Смекни!
smekni.com

Автоматизована банківська система у ЗАТ КБ "ПриватБанк" (стр. 2 из 7)

Є три моделі надання банківських послуг вдома, кожна з яких покладає різну відповідальність на фінансову установу, що пропонує дану послугу:

1. Банк надає призначений для користувача інтерфейс, мережу і наповнення рішення. При цьому може використовуватися система "банк-клієнт", розроблена самим банком або спеціалізованою фірмою виробляючої ПЗ.

2. Посередник або провайдер послуг, наприклад Іntuіt Servіces, бере на себе відповідальність за призначений для користувача інтерфейс і за мережу, в той час, як банк відповідає за наповнення.

3. Надання послуг вдома за допомогою Іnternet. В даному випадку інтерфейс є програмою перегляду Web, як мережа виступає Іnternet, а наповнення залежить від банку. Взагалі кажучи, через вузол Web фінансові інститути можуть запропонувати широкий спектр послуг.

Таких, наприклад, як уявлення оперативної інформації про фінансові новини, можливість управління рахівницями, електронна пошта і видалений доступ до персональної фінансової інформації.

Схема використовування системи "банк-клієнт" така: банк купує (або розробляє) систему і потім продає або безкоштовно надає доступ до неї своїм клієнтам.

З погляду реалізації фінансових послуг для банків система "банк-клієнт" не є нічим принципово новим, основні зміни торкаються організаційної сфери діяльності. Система "банк-клієнт" дозволяє всього лише виключити з технологічного ланцюжка обробки фінансового документа процедуру передачі паперового оригіналу з рук клієнта в руки операціоніста і перекладу його в електронну форму. Супутні цьому процесу операції ідентифікації і аутентифікації документа теж виконуються автоматично. Надалі документ в електронному вигляді проходить абсолютно ті ж етапи обробки, передбачені існуючою банківською технологією, що і паперовий документ.

Обмеження обумовлені лише готовністю банку довірити виконання фінансових операцій автоматизованій системі.

1.2 Принципи проектування та функціонування автоматизованих банківських систем

В Україні автоматизація банківських технологій в нових ринкових умовах почала проводитися з початку 1990-х років, коли з’явилися перші комерційні банки. Відразу ж на ринку програмного забезпечення для банківської справи засобів з’явилося ряд зарубіжних та вітчизняних фірм-розробників, що його заповнили. Розвиток процесу автоматизації обумовив появу різноманітних автоматизованих банківських систем, що пояснюється не тільки великою кількістю фірм-розробників, але і широким спектром функцій, які банки виконують, різноманітністю структур і розмірів банківської справи.

БС, звичайно реалізуються за модульним принципом. Широко використовуються спеціалізовані могутні або універсальні комп'ютери, об'єднуючі декілька ЛОМ. У БС застосовується міжмережевий обмін і видалений доступ до ресурсів центрального офісу банку для виконання операцій "електронних платежів". Банківські системи повинні мати засоби адаптації до конкретних умов експлуатації. Для підтримки оперативної роботи банку БС повинна функціонувати в режимі реального часу OLTP (On-lіne Transactіon Processіng).

Перерахуємо основні функції БС (звичайно вони реалізуються у вигляді незалежних модулів єдиної системи):

· Автоматизація всіх щоденних внутрішньобанківських операцій, ведення бухгалтерії і складання зведених звітів.

· Системи комунікацій з філіалами і іногородніми відділеннями.

· Системи автоматизованої взаємодії з клієнтами (так звані системи “банк-клієнт”).

· Аналітичні системи. Аналіз всієї діяльності банку і системи вибору оптимальних в даній ситуації рішень.

· Автоматизація роздрібних операцій - застосування банкоматів і кредитних карток.

· Системи міжбанківських розрахунків.

· Системи автоматизації роботи банку на ринку цінних паперів.

· Інформаційні системи. Можливість миттєвого отримання необхідної інформації, що впливає на фінансову ситуацію.

1.3 Інформаційна інфраструктура автоматизованої банківської системи

Створення та вибір банківських інформаційних систем базується на плануванні всіх систем, що пов’язані з функціонуванням повної інфраструктури банку, побудованої на інформаційних технологіях. Під інформаційною інфраструктурою автоматизованої банківської системи (АБС) розуміють сукупність, співвідношення і змістовне наповнення окремих складових процесів діяльності банку на основі автоматизації банківських технологій. В інфраструктурі, крім концептуальних складових, виділяють підтримуючі і функціональні підсистеми. До підтримуючих підсистем відносять інформаційне забезпечення, технічне оснащення, системи зв’язку і комунікацій, програмні засоби, системи безпеки, захисту і надійності. Функціональні підсистеми реалізують банківські послуги, бізнес - процеси та будь-які комплекси задач з сфери змістовної чи предметної спрямованості банківської діяльності. Крім цього створення автоматизованих банківських технологій поряд із загальносистемними (системотехнічними) принципами вимагає врахування особливостей структури, специфіки і обсягів банківської діяльності. Характерною особливістю банківських технологій є різноманітність і складність видів забезпечення автоматизації діяльності банку.

