Мир Знаний

Адміністративно-правові методи (стр. 5 из 6)

громадської безпеки,а саме: патрульно-постовоюслужбою, службою дільничних інспекторів, діяльністю підрозділів, що організують роботу спеціальних установ (приймальників-розподіль-ників), Державтоінспекцією, відділами дозвільної системи та ін.

Оператпвпо-розшукова діяльність міліції регулюється нормами різних галузей права: адміністративного, кримінального, крпмінально-процесуального та ін. Ця діяльність здійснюється оперативними підроз­ділами органів внутрішніх справ: кримінальною та спеціальною мілі­цією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочин­ністю, оперативно-розшуковими підрозділами Дсржавтоінспекції


.

Крііміиально-процесуальна діяльність міліції регулюється кри­мінально-процесуальним законодавством і здійснюється різними службами і підрозділами кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. Предмет цієї діяльності — провадження дізнання по кри­мінальних справах і т.под.

Профілактична діяльність міліції здійснюється всіма служба­ми міліції і регулюється законами та відомчими нормативними ак­тами, що регламентують діяльність міліції і перш за все служб та підрозділів кримінальної міліції і міліції громадської безпеки.

Міліція України складається з таких підрозділів: кримінальної міліції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції: Держав­ної автомобільної інспекції; міліції охорони; спеціальної міліції.

Міліція повинна виконувати свої завдання нсуперсджено, у точній відповідності з законом. Для забезпечення громадського по­рядку працівники міліції зобов'язані вживати відповідних заходів не­залежно від свого підпорядкування. В разі необхідності міліція тим­часово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу. Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніше як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем ро­боти чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного надання їм медичної та іншої допомоги.

Кримінальна міліція — це підрозділи, діяльність яких полягає в організації та практичному здійсненні боротьби з загальнокримінальною злочинністю: вбивствами, крадіжками, по­грабуваннями, розбійними нападами, проституцією, розповсюджен­ням СНІДУ, правопорушеннями, пов'язаними з іноземними грома­дянами. Це розшук злочинців і осіб, які зникли без вісти, а також передбачені чинним законодавством невідкладні слідчі дії. Підрозді­ли кримінальної міліції безпосередньо відповідають за стан бороть­би з рецидивною та організованою злочинністю, а також ведуть ро­боту щодо попередження злочинів. Кримінальна міліція — це також підрозділи кримінального розшуку та управління державної служ­би по боротьбі з економічною злочинністю (УДСБЕЗ), це

боротьба зі злочинністю в паливно-енергетичному комплексі, інших базових галузях економіки та державних бюджетних установах, на спожив­чому ринку та в аграрному секторі економіки, в процесі приватизації, економічної реформи та оподаткування.

Міліція громадської безпеки. Завдання, що сто­ять перед міліцією громадської безпеки, мають досить широкий діа­пазон і є одним з найбільш об'ємних напрямів роботи міліції. Це ад­міністративна діяльність, яка полягає в захисті прав і свобод люди­ни і громадянина, забезпеченні громадського порядку, спокою та безпеки, попередженні і припиненні правопорушень у містах та інших населених пунктах держави, а також боротьба зі злочинністю, здійснення провадження в справах про адміністративні правопору­шення. Основу міліції громадської безпеки складає служба охорони громадського порядку, до якої входять підрозділи патрульно-посто­вої служби, «Беркут». Патрульно-постова служба здійснює нагляд за виконанням окремими громадянами і посадовими особами правил, що регулюють громадський порядок, з метою запобігання та припи­нення правопорушень, а також притягнення правопорушників до відповідальності. Значну роботу проводять дільничні інспектори міліції, які забезпечують безпеку громадян і громадський порядок на закріплених за ними дільницях. Міліція громадської безпеки організує роботу спеціальних установ, а саме: приймальників-розподіль-ників для затриманих за бродяжництво та спеціальних приймаль­ників для осіб, підданих адміністративному арешту, забезпечує без­пеку працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. В систему підрозділів цієї міліції входить дозвільна система, до компетенції якої належать пи­тання забезпечення правил виготовлення, реалізації, придбання, збе­рігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної зброї та інших предметів на об'єктах дозвільної сис­теми, організація роботи щодо ліцензування підприємницької діяль­ності по виробництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та ін.

