Смекни!
smekni.com

Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні (стр. 1 из 2)

УКООПСПІЛКА

Львівська Комерційна Академія

Реферат

на тему

Досвід сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні

Виконала:

студентка Інституту

економіки та

фінансів

462 групи 4 курсу

Суховерська Н.В.

Львів-2011


План

Вступ

1.Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні

2. Зарубіжний досвід страхування тварин

Висновки

Список використаних джерел літератури

Вступ

В умовах ринкової економіки, коли підприємства здійснюють підприємницьку діяльність на власний ризик, кожне підприємство відповідає за усі свої дії.

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Дане твердження справедливе для сільського господарства всіх країн, але особливо великим ризикам підлягає сільськогосподарське виробництво країн, економіки яких розвиваються або перебувають в процесі трансформації. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес. Зростає вплив макроекономічних рішень на діяльність кожного сільськогосподарського виробника. Можна стверджувати, що сама аграрна реформа є фактором ризику.

Стає зрозумілим, що система страхування як система мінімізації агро ризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору є необхідною складовою частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку галузі.

Правильне управління сільськогосподарськими ризиками здатне підвищити стабільність доходів від агробізнесу, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних сільгоспвиробників на зовнішньому ринку, сприятиме більш інтенсивному залученню іноземних інвестицій в агропромислових комплекс, а також підвищити прибутковість окремих операцій завдяки зменшенню втрат від настання неочікуваних або не застрахованих подій.

У розвинутих країнах страхування - цивілізований спосіб мінімізації економічних ризиків і один із можливих варіантів забезпечення виконання зобов'язань, які мають виробники сільськогосподарської продукції.

Страхування є дієва система майнових інтересів громадян і підприємців. Воно дає змогу підтримати соціальну стабільність у суспільстві, становить важливий фінансовий інструмент регулювання економіки держави і забезпечення її національної безпеки. Виходячи із цього страхуванню у провідних країнах приділяється посилена увага. Про її сучасний стан засвідчує величина активів страхових компаній.

1. Зарубіжний досвід страхування аграрних ризиків та доцільність його застосування в Україні

Одним із елементів гарантування стабілізації фінансового стану аграрних підприємств в ринкових умовах є страхування, що забезпечує безперервність розвитку сільськогосподарського виробництва, функціонування аграрного ринку й може слугувати джерелом інвестицій у сільське господарство.

Проведені дослідження світового досвіду в галузі страхування сільськогосподарського виробництва свідчать про функціонування в багатьох країнах національних систем страхування сільськогосподарських ризиків. При цьому кожна країна створює власну, необхідну їй систему страхового захисту сільськогосподарського виробництва (табл. 1).

Таблиця 1. Системи страхування аграрних ризиків у країнах світу

Країна Учасники системи агрострахування Основні заходи, передбачені системою страхування аграрних ризиків
1 2 3
США Федеральна корпорація страхування врожаю (Federal Сгор Іnsurance Согрогation) Департаменту сільського господарства;страхові компанії;товариства взаємного страхування Забезпечення виконання Федеральної програми страхування врожаю, яка включає:- перерахунок страховикам із федерального бюджету за фермерів 60% страхових премій;- забезпечення додаткового страхового покриття фермерам, які беруть участь у Федеральній програмі страхування врожаю;- контроль організації перестрахування;
Канада Державна корпорація страхування аграрних ризиків (Аgгісulturе Finanсіаl Sегvісеs Согрогаtion);страхові компанії; товариства взаємного страхування Забезпечення виконання Державної програми страхування аграрних ризиків, яка передбачає:- субсидовані заощадження для фермерів;- виконання програми забезпечення доходів ( рівня доходів фермерам не нижче ніж 70% від попереднього рівня за останні три роки);- контроль організації перестрахування;- забезпечення перестрахування понад 40% агроризиків за кордоном.
Португалія Система «державного та приватного партнерства» Держава: субсидії фермерам на страхування та організація перестрахування. Приватні страхові компанії (інтегровані в систему страхування сільськогосподарських ризиків): розроблення програм страхування та контроль за їх виконанням; відшкодування частини ризиків, не відшкодованих державою.
Польща Приватна система страхування під контролем держави Забезпечення функціонування Страхового гарантійного фонду для здійснення 100% виплат страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування відповідальності осіб, зайнятих сільським господарством.
Латвія Міністерство землеробства; страхові компанії Міністерство землеробства:- забезпечення субсидування страхових премій;- створення накопичувального фонду за участю держави,сільськогосподарських товаровиробників, та страхових компаній;- створення компенсаційного фонду за участю сільськогосподарських товаровиробників і держави

