Смекни!
smekni.com

Основи валютного законодавства (стр. 1 из 6)

ОСНОВИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

План

1. Поняття валюти та валютних цінностей

2. Правовий режим валютних операцій

3. Валютний контроль

4. Відповідальність за порушення валютного законодавства


1. Поняття валюти та валютних цінностей

Поняття валюти взагалі поєднується з грошовими одиницями держав. Але при цьому термін “валюта” може вживатися у двох значеннях: як грошова одиниця певної держави; як грошова одиниця іноземних (відносно неї) держав, кредитні та платіжні документи, що визначені в іноземних грошових одиницях та застосовуються в міжнародних розрахунках. Саме друге значення і охоплюється поняттям іноземна валюта.

Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19 лютого 1993 року визначає валюту України як грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України. До валюти також відносяться грошові знаки, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України (ст. 1). Це і є, власне, валюта.

Другою складовою частиною категорії “валюта України” (поряд з, власне, валютою України) є платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України.

Таким чином, валюта України складається з визначених законодавством України:

а) грошових знаків, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом;

б) платіжних документів, що виражені у валюті України;

в) інших цінних паперів, виражених у валюті України. Категорія “іноземна валюта” також має декілька складових. Це:

1) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів чи монет, що знаходяться в обігу та є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі чи групі держав;

2) кошти на рахунках в грошових одиницях іноземних держав та міжнародних грошових чи розрахункових одиницях.

Так, відповідно до законодавства України під іноземною валютою розуміється як, власне, іноземна валюта, так і монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах. При цьому, власне, іноземною валютою є іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави. Також до неї відносяться грошові знаки, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Національна та іноземна валюта знаходяться в певному співвідношенні. При цьому застосовується поняття “конвер-тованість”. Це досить складне поняття. Саме конвертованість (чи конвертованість валюти у вузькому значенні) розуміється як гарантована державою можливість обміну національної валюти на іноземну. Залежно від того, наскільки обмежена така можливість, валюта виступає як вільно чи частково конвертована.

Більш широке значення конвертованості валюти включає в себе значне коло відносин, що регулюють:

— можливість держави забезпечити попит власників валюти на товари та послуги (необхідної якості та в необхідній кількості).


2. Правовий режим валютних операцій

Використання іноземної валюти обмежене. Вона може застосовуватися лише в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань. Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами валюти України визначається Національним банком України.

Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93, визначаючи право власності на валютні цінності, підкреслює, що резиденти і нерезиденти мають право бути власниками також валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Вони також мають право здійснювати валютні операції з урахуванням обмежень, встановлених діючим валютним законодавством України.

Валютні операції можна поділити на два типи:

1. Поточні — операції, в ході яких здійснюється обслуговування експортно-імпортних операцій та забезпечення переміщення валютних коштів фізичних осіб, що працюють або мешкають за кордоном.

2. Валютні операції, що пов'язані з рухом капіталу, які здійснюються при переміщенні капіталу (національного — за кордон, іноземного — в державу).

Важливе значення при класифікації цих двох типів валютних операцій має визначення резидентства та нерезидентства для суб'єктів валютних операцій. Насамперед, вони мають різне коло повноважень як по першому типу операцій, так і по другому. По-друге, для резидентів характерний різний рівень обмежень: поточні валютні операції здійснюються ними без обмежень, операції другого типу є операціями, що чітко контролюються з боку держави через відповідні органи.

Валютне законодавство України до валютних операцій відносить:

— операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

— операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

— операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей (Ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України №15-93).

Порядок організації торгівлі іноземною валютою визначається ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. Законами України “Про банки і банківську діяльність” та “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами — юридичними особами — здійснюється через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України, виключно на міжбанківському валютному ринку України. Структура мЬкбанківського валютного ринку, а також порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку визначаються Національним банком України.

Уповноважені банки від свого імені та за свій рахунок укладають угоди з купівлі-продажу іноземної валюти. Регулюється це Тимчасовим порядком ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, затвердженим постановою Правління Національного банку України (із змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 28.05.1996р. № 127). Відповідно до цього порядку розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку визначається як різниця між сумою купленої іноземної валюти за свій рахунок та сумою проданої за свій рахунок. Валютна позиція може бути виключно довгою або нульовою і вона з'являється тільки в разі купівлі іноземної валюти банком за власні кошти в межах встановленого ліміту відкритої валютної позиції. Надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду у вигляді внесків або продаж цих внесків та доходів банку в іноземній валюті не впливає на розмір відкритої валютної позиції.

Уповноважені банки, які мають власні кошти до 700 тисяч ЕКЮ, згідно з вимогами “Положення про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків”, затвердженого Правлінням Національного банку України від 30.06.95р. № 167, зобов'язані щоденно дотримуватись закритої валютної позиції та щомісяця (не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним) подавати звіт за кожний робочий день місяця безпосередньо установі Національного банку України за місцем територіального знаходження головного банку.

У випадках, коли уповноважений банк здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні. Національним банком встановлюється для нього ліміт валютної позиції. Для контролю ліміту відкритої валютної позиції уповноважені банки зобов'язані щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним, подавати установі Національного банку України за місцем територіального знаходження головного банку розрахунок власних коштів (капіталу). Наданий розрахунок підлягає перевірці відділом банківського нагляду відповідного управління Національного банку України, за результатами якої відділ валютних операцій і контролю цієї установи не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, перевіряє розрахунок на відповідність нормам і затверджує ліміт відкритої валютної позиції.

Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових (клірингових) одиницях. Зазначені курси встановлюються Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Залежно від застосування валютних курсів валютні ринки розподіляють на:

1. Валютні ринки з одним режимом — ринок з вільно плаваючими валютними курсами, що встановлюються на біржових торгах.

2. Валютний ринок з подвійним режимом — ринок з одночасним використанням фіксованого та плаваючого курсу валюти, що застосовується державою для регулювання руху капіталів.