Смекни!
smekni.com

Функціонування та характеристика фондових бірж (стр. 7 из 7)

2) визначаємо дисконтова ні доходи зростаючим підсумком дисконтова ні доходи:

. (3. 3)

Дисконтуємо доти, поки не виконається нерівність

;

Отже рівність

виконується.

3) якщо ця нерівність виконується, розрахунок строку окупності інвестицій виконуємо за формулою:

. (4. 4)

Для визначення першого і другого показників базовим періодом вважаємо момент закінчення інвестування.

Період окупності повинен бути не більший періоду життєвого циклу проекту.

років-1рік 21днів

Індекс рентабельності (R) – відносна величина, яка визначається відношенням прибутковості частини NPV до її витрат:

(4. 5)

Якщо R=1, то це означає, що дохідність інвестицій точно відповідає нормативу рентабельності. Якщо R>1, то проект прибутковий, і навпаки R<1 - проект збитковий.

Відношення прибуткової частини до витрат даного проекту.

Rt/(1+r)t=

Отже, даний інвестиційний проект прибутковий (ефективний) за всі показниками. Оскільки R>1 то проект прибутковий.

Висновок

В даній курсовій роботі розглянули суть, функції та розвиток фондових бірж в Україні. Очевидно, що фондова біржа України засновується на неприбуткових основах і повинна діяти на принципах ліквідності, тобто вільного перетворення цінних паперів в гроші без фінансових втрат для власника, стабільності ринку, широкої гласності і довір'я. Це дозволить їй виконувати роль залучення грошових сум для інвестицій у виробничу і соціальну сфери; перерозподілу капіталів між різними галузями і підприємствами;централізації капіталів, стабілізації заощаджень представників різних верств населення, створення умов для розвитку в країні підприємницької діяльності.

Проаналізували інвестиційну привабливість підприємства за показниками що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Здійснили оцінку економічної ефективності інвестиційної діяльності і визначили,що проект є прибутковим.

Після розгляду й аналізу вищевикладених проблем і пропозицій по їхньому розв'язанню, без котрих немислимо існування і плідна життєдіяльність нашого суспільства, напрошується єдино можливий у цій непростій ситуації висновок, що для нормального функціонування фондового ринку України й успішного вступу до цивілізованого русла відношень між його суб'єктами необхідні наступні конкретні кроки:

- Негайне прийняття і неухильне перетворення в життя нормативно - законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність підприємців і підприємств державного сектора в рамках національного ринку

- Створення рівноправних умов для успішної роботи підприємств усіх форм власності і проведення грамотного антимонопольної політики.

Оцінивши інвестиційну привабливість, можна зробити висновки, що показники ліквідності вимірюють можливості підприємства з оплати заборгованості, показники фінансової стійкості характеризують міру покриття підприємством позичкових капіталів, показники рентабельності вимірюють прибутковість вкладених в підприємство коштів та використаного обладнання, показники ділової активності визначають оборотність капіталу і трансформацію активів, в нашому випадку кількість оборотних коштів інвестованих у запаси зменшується, для того щоб вона збільшувалася необхідно збільшити собівартість реалізації у 2-кварталі.

В даній роботі інвестований проект є прибутковим тобто ефективним, оскільки індекс рентабельності >1.