Транспортна міліція, її діяльність полягає в органі­зації та практичному здійсненні заходів щодо охорони громадсько­го порядку і охорони вантажів, що перевозяться на залізничному, водному (річковому, морському) та повітряному транспорті.

Державна автомобільна інспекція має підроз­діли, які регулюють рух транспорту та пішоходів на вулицях і доро­гах, виявляють і припиняють порушення правил дорожнього руху, здійснюють контроль за технічним станом автомототранспортних засобів, що експлуатуються, а також за утриманням автомобільних доріг, вулиць, ведуть облік дорожньо-транспортних пригод, здійсню­ють розшук викрадених автомашин, приймають державні іспити на отримання права керування транспортними засобами, видають по­свідчення на право керування цими засобами, здійснюють держав­ну реєстрацію та облік транспортних засобів, видають реєстраційні документи і державні номерні знаки та ін.

Міліція охорони. На підставі договорів міліція охоро­ни бере під охорону майно громадян, підприємств, установ незалеж­но від форм власності, громадських об'єднань, іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних громадян, юридичних осіб, а також осіб без громадянства.

Спеціальна міліція. Здійснює функції забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, що мають важливе народногосподарське значення або постраждали внаслідок стихій­них лих, катастроф, а також забезпечує охорону громадського поряд­ку під час проведення масових заходів як на місцевому рівні, так і в загальнодержавному масштабі і т.под.

Для виконання обов'язків, покладених на міліцію України, відповідно до чинного законодавства передбачені різноманітні засо­би як переконання, так і примусового впливу (припинення, запобі­гання, стягнення) на свідомість і поведінку людей.

Законодавством встановленіі умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Конкретні повноваження органів місцевого самоврядуван­ня в галузі внутрішніх справ знайшли відображення в Законі Украї­ни «Про місцеве самоврядування в Україні», в якому передбачені два види повноважень: власні (самоврядні) та делеговані.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відпо­відно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого са­моврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-по­бутових умов; сприяння діяльності органів внутрішніх справ.

Делеговані повноваження мають більш широкий діапазон і полягають в наступному: вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичай­них ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення державного і гро­мадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і органі­зацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження ма­теріальних цінностей; вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортив­них, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відан­ня; утворення служб у справах неповнолітніх та спостережної служ­би, спрямування їх діяльності; вирішення разом з відповідними орга­нами МВС України питань щодо створення належних умов для служ­би та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ та ін.

Державний нагляд за безпекою дорожнього руху

Безпека дорожнього руху є врегульований правовими нормами процес руху, експлуатації транспортних засобів, що виключає мож­ливість заподіяння фізичної або майнової шкоди. Ці норми містять­ся в Законі України від ЗО червня 1993 р. «Про дорожній рух»1 (з на­ступними змінами і доповненнями), правилах, положеннях і інструк­ціях, настановах і правилах дорожнього руху.

Органами влади і управління різних рівнів розробляються, зат­верджуються і реалізуються програми забезпечення безпеки дорож­нього руху. Безпосереднє забезпечення державного нагляду за безпе­кою дорожнього руху покладено на Державну автомобільну інспекцію МВС України (далі — Державтоінспекція). Основним нормативним актом, що регулює її діяльність, є Положення про Державну автомобільну інспекцію[5]-

Висновок

У висновку хотілося б відзначити актуальність розгляду проблеми адміністративно-правових методів які використовуються державною виконавчою владою. Вона загострена в даний час у зв'язку з конституційною реформою, із серйозними змінами в механізмі державного управління й в організаційно-правовому статусі багатьох суб'єктів, .