Смекни!
smekni.com

Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства (стр. 1 из 6)

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра економічної кібернетики

Контрольна робота

З дисципліни:

«Інформаційні системи в менеджменті»

На тему:

"Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства"

Суми 2008

Вступ

Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві.

Постійно зростаюча складність і динамічність виробничих, економічних і соціально-економічних систем, великі розміри цих систем, складність їх зв'язків і взаємозв'язків, колосальні обсяги обчислювальних робіт при плануванні, прогнозуванні і прийнятті управлінських рішень – такі підстави для широкого впровадження інформаційних систем в практику повсякденного життя. Інформаційні системи на сьогоднішній день представлені великою різноманітністю як по інтелектуальному і системотехнічному складу, так і за областями застосування і організаційними формами функціонування. При цьому в різних сферах діяльності є місце і простим, і складним інформаційнім системам.

Інформаційна система з точки зору користувачів є єдиним неподільним засобом, що використовується для виконання їх професійних функцій. З позицій фахівця з управління єдина інформаційна система представляється на нижньому (базовому) рівні як сукупність взаємозалежних складових (структурних компонентів, видів забезпечень), а на верхньому (системному) рівні як частина ще більшої системи, в яку вона входить (локальні, регіональні і глобальні системи). В даній роботі цей підхід використовується як головний при вивченні предметної області інформаційних систем. Крім того, при розгляді інформаційної системи в цілому або окремих її складових, приводяться приклади передових технологій і зразків товарних систем та її компонентів. Окреме місце займає концепція автоматизованого проектування інформаційних систем, орієнтована на використання методології високорівневого архітектурного проектування. Вона відповідає схемі традиційної розробки ІС, але базується на формалізації представлення знань і автоматизації процедур проектування, тобто на використання CASE-технологій.

Інформаційні системи в менеджменті – науковий і технічний напрямок, що вивчає проектування, експлуатацію і розвиток інформаційних технологій і систем (ІС), що автоматизують управління економічними системами.

Предметом ІСМ є інформаційні технології і системи в різних формах їх застосування, а також окремі компоненти систем: підсистеми, АРМи, види забезпечень і т.п.

Задачі ІСМ – ознайомлення з основами автоматизації економічних систем, вивчення архітектури сучасних інформаційних систем; вивчення роботи типових АРМ виробничого й офісного призначення; одержання практичних навичок роботи з типовими АРМ.

1. Загальна характеристика підприємства

ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» є виробником технологій і обладнання яке дозволяє використовувати енергію альтернативних видів палива, природного і супутнього нафтового газів. Використання газу в якості моторного палива економічно вигідно і екологічно цілеспрямоване в порівняні з використанням рідких моторних палив. В 1993 році в результаті науково-технічної діяльності підприємства була розроблена документація і створено виробництво автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Виробництво цих АГНКС вперше на Україні і в країнах СНД розпочав завод «Газмаш» ВАТ ВЕК «Сумигазмаш». Завод «Газмаш» – це більше тридцяти висококваліфікованих конструкторів чиї передові розробки були відтворені в металі в газозаправних колонках (з 1994 року – ЄТ6, а з 1999 року – КПГ‑1, КПГ‑1А, з 2001 року – КПГ‑2) і автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (з 1995 року – АГНКС М‑45, з 1998 року – АГНКС‑60, з 2001 року – АГНКС‑75). Обладнання використовується для заправки автомобілів, спеціальної техніки, автобусів і іншого транспорту стиснутим природним газом (метаном). Такі станції успішно працюють в Росії (Москва і ін.), Таджикистані, Молдові і багатьох містах України. В 1999 році заводські системі управління якістю присуджено міжнародній сертифікат якості ISO 9001. Обладнання АГНКС сертифіковане в системі «УкрСЕПРО» в Україні і має сертифікати Російської Федерації.

В теперішній час завод «Сумигазмаш» є провідним виробником даного обладнання на Україні і в країнах СНД.

ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» пропонує комплексну програму переобладнання автотранспорту для роботи на стиснутому природному газу і будівництво автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

Загальними перевагами переобладнання автотранспорту на стиснутий газ, є:

1. Низькі ціни продажу природного газу (ціна природного газу метану в два рази менше ціни нізькооктанового бензину).

