Смекни!
smekni.com

Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансо (стр. 2 из 3)

Попередження страхового випадку і мінімізація збитку — припускає широкий комплекс заходів, зокрема фінансування заходів щодо недопущення або зменшення негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих. Сюди відноситься правова дія на страхувальника, закріплена в умовах укладеного договору страхування і орієнтована на його дбайливе відношення до застрахованого майна.

Функції банків та страхових компаній можна поділити на дві групи: по-перше, це функції, що в цілому характеризують їх як фінансових посередників, по-друге, це специфічні функції, що характерні виключно або банкам, або страховим компаніям. Реалізуються вказані функції при виконанні фінансовими посередниками операцій. Таким чином, економічною основою взаємодії банків і страхових компаній є наявність у них загальних і специфічних функцій (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Загальні і специфічні функції банків і страхових компаній

Як відзначено на рис. 1.3, загальними функціями, як для банків, так і для страхових компаній, є функція посередництва у формуванні інвестиційних ресурсів і функція їх капіталізації. Банки, як відомо, інвестують залучені тимчасово вільні грошові кошти підприємств і населення, при цьому таке залучення здійснюється за допомогою різних видів депозитів на платній основі, з обов'язковим еквівалентним поверненням.

Страхові компанії є фінансовими посередниками контрактного типу, характер залучення ними коштів має такі специфічні риси, як відсутність еквівалентного, обов'язкового і адресного повернення залучених грошових коштів. Страхові компанії відрізняються відносно стійким приростом грошових коштів від утримувачів страхових полісів, що дозволяє розміщувати їх у довгострокові цінні папери Крім того, інвестиційна діяльність страхових компаній може бути забезпечена банківською системою: страхові компанії розміщують свої страхові резерви в банках, одержуючи певні процентні доходи, а банки їх розміщують в активні операції також з метою одержання доходів. У результаті банки, сплачуючи відсотки по вкладених коштах, забезпечують капіталізацію фінансових ресурсів страхових компаній, тобто сприяють виконанню страховими організаціями загальної з банками функції - капіталізації.

Специфічною функцією, яка виконується банками в процесі організації їх взаємостосунків із страховими організаціями є функція організації грошового обороту, інструментом якої є розрахунково-касові операції, причому банки організовують розрахунково-касове обслуговування, як самих страхових організацій, так і їх клієнтів. А страхові компанії пропонують захист банкам від можливих збитків від неякісних активних і господарських операцій, що є результатом вимоги виконаних ними специфічних функцій: попереджувальної та компенсаційної [27, с.28].

Виконання вказаних вище функцій створює умови для розвитку нового напряму фінансового бізнесу - банківсько-страхових операцій . Водночас необхідно відзначити, що наявність як загальних, так і специфічних функцій банків і страхових компаній є не тільки основою для їх спільної діяльності, але і для конкуренції.

Розглянемо, як сучасні українські банки і українські страховики діють на рику фінансових послуг. Для цього проаналізуємо статистичну інформацію, джерелом якої виступає комітет Держфінпослуг.

Серед експертів національного ринку в останній час лунають думки про те, що в Україні забагато комерційних банків, але зріст численності банків не забезпечує кредитний ринок певними умовами для більш вдосоналого і ефективного розвитку. Звернемося до статистики, наданій Нацбанком України.

Дінамику змін численності комерційних банків України за останні три роки наведемо у табл.1.1.


Таблиця 1.1

Основні кількісні показники діяльності комерційних банків в Україні

Показники Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Кількість банків по реєстру Комітету Держфінпослуг України 195 189 182 179 181 186 173 173
Кількість банків на 1 млн. чол. населення 3,96 3,89 3,80 3,76 3,83 3,96 3,78 3,77
Питома вага банків з іноземним капіталом, % 11,28 11,11 10,99 10,61 10,50 12,37 13.4 15.6
Питома вага банків, у яких відкликано ліцензію(%) 5,13 1,59 0,55 2,79 2,21 0,54 0.48 0,11

Таким чином, кількість комерційних банків в Україні поступово зменшується (в останні два роки абсолютне зменшення составляє 13 банківських установ). Кількість банків України на 1 млн. чоловік населення також зменшується. При цьому вага банків з іноземним капіталом поступово зростає.