Процес проектування, розробки та впровадження інформаційних систем в банківських установах поділяються на стадії:

1. Допроектна - розробник спільно з замовником проводять організаційні заходи з підготовки об’єкта автоматизації до обстеження і створення інформаційної бази. Складають техніко-економічне обґрунтування, постановку задачі і технічне завдання на розробку системи. Визначають очікувану ефективність системи та вартість робіт з проектування та розробки системи. Всі документи на цій стадії затверджуються в двосторонньому порядку.

2. Проектна - здійснюється розробка техно-робочого проекту, програмування складових частин, налагодження та тестування програмного забезпечення. Створюються два документа: технічний та робочий проект.

3. Впровадження - система здається спочатку в дослідну, а потім в промислову експлуатацію. Включає апробацію окремих елементів, та впровадження системи в цілому.

4. Експлуатації - здійснюється супровід програмного та технічного забезпечення, виконання робіт щодо введення інформації та рішення відповідного класу задач автоматизованим способом.

1.4 Схема побудови автоматизованої банківської системи

У 1968 р. була почата робота над проектом створення міжбанківської системи SWІFT (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіcal Telecommunіcatіon).

Метою її створення було забезпечення всіх банків, що беруть участь в проекті (і інших фінансових організацій) захищеної від несанкціонованого доступу, надійною, високошвидкісною і цілодобово працюючою системою для передачі банківської інформації.

На початку 70-х рр. система почала функціонувати. У 1987 р. був подоланий бар'єр в 1 млн. міжбанківських операцій в день. Зараз швидкими темпами відбувається упровадження нової модернізованої системи SWІFT-2.

Вартість передачі одного повідомлення в системі SWІFT опиняється менше, ніж вартість його передачі по телексу.

Стандартизація типів повідомлень передаваних по мережі SWІFT була виконана Міжнародним комітетом із стандартизації. У 1974-80 рр. розробка типових повідомлень була завершена. В кінці 1993 р. була додана група нових фінансових стандартів SWІFT Allіance, де визначаються інтерфейси для зв'язку з національними глобальними мережами комп'ютерів по телексу і факсу.

Застосування стандартних форматів повідомлень в рамках системи SWІFT дає наступні переваги:

· виключається можливість різної інтерпретації повідомлень відправником і одержувачем;

· можливий повний контроль за передачею інформації на основі постійної фіксації трансакцій в системі;

· банк-користувач системи може автоматично генерувати щоденний звіт по проведених операціях.

В цілому система SWІFT є глобальною обчислювальною мережею на основі комп'ютерних центрів, сполучених різними каналами зв'язку. Основні оброблювальні комп'ютерні центри розташовані в США і Голландії. Ці центри пов'язані з регіональними хост-комп'ютерами, які встановлюються в країнах, що вступили в співтовариство SWІFT. Повідомлення від банку-відправника поступає через модем по відповідних каналах (наприклад комутованим або виділеним телефонним лініям) в регіональний хост-комп'ютер.

Відповідальність за передачу повідомлення до регіонального хост-комп'ютера несе банк-відправник. У регіональному центрі системи SWІFT повідомлення перевіряються на відповідність стандартам, накопичуються, шифруються і передаються за призначенням.

У системі SWІFT застосовується багаторівнева система захисту інформації, яка забезпечує гарантії збереження і конфіденційності передаваних даних. Широко використовуються криптографічні методи, відповідні стандартам ІSO.

Кажучи про програмно-апаратну реалізацію системи SWІFT слід зазначити той факт, що всі можливі варіанти такої реалізації теж чітке стандартизовані. Як інтерфейси різних рівнів для підключення до мережі SWІFT використовуються інтерфейси ST200, ST400 і ST500. які володіють різною продуктивністю і можуть бути реалізовані на основі різних комп'ютерних платформ.

В залежності від структури величини завдань технічних і технологічних можливостей банку автоматизована банківська система може бути побудована за одною із чотирьох схем:

1. Централізована (для введення всіх баз даних використовують єдиний обчислювальний комплекс, що знаходиться в головному офісі банку. Доступ до нього з філій здійснюється в режимі термінал сервер, а обробка інформації в цілому здійснюється центральним комп’ютером.