2. Постійне зменшення об’ємів добутку нафти, конденсату і тенденція зростання цін на бензин і дизельне пальне, а також значні ресурси природного газу і багаторічний досвід використання стиснутого природного газу.

3. Природний газ, як газомоторне паливо найбільш безпечне, не дивлячись на високий тиск, не токсичний, що в наслідок його використання покращується стан атмосферного повітря в промислових регіонах.

Сьогодні ВАТ ВЕК «Сумигазмаш» є мобільним підприємством, яке спроможне в короткий термін вирішити технічні завдання і виробництво АГНКС значно вищої продуктивності при надмірному вхідному тиску газу від 6 до 12 кгс/см2. За бажанням замовників можливе виробництво обладнання АГНКС, як блочно-контейнерного виконання, так і стаціонарного. При цьому виконує весь перелік робіт по впровадженню АГНКС (транспортування обладнання до місця призначення, шеф-монтаж, пусконаладжування, гарантійне і сервісне обслуговування), допоможе в підготовці проектної документації станції, надасть консультації покупцям.

ВАТ ВЕК пропонує гнучку грошову комбіновану схему розрахунків та іншу, за згодою сторін, цінову політику. В разі придбання двох і більше комплектів обладнання передбачені знижки 5% від вартості обладнання. Про надійність обладнання АГНКС, виробництва заводу «Газмаш» серійно з 1995 року говорить той факт, що все введене в експлуатацію обладнання продовжує успішно працювати і приносить прибуток своїм господарям.

Головним стратегічним напрямком компанія ВЕК вибрала забезпечення високої якості обладнання та послуг.

2. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Інформаційні системи, як і інформація і інформаційні технології, існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку є потреба в управлінні. А для управління потрібна систематизована, заздалегідь підготовлена інформація.

Таким чином, місія інформаційних систем – це виробництво інформації, що її потребує організація для забезпечення ефективного управління всіма своїми ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією.

В основі будь-якої системи лежить процес. В основі інформаційної системи – процес виробництва інформації. У цьому розумінні ми можемо розглядати інформаційну систему як систему управління, де цей процес є об'єктом управління. І як у будь-якій системі управління, існують органи управління інформаційною системою (табл. 1).

Автоматизована інформаційна система управління організацією є взаємопов'язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації.

Як правило, це система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує комп'ютерну інформаційну технологію, і персонал, який взаємодіє з комп'ютерами і телекомунікаціями.

Технологія роботи в комп'ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна для розуміння фахівцем некомп'ютерної галузі і може бути успішно використана для контролю процесів професійної діяльності та управління ними.


Таблиця 1. Інформаційна система як об'єкт управління

Об'єкт управління Оперативний рівень управління Тактичний рівень управління Стратегічний рівень управління
Інформаційна система організації Персонал інформаційної системи, менеджери підрозділів і функціональних служб Корпоративна рада директорів і головні менеджери інформаційної системи
Інформаційні технології, що застосовуються Персонал інформаційної системи Головні менеджери інформаційної системи

Існування виробничих і економічних об'єктів визначається призначенням їх задовольняти ті чи інші потреби суспільства. Кожний такий об'єкт вступає у певні відносини з середовищем, що змінюється (з державними органами управління, з іншими об'єктами тощо), і складається з безлічі різних елементів, взаємодія яких і забезпечує його існування і виконання ним свого призначення.

Оскільки здійснення управління виділяється в особливу функцію, то на її виконанні спеціалізуються деякі елементи організацій. З огляду на це в межах організації можна виділити керований процес (об'єкт управління) і керуючу частину (орган управління). Сукупність їх визначається як система управління.

Керуюча частина певним чином впливає на керований процес. Щоб керуюча частина могла здійснювати управління, їй необхідно зіставляти фактичний стан керованого процесу з метою управління, у зв'язку з чим керований процес впливає на керуючу частину. Взаємовплив обох частин здійснюється як передача інформації. Таким чином, у системі управління завжди наявний замкнений інформаційний контур (рис. 1).