Станом на 1 березня 2009 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій в країні мали 173 банки. У числі банків, які отримали ліцензії, 137 є акціонерними товариствами (з них 92 - відкриті акціонерні товариства (2 - державних банка), 45 - закриті акціонерні товариства), 36 банків - товариства з обмеженою відповідальністю. На стадії ліквідації в Україні знаходиться 19 банків, з них 16 ліквідовуються за рішенням НБУ, 3 - за рішенням господарчих судів. До початку березня 2009 року філіальна мережа банків України налічувала 1410 філіалів.

Серед найбільш важливих макроекономічних показників фінансової діяльності комерційних банків України розглянемо дані, наведені у Додатку Б. Серед найважливіших показників діяльності комерційних банків в Україні належить стан банківських операцій за депозитами і кредитами. Розглянемо ці показники за допомогою рис. 1.4.

Рис.1.4. Стан операцій комерційних банків України за депозитами ікредитами в 2006-2008 році.

Аналіз даних (см. рис.1.4.) свідчить, що поступове зростання депозитних операцій забезпечує кредитні операції банківських установ. Але слід зазначити, що вплив фінансової кризи і очікувані зміни у 2009 році можуть привести до порушення цього балансу. За думкою експертів спад в економіці, що продовжується, і різке знецінення гривні неминуче приведе до значного зростання проблемних кредитів, частка яких загалом кредитному портфелі банків наприкінці 2009 року може досягти 6-8% (з поточних 2%). Це у свою чергу чинитиме істотний негативний тиск на прибутковість і капітальну базу банків. У 2009 році банкам буде необхідно 60-80 млрд грн додаткових вливань в капітал. По очікуваннях експертів, до кінця 2009 року в Україні може залишитися не більше половини реально функціонуючих банків, інші вимушені будуть піти з ринку або будуть поглинені більш капіталізованими конкурентами. Банки України повинні шукати нові рішення и нових союзників для збереження або суттєвого поліпшення свого фінансового стану. У цих непростих умовах співробітництво банків та страховиків України дуже важливе.

Центральним завданням кожного з фінансових посередників є «спрямування руху капіталу до найбільш ефективних його споживачів [2, с.17]. Можливості для реалізації цього завдання визначаються обсягами активів фінансових посередників. Звернемося до показників фінансової діяльності страховиків в Україні.

Відношення чистих страхових платежів (без страхових платежів, переданих в перестрахування резидентам) до валового внутрішнього продукту в Україні у 2007 і 2008 роках складало в середньому 1,8%, що менше ніж в 2003-2005 роках, коли цей показник був в середньому рівний 2,4% (табл. 1.2). Слід зазначити, що значення останнього показника зростає, але залишається низьким порівняно з економічно розвиненими країнами, де цей показник в середньому рівний 8 - 12%. Рекордна інфляція в 2007-2008 роках значно зменшила ефект від чистих страхових платежів страхових компаній на національному ринку.

Таблиця 1.2.

Частка страхування у ВВП України за 2000-2008 рр.

Роки ВВП, млрд.грн. Чисті страхові платежі, млрд. грн. Питома вага чистих страхових платежів у ВВП, % Інфляція, % Чисті страхові платежі з урахуванням інфляції, млрд. грн Середньо-річний курс грн./ дол. США
2000 170,1 1,7 1,0 25,8 1,3 5,44
2001 201,9 2,5 1,2 6,1 2,3 5,37
2002 220,9 3,6 1,6 -0.6 3,6 5,35
2003 264,2 6,9 2,6 8,2 6,3 5,33
2004 345,9 9,7 2,8 12,3 8,5 5,32
2005 477,8 3,5 2,0 6,0 3,3 5,05
2006 502,5 8,77 1,7 15,0 7,45 5,20
2007 700,00 18,00 1,7 17,0 8,37 5,04
2008 921,2 17,3 1,8 31,1 11,21 6,74

Не дивлячись на песимістичний сценарій розвитку національної економіки кількість страхових компаній в Україні стрімко зростає.

На рис. 1.5. порівняємо численність страховиків в Україні та банківських установ, що мають ліцензії на діяльність.

Рис. 1.5 Динамика численності страховиків та банківських установ в Україні

Треба зазначити, що кількість страховиків в Україні практично у 2,5 рази вище, ніж кількість банківських установ, при цьому кількість страховиків має тенденцію до зростання численності на відміну від банківських установ.

Важливим показником фінансової стабільності страхового сектору ринку фінансових послуг виступає показник капіталізації страхових установ.

Проведемо оцінку капіталу страхових організацій України за 2000-2008 роки в табл. 1.3.


Таблиця 1.3

Динаміка власного і статутного капіталу страховиків в 2000-2008 рр.