Смекни!
smekni.com

Економічна робота банків у процесі кредитування (стр. 1 из 3)

1. Комплексна оцінка кредитоспроможності клієнта

Кредитоспроможність позичальника ¾ це його здатність повністю і вчасно розраховуватися за своїми фінансовими зобов¢язаннями.

Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за поточний період чи за яку-небудь дату, а прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу

Одним із способів організації кредитних відносин вважається якісна оцінка кредитоспроможності позичальника. В інформації про кредитоспроможність господарств комерційні банки нині мають влику потребу. Їхні прибутковість і ліквідність багато в чому залежать від фінансового стану клієнтів, оскільки зменшення ризику при здійсненні позичкових операцій мона досягнкути тільки на основі вивчення кредитоспроможності клієнтів.

При аналізі кредитоспромжності банки повинні розв¢язувати такі завдання:

1) оцінити особисті якості керівників і засновників фірми ¾ потенційного позичальника;

2) вивчити фінансово-господарський стан позичальника з точи зору ефективного розміщення і використання власних і залучених коштів;

3) оцінювати можливість і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати позики відповідно до умов кредитного договору;

4) оцінити якість, вартість і надійність забезпечення;

5) проаналізувати загальну економічну ситуацію у країні, яка визначає діловий клімат і впливає на становище як банка-кредитора, так і фірми-позичальника (маркетинг): економічної кон¢юнктури, конкуренції з боку інших виробників аналогічного товару, податків, цін на сировину тощо.

Існує безліч методик аналізу фінансового стану клієнта та його надійності з точки зору вчасного повернення боргу. У пратиці америанських банків зстосовується “правило п¢яти сі”, у якому критерії відбору клієнтів позначені символами, що починаються з літери “сі”:

*customer¢scharacter(характер позичальника) ¾ його репутація, рівень відповідальності, готовність і бажання гасити борг;

*capacity to pay (фінансові можливості)

Пинципово у позичальника є три джерела коштів на погашення позики:

*поточні касові надходження (cashflow);

*випродаж активів;

*інші джерела фінансування (враховуючи кошти, позичені на грошовому ринку).

Комерційні банки традиційно належать до тієї категорії кредиторів, позики яких повертаються за рахунок чистого сальдо поточних касових надходжень. Ця величина дорівнює чистому операційному прибутку плюс амортизаційні відрахування мінус приріст дебіторської заборгованості мінус приріст товарних запасів плюс сума рахунків на оплату.

*capital (капітал, майно);

*collateral (забезпечення);

*current business conditions (загальні економічні умови).

В англійській економічній літературі принципи кредитування визначаються абревіатурою CAMPARI, що означає:

С (character)¾ характеристика клієнта;

A (ability) ¾ здатність до погашення позики;

M (margin) ¾ маржа (доходність);

P (purpose) ¾ мета кредиту;

A (ammount) ¾ розмір позики;

R (repayment) ¾ умови погашення позики;

I (insurance)¾ страхування ризику непогашення позики.

На основі запропонованих комплексних методик можна розробити тему оцінки кредитоспроможності клієнта.

Малюнок 1. Оцінка кредитоспроможності клієнта.


Розрізняють два підходи до аналізу фінансового стану фірми:

¾експрес-аналіз. Для швидкого експрес-аналізу розраховуються три найпопулярніші коефіцієнти: неплатоспроможності, абсолютної ліквідності і коефіцієнт загальної ліквідності (далі буде).

У практиці банків Великобританії головна увага приділяється коефіцієнту залежності (гірингу), який показує співвідношення залученого і власного (акціонерного) капіталу. Як залучений, так і власний капітал можна оцінити за балансовою або ринковою вартістю. Максимальне значення гірингу банками не встановлюється, але високе його значення (понад 100%) свідчить про високий кредитний ризик.

Комерційні банки практикують варіант експрес-аналізу за допомогою ПЕОМ. Він передбачає аналіз групи фінансових показників (таких як коефіцієнти автономії, маневреності, покриття балансу, абсолютної ліквідності, заборгованості, покриття інвестицій) та порівняння їх з оптимальними значеннями;

¾розгорнутий аналіз коефіцієнтів. Такий аналіз передбачає розрахунок великої кількості фінансових показників. Для зручності їх класифікують у групи за спільними ознаками. Наприклад, у практиці банків США застосовуються п¢ять груп показників:

* показники ліквідності;

* показники заборгованості;

* показники погашення боргу;

* показники ділової активності;

* показники рентабельності.

