Смекни!
smekni.com

Функціонування та характеристика фондових бірж (стр. 6 из 7)

11 Коефіцієнт фінансової стабільності:

(4. 11)

Коефіцієнт на кінець звітного періоду не набирає нормативного значення. Норматив

, тож можна зробити висновок про недостатню фінансову стабільність підприємства.

12 Показник фінансового левериджу:

(4. 12)

Коефіцієнт зменшується, але не відповідає нормативному значенню

. Потрібно збільшити власні кошти підприємства. Підприємство залежить від довгострокових зобов’язань.

13 Коефіцієнт фінансової стійкості:

(4. 13)

Коефіцієнт на кінець звітного періоду не відповідає нормативному значенню

, що говорить про недостатню кількість стабільних джерел фінансування підприємства. Потрібно збільшити довгострокові зобов’язання зменшувати пасиви підприємства.

Висновок: розрахувавши показники фінансової стійкості, можна зробити висновок, що такі показники, як Коефіцієнт маневреності власного капіталу, власні оборотні засоби не задовольняють нормам. Це говорить про неоднозначне положення на підприємстві. З одного боку підприємство може виконувати свої зовнішні забов’язання за рахунок власних активів і має стабільні джерела фінансування, проте на підприємстві мала частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових коштах. що не дає змогу здійснювати фінансові маневри.

2.5 Показники ліквідності (платоспроможності)

1 Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття):


(5. 1)

Коефіцієнт близький до одиниці, що відповідає нормам і свідчить про ліквідний баланс підприємства, тобто про достатність оборотних засобів підприємства погашати свої борги.

2 Коефіцієнт ліквідності швидкої:

(5. 2)

Коефіцієнт менше одиниці, що не відповідає нормам, проте досить високий, і відповідає нормам міжнародної практики. Для того, щоб його збільшити, необхідно або збільшити оборотні активи, або зменшити поточні зобов’язання.

3 Коефіцієнт ліквідності абсолютної:

(5. 3)

Коефіцієнт зменшується і не відповідає нормам і свідчить про недостатність засобів підприємства для успішної фінансової діяльності. Для того, щоб його збільшити, необхідно або збільшити грошові засоби, або зменшити поточні зобов’язання.

4 Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості:

(5. 4)

Коефіцієнт на кінець звітного періоду=1,187 і не відповідає нормативному значенню, це свідчить про те, що підприємство не здатне повністю розраховуватися із кредиторами за рахунок дебіторів протягом року. Потрібно зменшувати дебіторську заборгованість.

Отже, оцінивши інвестиційну привабливість, можна зробити висновки, що показники ліквідності вимірюють можливості підприємства з оплати заборгованості, показники фінансової стійкості характеризують міру покриття підприємством позичкових капіталів, показники рентабельності вимірюють прибутковість вкладених в підприємство коштів та використаного обладнання, показники ділової активності визначають оборотність капіталу і трансформацію активів, в нашому випадку кількість оборотних коштів інвестованих у запаси зменшується, для того щоб вона збільшувалася необхідно збільшити собівартість реалізації у 2-кварталі.

3. Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності

3.1 Чистий зведений дохід і внутрішня норма дохідності

Таблиця 3. 1 – Вихідні дані для розрахунку

№ П/П Ставка дисконтування, % Прогнозований грошовий потік за періодами , тис. дол.
0 1 2 3 4 5 6 7
18 12 - 7,5 - 3,2 12,5 10,3 8,3 5,3 4,4 6

Залежно від основних принципів оцінювання ефективності інвестиційних проектів використовується ряд методів. У даній курсовій роботі необхідно використовувати саме ті методи, у розрахунках яких використовується дисконтування. До них відносять: чистий зведений дохід (NPV), індекс прибутковості чи рентабельності (РІ), період окупності (РР), внутрішню норму прибутковості (IRR).

1 Основним критерієм доцільності впровадження інвестиційного проекту є чистий зведений дохід (NPV). Розрахунок чистого зведеного доходу визначається за такою формулою:

, де (3. 1)

потік платежів;

прибуткова частина інвестиційного проекту;

витрати інвестиційного проекту;

весь період реалізації інвестиційного проекту;

момент закінчення інвестування;

момент отримання першого доходу.

У випадку, коли NPV >0 проект варто приймати до реалізації, якщо NPV<0, проект варто відхилити, бо він збитковий; NPV=0 – проект не прибутковий і не збитковий.

Отже, проект варто приймати, тому що він є ефективним за даним показником. Оскільки NPV>0 проект доцільно впроваджувати.

2 Внутрішня норма дохідності (IRR) – ставки дисконту, використання якої б забезпечило рівність поточної вартості очікуваних грошових відтоків та поточної вартості очікуваних грошових притоків. Практичне застосування цього методу зводиться до того, що в процесі аналізу вибирається два значення ставки дисконту

таким чином, щоб в інтервалі
функція NPV = f(r) змінювала своє значення з «+» на «-» або навпаки. Таким чином, використовують формулу:

, де (3. 2)

ставка, при якій
;

ставка, при якій
.

Для оцінки інвестиційного проекту повинна виконуватися умова

.

Отже, задля визначення внутрішньої норми дохідності (IRR) необхідно не менше двох розрахунків показника NPV.

Розрахуємо чистий зведений дохід за відсотковою ставкою r = 48%

При r = 60%

При r = 62%

NPV2 = -149$

Отже даний проект є ефективним за даним показником, тому що виконується рівність

3.2 Період окупності і індекс рентабельності

Строк окупності (РР) – тривалість часу, протягом якого недисконтовані прогнозові надходження грошових коштів перевищують недисконтовану суму інвестицій. У процесі аналізу при

спочатку:

1) визначаємо сумарні інвестиційні витрати

шляхом дисконтування їх на момент закінчення інвестування.