Мир Знаний

Адміністративно-правові методи (стр. 6 из 6)

Активність і ефективність економічних і інших факторів реформ багато в чому визначається характером впливу з боку держави на розвиток насамперед економічних процесів.

Воно знаходить своє вираження не тільки в законодавстві, але й в управлінській діяльності, методах її практичного здійснення. Відповідно в ще більше актуалізуються проблеми адміністративно-правових методів

Розглянувши тему “ Методи здійснення державної виконавчої влади хотілося б зробити такі висновки:

Методи діяльності виконавчої влади - способи здійснення управлінських функцій і кошту впливу органів і виконавчої влади на керовані об'єкти. Складовими частинами методів діяльності виконавчої влади є:

• способи впливу однієї людини на іншого, одного колективу на іншій, людини на колектив;

• способи забезпечення переваги волі суб'єкта влади;

• способи організації, упорядкування процесів, що відбуваються, прийоми здійснення управлінських функцій, що виникають при організації спільної діяльності;

отже властивості методів державного управління:

• передусім це різноманітні засоби практичного досягнення певного управлінського результату, способи здійснення управлінських функцій;

• вони виражають цілеспрямований управлінський вплив з боку керуючого суб'єкта на поведінку керованого об'єкта з метою вирішення певних управлінських завдань;

• застосування окремих методів повинно здійснюватися в межах компетенції органу виконавчої влади чи іншого повноважного суб'єкта;

• методи управління як способи вираження юридично-владних повноважень органів виконавчої влади носять правовий характер; здебільшого вони виражаються в правових формах управління;

• управлінські методи відображають характер взаємовідносин між суб'єктом та об'єктом управління;

• ті чи інші методи управління втілюються у відповідних формах управлінської діяльності.

Отже, управлінські методи безпосередньо і нерозривно пов'язані з такими елементами управління, як правова основа, компетенція, функції', мета, зміст та форми управлінської діяльності.

Управлінські методи реалізуються шляхом:

• адміністративної нормотворчості (встановлення певних нормативів, тобто загальнообов'язкових правил поведінки);

• адміністративного розпорядництва (видання індивідуальних управлінських актів щодо конкретних випадків);

• загального керівництва підпорядкованими об'єктами певної галузі чи сфери;

• безпосередньої організації та односторонньо-владного вирішення поточних питань, що виникають з ініціативи підпорядкованих об'єктів;

• нагляду та контролю за поведінкою учасників управлінських стосунків, у т. ч. шляхом надання їм необхідної допомоги;

• застосування роз'яснювальних заходів, а також заходів морального та матеріального заохочення;

• застосування опосередкованих організаційно-правових заходів, у т. ч. комплексу заходів економічного впливу;

• застосування в передбачених законом випадках заходів адміністративного примусу та ін.

Універсальними способами впливу на свідомість і волю людей є методи переконання, заохочення і примусу.

Що стосується теми “Управлінські методи в органах МВС” то головним є те ,що управління у галузі внутрішніх справ і його особ­ливість полягають в тому, що в процесі такого управління здійс­нюється безпосередня охорона прав і свобод громадян, а також за­безпечується громадський порядок та громадська безпека.

Список літератури.

1. Конституція Украіни

2. Адміністративне право України. Підручник.

3.Радянське адміністративне право: Підручник за редакцією Василенкова П.Т. - М. Юрид. літ., 1990 р.

4.Политологический словарь. - К.: ИнноЦентр. - 1991.

5.Юридический энциклопедический словарь. - М.: СЭ. - 19846. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій - К. 1998.

7.Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К. Юрінком Інтер. 1999

8.Атаманчук Г.В. Управление: социальная ценность и эффективность. М.: РАГС, 1995.

9.Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996.

10.Пикулькин А.Б. Система государственного управления. М., 1997.

11.Севрюгин В.Е. Проблемы административного права: Учебное пособие. - Тюмень: ТВШ МВД 1994

.

12.Еропкина М.И. Советское административное право. Часть общая и особенная. - Киев, 1988.

13. Соціологія праці МАУП 2002 р.[1] Коваль Л. Адміністративне право України К. 1995 р.

[2] Радянське адміністративне право підручник за ред Василенкова М. 1990

[3] Адміністративне право України Колпаков В.К. К. Юрінком 1999р.

[4] Адміністративне право України Курс лекцій К 1998р.

[5] ( Див.: Відомості Верхов. Ради України. 1993. № 31. Ст. 33