Смекни!
smekni.com

Облік розрахунків із страхування (стр. 5 из 5)

Облік розрахунків по страхуванню ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням. Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів. По кредиту рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, по дебету – погашення заборгованості ;та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством. Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 23. – ст. 121.

3. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.99 // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №311(436). – С.3-6. (спецвипуск 44).

4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" № 2240-ІІІ від 18.01.2001 (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

5. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" № 2213-ПІ від 11.01.2001 (зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.03 p. // www.rada.gov.ua.

7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533-ІП від 2.03 2000 (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

8. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 1105-XIV від 23.09.1999 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

9. Постанова КМУ "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" № 225 від 07.03.2001 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35. – С. 96.

10. Інструкція "Про порядок надходження, обліку та витрачання коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності". Затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 16 від 26. 06. 2001 // Все про бухгалтерський облік. – 2003.-№ 35.

11. Інструкція "Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 339 від 18.12.2000 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

12. Інструкція "Про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України". Затв. постановою правління Фонду № 12від 20.04 2001 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35.

13. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій". Затв. наказом Міністерства фінансів України № 291 від ЗО IX. 2003 // www.rada.gov.ua.

14. Антони Р. Основы бухгалтерского учета. – М.: СП "Триада НТТ", 2000. – 320 с.

15. Бернстайн ЛА. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 624 с.

16. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. – К., 2000. – 690 с.