I. Показники ліквідності (liquidity ratios).

Характеризують здатність забезпечити своєчасне виконання своїх зобов¢язань. Дають можливість передбачити спроможність і вірогідність повернення клієнтом позики у відповідності з угодою. Застосовуються для оцінки співвідношення найліквідніших елементів балансу фірми, її обігового капіталу (касова готівка, дебітори, матеріальні запаси) та короткотермінових зобов¢язань. Чим вище покриття цих зобов¢язань за рахунок активів, які швидко реалізуються, тим надійніший стан фірми, тим більше вона має шансів на одержання кредиту.

Короткотермінові активи

1. Коефіцієнт ліквдності = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Короткотермінові зобов¢язання

Вважається, що значення цього показника повинно бути 2. Але не менш важливим вважаються склад та якість активів, які враховуються при визначенні коефіцієнту.

2. Коефіцієнт “лакмусового папірця” =

Каса + Дебіторські рахунки + Цінні папери

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Короткотермінові зобов¢язання

II. Показники заборгованості (leverage ratios).

Показують розподіл ризику між власниками компанії (акціонерами) та її кредиторами. Активи можна профінансувати або за рахунок власних коштів, або за рахунок залучених. Чим вище значення цього показника, тим вищий ризик кредиторів і тим обережніше повинен ставитися банк до надання нових позик.

1. Коефіцієнт покриття основних засобів (fixed assets-to-net worth ratio) =

Основні засоби

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Власний капітал

Коефіцієнт показує, яка частина основних засобів профінансована за рахунок власного капіталу. Взагалі кажучи, споруди, обладнання та інші довгострокові активи повинні покриватися за рахунок коштів акціонерів або довгострокових кредитів. Нормальним вважається співвідношення (0,75 ¾ 1,0), оскільки вище співвідношення може означати, що в основні засоби вкладена частина обігового капіталу, а це може негативно вплинути на виробничу діяльність фірми.

2. Коефіцієнт короткотермінової заборгованості =

Короткотермінові зобов¢язання

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Власний капітал

Нормальним вважається його значення (0,5), тобто позичальник повинен взяти на себе більшу частку фінансового ризику, ніж кредитори.

3. Коефіцієнт покриття загальної заборгованості =


Загальна сума зобов¢язань

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Власний капітал

Показує, яка частина всіх активів фірми покрита за рахунок коштів кредиторів, а яка ¾ за рахунок акціонерів. Якщо показник (1), частка кредиторів вища. Практика показує, що оптимальне значення коефіцієнта не повинно перевищувати 2.

III. Показники погашення боргу.

Дають можливість оцінити спроможність фірми оплатити поточну заборгованість за рахунок виручки. Для детального аналізу необхідно скласти графік грошових надходжень ).

1. Коефіцієнт грошового потоку =

Прибуток після оплати податків + Амортизація ¾ Дивіденди

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ;

Позики з терміном погашення протягом одного року

Коефіцієнт показує, яка частина грошових надходжень фірми від операцій піде на покриття основного боргу та відсотків за кредити з терміном погашення протягом найближчого року. Чим нижчий коефіцієнт, тим менша “маржа безпеки” при погашенні боргів. Теоретично коефіцієнт = 1 забезпечує фірмі фінансову стабільність. Разом з тим необхідно проаналізувати конкретні терміни грошових надходжень, підставляючи їх з термінами чергових платежів.

2. Коефіцієнт виплати відсотків (times interest earned ratio) =

Прибуток до сплати податків + Платежі відсотків

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Платежі відсотків

Коефіцієнт показує, у скільки разів прибутки фірми перевищують суму платежів відсотків за кредит. Звичайно, показник не повинен бути менше одиниці, інакше спроможність фірми погашати свої зобов¢язання опиниться під загрозою.

IV. Показники ділової активності (activityratios).

Дають можливість оцінити ефективність використання активів фірми.

1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (accountsreceivableturnoverratio) =

Середня сума дебіторських рахунків * 100

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Сума продажу в кредит

Природно, даний показник має сенс лише у порівнянні з аналогічними коефіцієнтами інших підрозділів галузі. Якщо показник відносно високий, то це може вказувати на затримку в оплаті рахунків покупцями чи на занадто пільгові умови кредитування з метою стимулювання збуту продукції.

2. Коефіцієнт оборотності запасів (inventoryturnoverratio) =

Матеріальні запаси * 365

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ,

Собівартість реалізованих товарів

Високий коефіцієнт свідчить про ефективне використання ресурсів, але вона може бути передвісником виснаження запасів та незадоволення попиту споживачів.