаційно-економічний механізм антикризового управління має забезпечувати формування організаційної, фінансової й корпоративної культури банку, що відповідає рівню розвитку економіки.

Розробка методологічного базису формування організаційно-економічного механізм антикризового управління зумовлює потребу у визначенні відповідних концептуальних положень, які обумовлюють ефективність функціонування організаційно-економічного механізму антикризового управління банком в умовах дестабілізуючого впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ банку.

Концепція як система поглядів на розуміння сутності організаційно-економічного механізму антикризового управління й система, що визначає задум побудови такого механізму, має містити велику кількість основних тверджень, що відповідають на такі запитання: як повинні будуватися і функціонувати окремі складові організаційно-економічного механізму антикризового управління? На яких твердженнях щодо апріорних властивостей предметної області й окремих компонентів механізму та їх зв'язків має базуватися організаційно-економічний механізм антикризового управління? На яких принципах мають формуватися окремі структурні складові організаційно-економічного механізму антикризового управління? Яким умовам повинні відповідати множини об'єктів, що становлять основу організаційно-економічного механізму антикризового управління (моделі, методи, процедури, структури)? Які тенденції в розвитку предметної області мають бути враховані в організаційно-економічному механізмі антикризового управління?