Притому світовий досвід свідчить, що в міжнародній практиці страхування сільськогосподарських ризиків сформувались дві основні моделі, які умовно можна назвати «американська» та «європейська». Для «американської» моделі, яка застосовується в США та Канаді, характерна значна підтримка держави у страхуванні сільськогосподарських ризиків. Для «європейської» моделі характерна мінімальна участь держави в аграрному страхуванні, котра зводиться головним чином до виконання контрольних функцій щодо діяльності приватних страхових компаній у цьому секторі ринку страхових послуг. Обидві ці моделі мають свої переваги і недоліки, але, як свідчить міжнародний досвід, найефективнішим при страхуванні аграрних ризиків є поєднання цих двох моделей. Саме така система страхування сільськогосподарських ризиків діє в Іспанії, яка, за оцінками експертів міжнародного проекту ЄС Tacis «Вдосконалення управління ризиками фермерських господарств та малих і середніх господарств в аграрному секторі», є країною з найрозвиненішою системою агрострахування в Європі [1].

У результаті проведених досліджень розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні виявлено низку причин недосконалого формування цього сектора ринку страхових послуг, зокрема: недосконалість страхового законодавства щодо здійснення обов’язкового страхування сільськогосподарських ризиків; висока вартість страхової премії для страхувальника; використання системи «податкового кредиту» щодо компенсації частини сплаченої страхувальником страхової премії; низька страхова культура страхувальників та недостатній рівень кваліфікації працівників страхових компаній; недовіра потенційних страхувальників до страхових компаній; відсутність постійної прозорої й доступної інформації щодо діяльності страховиків, які здійснюють цей вид страхування.

Це зумовлює необхідність формування в Україні державної політики стосовно розвитку ринку сільськогосподарського страхування. Проведені дослідження свідчать, що на сьогодні в Україні є напрацювання щодо розв’язання вказаної проблеми на державному рівні. Зокрема, Проектом ЄС «Вдосконалення управління ризиками фермерських господарств та малих і середніх господарств в аграрному секторі» разом з ННЦ «Інститут аграрної економіки» розроблений Проект концепції розбудови системи аграрного страхування та підготовлений проект Закону України «Про аграрне страхування в Україні» [2-3]. Проте вступ в дію вказаних законодавчих актів ще залишається у майбутньому.

З огляду на це й з урахуванням досвіду зарубіжних країн, виникає доцільність створення в Україні ефективної системи страхування сільськогосподарських ризиків за державною підтримкою та формування ефективної системи сільськогосподарського страхування в добровільній формі.

2. Зарубіжний досвід страхування тварин

Захищеності клієнтів західних страхових компаній можна позаздрити.

Першою до Естонії прийшла мода страхувати домашніх вихованців. Причому не тільки їх життя, але і поведінка. Дворняга коштує п'ять тисяч дол., породистий кіт - 20, а хом'як – нічого. Страхування чотириногого друга – послуга відносно нова. У страховій компанії If Kindlustus вона з'явилася порівняно недавно - в листопаді 2007 року, але, за словами керівника прес-служби If Эвы-Греті Альяс, користується великою популярністю. На сьогоднішній день страхуванням домашніх тварин в Естонії, крім If Kindlustus, займається і компанія Ergo Kindlustus. Але пакет послуг страхування домашніх тварин в Ergo значно менший. Вартість страховки залежить від стану здоров'я і віку "застрахованої морди". Чим старше тварина, тим на велику суму доведеться розщедритися її власникові. Кішку і собаку застрахувати можна у віці від 4 місяців до 8 років. Страхувати можна лише зареєстрованих тварин з татуїровкою або чіпом - для цього потрібно повідомити дату народження тварини і номер маркіровки чіпа (штрих-код).