Смекни!
smekni.com

Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2 (стр. 3 из 3)

Тема 8. Торговельні, неторговельні, міжбанківські операції банків в іноземній валюті.

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Валютні операції

2. Поточні неторговельні операції -

3. Операції, пов’язані з рухом капіталу –

4. Поточні торговельні операції в іноземній валюті –

5. Кореспондентські відносини

6. Міжнародний рахунок НОСТРО

7. Міжнародний рахунок ЛОРО -

Тестове завдання:

Тест 1. Якщо підприємство здійснює експортно-імпортні операції, який рахунок йому необхідно відкрити в своїй країні:

а) Лоро,

б) Ностро

в) розподільчий,

г) Востро.

Тест 2. Банки, які мають ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами, називаються:

а) уповноважені

б) міжрегіональні;

в) регіональні;

г) валютні

Тест 3. Документарні форми міжнародних розрахунків відрізняються від бездокументарних тим, що передбачають виконання угоди:

а) при пред’явленні в банк продавця фінансових документів,

б) при пред’явленні в банк покупця комерційних документів,

в) при пред’явленні фінансових та комерційних документів,

г) при пред’явленні будь-яких документів, що підтверджують виконання зобов’язань сторонами

Тест 4. Серед форм розрахунків між сторонами, що уклали угоду вперше, найчастіше застосовують в міжнародній практиці:

а) інкасо,

б) банківський переказ,

в) акредитив,

г) чекову форму.

Тест 5. Найбільш розповсюдженими формами передачі платіжних інструкцій іноземному банку в Україні є:

а) Система електронних платежів НБУ,

б) комунікаційна система SWIFT

в) Телексне повідомлення

г) Micro Cash Register

Практичне завдання №1

Визначте коефіцієнт прибутковості операції від розміщення коштів в інвалюті та порівняйте його з рівнем процентної ставки по депозитах; якщо кошти, отримані від продажу інвалюти – 3800 грн., ресурси вкладені в покупку інвалюти – 3550 грн., період з моменту придбання інвалюти до моменту продажу – 80 дні, діє процентна ставка по депозитах у національній валюті – 18% річних.

Методика

Розрахунок

Висновок

Практичне завдання №2

Визначити переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків:

Переваги для продавця Переваги для покупця

Практичне завдання №3

Визначте основні форми міжнародних розрахунків:

Тема 9. Операції з надання банківських послуг

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Розрахунково – касове обслуговування клієнтів –

2. Консультаційні послуги -

3. Банківські гарантії та поруки –

4. Комісійні послуги –

5. Трастові послуги –

6. Агентські послуги

7. Депозитарні послуги -

Тестове завдання

Тест 1. До нетрадиційних операцій та послуг банків належать:

а) факторинг, лізинг, форфейтинг;

б) кредитування, залучення коштів;

в) фондові та розрахунково-касові;

г) перерахування коштів.

Тест 2. Комісійні та трастові послуги банку належать до:

а) процентних,

б) не процентних,

в) традиційних,

г) нетрадиційних

Тест 3. В чому полягає принципова різниця між фінансовим лізингом та комерційним кредитом?

a) комерційний кредит має короткостроковий характер, а фінансовий лізинг передбачає довгострокову оренду,

б) комерційний кредит передбачає відстрочку платежу на визначений час, а за угодою лізингу необхідно вносити періодичні платежі,

в) комерційний кредит, як правило, надає товаровиробник, а обладнання в лізинг - лізингодавець, який не обов’язково являється виробником,

г) відповіді а)-в)

Тест 4. Форфейтингові операції супроводжуються:

а) передачею в банк фінансових документів по угоді,

б) передачею в банк комерційних документів по угоді,

в) передачею в банк векселів та інших цінних паперів для виконання угоди,

г) послугами нетоварного характеру

Тест 5. Факторингові операції передбачають:

а) надання кредиту фактором для придбання матеріальних цінностей,

б) інкасування дебіторської заборгованості;

в) надання товару з відстрочкою платежу;

г) зарахування коштів на депонований рахунок.

Практичне завдання №1

Наведіть відмінності лізингових, факторингових, форфейтингових та трастових операцій:

Вид операції Предмет угоди Учасники угоди Переваги угоди для клієнта Недоліки угоди для клієнта
Лізинг
Факторинг
Форфейтинг
Трастові операції

ПІДСУМКИ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗА МОДУЛЕМ ІІ:

Види завдань Отримані бали за модулем
Тема №6 Тема №7 Тема №8 Тема №9 ІІ модуль
Обов’язкові
Додаткові
Разом

Підпис викладача дата