Мир Знаний

Зошити для самостійної роботи з дисципліни Банківські операції 2 (стр. 1 из 3)

Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра обліку і аудиту

ЗОШИТ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Студента (ки)________________________________

____________________________________________

________________курсу групи ________________

Спеціальність________________________________

м. Павлоград

2009 рік

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи

Обов’язкові завдання:

- складання словника основних термінів – 0,3 бала за один термін;

- доповнення схеми класифікації – 2 бал за класифікацію,

- тестового завдання – 1 бал;

- рішення практичного завдання з розв’язанням – 1 бал.

Додаткові завдання:

- складання тестових завдань - 2 бала (10 тестових питань);

- складання кросворду за темою – 3 бала (не менше 10 слів);

- перелік 5 наукових публікацій за останні два роки за темою (оформлений аналогічно списку літератури в даному зошиті) – 1 бал;

Завдання для самостійної роботи

МОДУЛЬ 1. Організація діяльності та базові операції банків

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банк –

2. Банківські операції –

3. Реєстрація банків –

4. Ліцензування банківської діяльності –

5. Філія банку –

6. Відділення банку –

7. Представництво банку –

Практичне завдання №1:

Доповнити схему під назвою «Класифікація комерційних банків України»:

Практичне завдання №2:

За наведеними ознаками розпізнати вид відокремленого структурного підрозділу або структурної одиниці та доповнити схему:


Практичне завдання №3:

Позначити стрілками послідовність створення та реєстрації банку, доповнити елементи схеми:

Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і запозичення коштів

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Банківські ресурси –

2. Власний капітал –

3. Залучений капітал –

4. Субординований борг –

5. Запозичений капітал –

6. Недепозитні джерела залучення ресурсів –

7. Відвернені кошти –

Тестове завдання:

Тест 1. Операції за допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси називаються:

а) нетрадиційними;

б) пасивними;

в) активними;

г)немає вірної відповіді.

Тест 2. Сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків та використовуються ними для виконання операцій – це:

а) ресурси;

б) кредити;

в) депозити;

г)всі відповіді вірні.

Тест 3. Які елементи із нижченаведених не належать до залученого капіталу банку?

а) депозитні сертифікати;

б) міжбанківський кредит;

в) вклади;

г)депозити.

Тест 4. У сукупних ресурсах частка власного капіталу складає:

а) більше, ніж 50%;

б) повинна дорівнювати 100%

в) 30%;

г) до 15%

Тест 5. Мета короткострокових міжбанківських кредитів –

а) підтримати ліквідність банку;

б) задоволення потреб клієнтів у коштах

в)виконання вимог резервування;

г)всі відповіді вірні.

Практичне завдання №2:

Комерційному банку «УКРГАЗБАНК» на завтра терміново потрібні кошти для виконання нормативів НБУ з ліквідності та платоспроможності, залучених коштів недостатньо. Доповніть запалановані шляхи вирішення проблемної ситуації, та запропонуйте власний:

Практичне завдання №3:

Розподілити заходи управління ресурсами та визначити їх рівні.

Практичне завдання №4:

Визначити різновиди депозитів:


Тема 3. Операції банків з обслуговування платіжного балансу, з готівкою, з пластиковими картками

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Безготівкові розрахунки –

2. Чек –

3. Акредитив –

4. Залік взаємних вимог –

5. Періодичні перерахування –

6. Вексель –

7. Кореспондентські відносини –

8. Платіжна картка -

Тестове завдання:

Тест 1. Які дві основні форми розрахунків використовують в Україні:

а) грошову і матеріальну;

б) готівкову і безготівкову;

в) готівкову і матеріальну;

г) грошову і безготівкову

Тест 2. На розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання можуть бути зараховані кошти:

а) з кредитного рахунка, відкритого в іншому банку;

б) з депозитного рахунка того ж банка, де відкрито розрахунковий рахунок;

в) з розрахункового рахунка будь-якого суб’єкта господарювання;

г) відповіді а)-в).

Тест 3. Шляхом списання коштів з рахунку платника і зарахування на рахунок

продавця на основі розпорядних документів здійснюються:

а) готівкові розрахунки;

б) безготівкові розрахунки;

в) грошові розрахунки;

г) взаємозалік.

Тест 4. Хто здійснює нагляд за правильністю проведення розрахунків в економіці:

а)підприємства;

б)населення;

в)держава;

г)комерційні банки.

Тест 5. До недоліків безготівкових розрахунків належать:

а)можливість припущення помилок при заповненні документів;

б)велика швидкість розрахунків;

в)можливість підробки банкнот;

г)точна передача платежу продавцю.

Практичне завдання №1

Здійснити вірний розподіл документів:

Практичне завдання №2

Доповнити схему:

Практичне завдання №3

Здійснити розподіл функцій банку в організації грошового обігу та методів обмеження готівкового обігу:

Практичне завдання № 4

За наведеними ознаками визначити вид документа, з’єднати відповідно лініями:

Тема 4. Операції банків з векселями

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

1. Соло вексель –

2. Тратта –

3. Ремітент –

4. Цесія –

5. Аваль –

6. Акцепт –

7. Алонж –

8. Індосамент –

Тестове завдання:

Тест 1. Безумовне зобов’язання або наказ векселедавця оплатити у визначений час, у визначеному місці визначену суму векселетримачу за поставлені товари, послуги має назву:

а) чека;

б) векселя;

в) депозитного сертифіката;

г)немає вірної відповіді.

Тест 2. Передання векселя у власність іншій особі оформляється за допомогою передатного напису, що засвідчує перехід прав за векселем - це:

а) аваль;

б) алонж;

в) індосамент;

г)всі відповіді вірні.

Тест 3. За економічною сутністю (забезпечення) векселі поділяються на такі види:

а) іменний та бланковий;

б) міжбанківський кредит;

в) фінансовий, комерційний, фіктивний;

г)короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий.

Тест 4. Здійснення банком за дорученням векселетримача операцій з векселями і супровідними комерційними документами на підставі одержаних від векселетримача інструкцій з метою одержання платежу з векселями, передавання векселів, комерційних документів проти платежу, передання векселів і комерційних документів на інших умовах має назву:

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) немає вірної відповіді.

Тест 5. Доручення оплатити векселі в особливому місці платежу, яке відрізняється від місцезнаходження платника –

а) доміціляція;

б) аваль;

в) акцепт;

г) авізо.

Практичне завдання №1

Визначити відмінності простого векселя від переказного на основі запропонованих критеріїв:

Критерії Простий Переказний
Наказ чи зобов’язання
Необхідність акцепту
Можливість подальшої передачі
Можливість трансформації («простий – переказний»)

Практичне завдання №2

Визначити вид операції з векселями, що здійснюються в сучасних умовах комерційними банками:

Операції з надання грошових коштів проти врахування векселів на надання кредитів під заставу векселів
Операції з оформлення заборгованості векселями, прийняття до сплати переказних векселів, виданих до банку кредиторами, видача простих векселів кредиторами банку, видача переказних векселів на боржників банку, вексельні платежі
Операції з купівлі-продажу векселів
Операції з кредитування банком суб’єкта господарювання шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним з дисконтом з грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя за номінальною вартістю
Операції з інкасування векселів, доміциляція векселів, їх зберігання, купівля, продаж і обмін за дорученням клієнтів
ТОРГІВЕЛЬНІ
ВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ
РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ
КОМІСІЙНІ ТА ДОВІРЧІ
ГАРАНТІЙНІ
КРЕДИТНІ

Тема 5. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів