Смекни!
smekni.com

Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення (стр. 5 из 8)

Таблиця 2.1 – Завантаженість системи за 9 місяців 2008 року

Моделі Загальна кількість початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень Загальна сума початкових платежів У тому числі
Початкові платежі та електронні розрахункові повідомлення, виконані в СЕП у файловому режимі Початкові платежі та електронні розрахункові повідомлення, виконані в СЕП у режимі реального часу
Тис.шт. % Млн.грн. % Кіл-ть, тис.шт. Сума, млн.грн. Кіл-ть, тис.шт. Сума, млн.грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Самостійно 33398 13 1513490 25 33239 1403225 159 110265
3 модель 144180 55 2640259 44 143813 2585270 367 54989
4 модель 49401 19 993133 17 49399 992629 2 504
7 модель 13211 5 217576 4 13211 217576 0 0
8 модель 21374 8 618300 10 21374 618300 0 0
Разом 261564 100 5982758 100 261036 5817000 528 165758

Дані, наведені в табл. 2.1, свідчать, що найбільшим попитом серед учасників СЕП користувалася 3 модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, за якою юридична особа має консолідований коррахунок, а для виконання переказів між філіями та міжбанківських переказів використовується внутрішньобанківська міжфілійна платіжна система. За 9 місяців 2008 року учасники системи, які працювали за цією моделлю, виконали 144 180 тисяч початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень (або 55 % від загального обсягу), що на 19 936 тисяч штук (або на 16 %) більше, ніж за 9 місяців 2007 року.У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень, виконаних через СЕП у файловому режимі, збільшилась на 13 %, за сумою на 54 %, а в режимі реального часу кількість початкових платежів зменшилась на 54 %, проте збільшилась за сумою на 109 % . Структура початкових платежів за сумою платежу 2 квартали 2008 року наведено в табл. 2.2.

банк безготівковий розрахунок електронний

Таблиця 2.2 – Структура початкових платежів за 9 місяців 2008 року

Режими функціонування СЕП Початкові платежі Усього
0-100 грн. 100-1000 грн. 1000-10000грн. Понад 10000грн. Тис.шт. %
Тис.шт. % Тис.шт. % Тис.шт % Тис.шт. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Файловий 89410 35 94063 36 52600 20 23446 9 259519 100
Реального часу 173 33 160 30 103 20 90 17 526 100
Разом 89583 35 94223 36 52703 20 23536 9 260045 100

З табл.2.2 видно, що кількість початкових платежів за сумою платежу до 1000 грн. склала 183806 тис.шт., або 71 % від загальної кількості платежів. При цьому, платежів до 1000 грн. виконано на суму 38353 млн.грн., або 0,6 %, а платежів понад 1000 грн. – на суму 5946553 млн.грн., або 99,4 % від загальної суми платежів 5984906 млн.грн. За 9 місяців 2008 року в середньому за день оброблялося 1414 тисяч початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 32339 млн.грн., у тому числі середньодобова завантаженість: 1) у файловому режимі становила за кількістю 1411 тисяч початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 31443 млн.грн., що відповідно на 12 % та на 53 % більше, ніж за 9 місяців 2007 року; 2) у режимі реального часу становила близько 3 тисяч початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 896 млн.грн., що на 54 % менше по кількості та на 108 % більше по сумі початкових платежів за відповідний період минулого року. Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників системи становив 31 млрд.гривень. Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників системи становив 1,04. Аналіз статистичних даних роботи системи електронних платежів Національного банку щодо переказу коштів між банками свідчить про те, що система протягом 9 місяців 2008 року успішно виконувала покладені на неї функції державної системи міжбанківських розрахунків, повністю задовольняла потреби її учасників у переказі коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів.

2.2 Національна система масових електронних платежів та міжнародні карткові платіжні системи

Одним із основних напрямків діяльності НБУ є утворення національної системи масових електронних платежів населення за товари та послуги. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це система безготівкових розрахунків, при якій розрахунки за товари та послуги здійснюються за допомогою банківських платіжних карток. Платіжна картка – документ на носії електронної інформації у вигляді пластикової картки, що випускається кредитно-фінансовими установами. Основними документами, що визначають загальні засади функціонування НСМЕП є Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджено постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 №620 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2005 за № 25/10305. А також Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням затверджено постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 № 137 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за № 543/10823.

Для організації НСМЕП в Україні важливе значення має класифікація банківських пластикових карток за їх функціональним призначенням та технологією використання.

За функціональним призначенням розрізняють:

1) кредитні – картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власниками кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за допомогою цих карток. Тому власникам їх відкриваються окремі позичкові рахунки, які функціонують незалежно від інших їхніх рахунків;

2) дебетні – пластикові картки, за допомогою яких платежі здійснюються списанням коштів безпосередньо з поточного рахунку власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Тому за своїм призначенням це суто платіжні картки. а) картки для операцій з готівкою; б) картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах; в) чекові гарантійні картки, що використовуються для ідентифікації чекодавця і гарантування платежу за чеком.

За технологією використання виділяють:

1) картки з магнітною смугою;

2) картки з мікросхемою (старт-картки).

За даними аналізу діяльність банків України на ринку платіжних карток у 2007 році маємо такі результати. Станом на 1 січня 2008 року 127 банків (73 % від загальної кількості, які мають ліцензію) є членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію й еквайрінг платіжних карток.

Загальна кількість клієнтів українських банків, які мають платіжні картки, торік збільшилася на 6,3 млн., або на 21,4% ( з 29,4 млн. до 35,7 млн.), з них юридичних осіб – на 41,4 млн., або на 15,1 % (з 273,3 тис. до 314,7 тис.), а фізичних осіб – на 6 266,7 тис., або на 21,5 % (з 29 141,2 тис. до 35 407, 9 тис.).

Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, у 2007 році збільшилася на 8,7 млн. шт., або на 27 % (з 32,5 млн. шт. до 41,2 млн. шт.). Кількість платіжних карток за видами показано в табл.2.3.[16, c. 31]


Таблиця 2.3 – Види платіжних карток, емітованих українськими банками станом на 01.01.2008 року

Показники Усього Питома вага, %
1 2 3
Загальна кількість платіжних карток з них: 41 162 100
1) за типами держателів:
а) корпоративні 415 1
б) особисті 40 747 99
2) за видами носіїв інформації:
а) з магнітною смугою 38 676 94
б) з магнітною смугою та чіпом 771 1,9
в) з чіпом 1 518 3,7
г) для розрахунків в мережі Інтернет 197 0,5
3) за платіжною схемою:
а) з дебетовою функцією 31 117 75,6
б) з кредитовою функцією 10 045 24,4
4) за типами фінансових операцій:
а) з функцією видачі готівки 1 236 3
б) з функцією платежів та видачі готівки 39 281 95,4
в) з функцією платежів без видачі готівки 645 1,6

Якщо дані табл.2.3 за 2007 рік порівнювати з 2006 роком, то кількість наприклад корпоративних платіжних карток збільшилась на 111 тис. шт., або на 36,5 % (з 304 тис. шт. до 415 тис. шт.), а особистих – на 8 577 тис. шт., або на 26,7 % (з 32 170 тис. шт. до 40 747 тис. шт.). порівняно з 2006 роком питома вага корпоративних карток збільшилася на 0,1 %, а особистих зменшилась на 0,1 %.