Смекни!
smekni.com

Діяльність комерційних банків і страхових компаній на ринку фінансо (стр. 3 из 3)

Показники Роки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(9 мес)
Власний капітал, млн. грн. 1066 1923 3177 6882 11764 12895 14567 29 650 37 306
в т.ч. статутний капітал, млн. грн 511 1037 1550 3524 5515 6286 7 891 10567 12 698

Згідно з даними табл.1.3. у 2007 році власний капітал страхових компаній збільшився проти 2006 року більш ніж в два рази, а статутний капітал виріс на 42%. У 2008 році має місце тенденція уповільнення зростання власного капіталу (порівняно з 2006-2007 роками), так зростання власного капіталу порівняно з 2007 роком склало 127% і практично на таку ж величину зросли статутні фонди українських страхових компаній.

Між тим, за думкою експертів, фінансовий ринок в розрізі страхових послуг демонструє недостатній рівень співпраці з іншими сегментами фінансового ринку, в тому числі з банківським і інвестиційним За експертними розрахунками визначено, що якщо в 2000 році страховики володіли правами не менш 1% банківського капіталу, то вже до кінця 2008 року - більш 17,5% [63, с.16].

Страхові компанії стали володіти значними пакетами акцій банків, при цьому банківська система реальних інвестицій не отримала.

Динаміка розміщення коштів страховиків України на депозитах і поточних рахунках в комерційних банках України характеризується наступними змінами (табл. 1.4.).


Таблиця 1.4

Об'єм розміщення коштів страховиків на депозитах і поточних рахунках в банках в 2000-2008 рр., млрд. грн.

Показники Роки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Сумарні чисті активи банків млрд. грн. 37,1 47,6 63,9 100,2 134,3 165,8 298,7 340,0 598,3
Кошти страховиків на депозитах і поточних рахунках в банкахмлрд. грн. 0,6 0,8 1,6 3,1 4,7 3,8 4,5 9,5 17,5
Питома вага, % 1,6 1,7 2,5 3,1 3,5 2,2 1,5 2,7 2,9

Поступове збільшення сум депозитів на рахунках банків незначно впливає на зріст питомої ваги грошових коштів страховиків на депозитних рахунках банків. Проілюструємо на рис. 1.6. динаміку ланцюгового зростання змін в сумі коштів страховиків на депозитах і поточних рахунках в банках з урахуванням динаміки сумарних чистих активів комерційних банків України.

Рис. 1.7 Дінамика ланцюгового зростання коштів і дохідних активів страховиків в українських банках


Таким чином, зростаюча роль фінансового посередництва, перш за все, банків та страхових компаній в умовах формування клієнтоорієнтованого обслуговування призводить до необхідності розробки та впровадження нових фінансових продуктів та послуг на основі їх інтеграції. Основними економічними умовами розвитку взаємовідносин між банками та страховими компаніями є інтеграційні процеси, а теоретичною основою цієї взаємодії - використання положень сучасної теорії фінансів, перш за все, в контексті аналізу загальних і специфічних функцій банків та страховиків. Актуальність вирішення вказаних проблем в Україні підтверджується стрімким розвитком і структурною зміною міжнародної фінансової архітектури, появою новітніх фінансових технологій і їх стрімким переміщенням в світовому просторі Зокрема, інтеграція. що розвивається на світових фінансових ринках призводить до злиття банківського й страхового бізнесу і появи фінансових конгломератів. Однак в слід зазначити що у сучасних умовах розвиток інтеграційних процесів обмежується регулюванням як банківської, так і страхової діяльності. Державі необхідно створювати умови для зміни ролі і місця фінансового сектора як важливого сегменту економіки, з метою більш повного дослідження його найважливішої функції - мобілізації та інвестування фінансових ресурсів в стимулювання економічного зростання. А банківським установам і страховикам шукати нові форми взаємодії і співпраці, які б дали змогу зробити інтеграцію більш прозорою і взаємовигідною. Подальший розгляд і аналіз сучасних аспектів співпраці комерційних банків із страховими компаніями дозволить більш детальніше розглянути внутрішньо-економічний механізм цієї інтеграції.


Перелік джерел

1. «О банках и банковской деятельности» Закон Украины от 7 декабря в 2000 г. с изменениями от 12 декабря 2008 года N 661-VI // http: www.liga.net.

2. Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у гривнях на 2009 рік Постанова НБУ від 4 березня 2009 року N 116 // http: www.liga.net.

3. Про додаткові заходи щодо діяльності банків Постанова НБУ від 11 жовтня 2008 року N 319 із змінами від 10 листопада 2008 року N 40-511/4640-15577 // http: www.liga.net.

4. Про необхідність посилення контролю за дотриманням основних принципів кредитування. Лист НБУ від 19.08.2008 № 40-212/3277-11251 //http: www.liga.net.

5. Щодо проекту нової редакції Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України Лист НБУ від 27.02.2009 № 14-011/1000 //http: www.liga.net.

6. Аванесова И.А.Оценка кредитной деятельности банка // Финансы Украины.-2005.-№ 6. - С.103-109.

7. Адамчук Н.В. Международная практика страхования депозитов // Страховое дело.- 2007. –№5.- С.7-13.

8. Андрушків Т. Банки як субьекти фінансових ринків України.Роль і перспективи. // Банківська справа. -1998 - №2. С.50-53.

9. Алексеєнко М.Д., Герасимович А.М.,. Аналіз банківської діяльності. - К: КНЕУ. – 2006. – 600 с.

10. Артеменко А. Кредитні ризики і страхуваня // Справочник єкономиста. -2005. -№11. - С.27-31.

11. Барановський О.І. Розвиток банківської системи України. - К: Ін-т екон. прогнозув. - 2008. – 584 с.

12. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Библиотека Финансового Менеджера. Выпуск 12. - К: Ника-Центр. – 2006.- 600 с.

13. Богодухов Є. Впроваджуємо нові продукти з банківського страхування//Финансовые услуги.- - 2003. -№6.– с.46-47.

14. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок. - К: ЦУЛ.- 2008. -368 с.

15. Верхоглядова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Фінанси. -1999. -№10. –С.8-13.

16. Виноградов В.А. Основные модели построения системы гарантирования вкладов в мире //Деньги и кредит. – 2002. -№6 .- С. 62-67.

17. Вовчак О. Банківська справа. - К: Новий Світ-2000. – 2008. - 560 с.

18. Воровский В.В. Концепция управления рисками банка // Управление финансовыми рисками. – 2005. -№1. - с.10-25.

19. Габидулин И. А. Лушниченко В. Н. BANCASSURANCE по-эсенговски // Мир денег. – 2007. - №8-9. – С.54- 59.

20. Гармаш Д. Преступления против банков: без страхования не обойтись. "Российский страховой бюллетень". -2002. -№4.-С.10-15.

21. Гардмиров П. Ризик-менеджмент у банку//Регіональна єкономіка.- 2003.- №4..- С.140-145.

22. Денисенко М.П. Кредитування та ризики. - К: Професіонал ВД. – 2008. – 480 с.

23. Егоров В.А. Система управления рисками в банке // Финансы.- 2003. - №9.- с. 78.

24. Загребной В. Банк+Страховщик=Партнеры//Финансовые услуги.-2006. - №4.–С.42-45.

25. Зимовець В. В., Зубик С. ГГ. Фінансове посередництво.- К: КНЕУ. - 2004. - 288 с.

26. Кириленко О.П. Фінанси. Теорія та вітчизняна практика. - Тернопіль: Астон.- 2002.- 21 с.

27. Кузнецова Л. Теоретико-методологичні проблеми взаємодії страхових і банківських установ в Україні //світ фінансів.-2007.- №2 (11). –С.21-28.

28. Краевая А. Когда банк гораздо больше, чем просто банк // Банковская практика за рубежом.–2006.–№2(86).–С.94–96.

29. Кожевникова И.Н. Взаимоотношения страховых организаций и банков. – М.: Анкил, 2005. –295 с.

30. Козлова Е. Система комплексной защиты от рисков ипотечного жилищного кредитования // Страховое дело. – 2007. -№2. –С. 32-36.

31. Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків. - Тернопіль: "Економічна думка". - "Карт-бланш". - 2002. - 570 с.

32. Кінащук Л. Види страхування та їх місце в управлінні ризиками //Фінансове право.- 2007. -№11.-С. 55-57.

33. Кожевникова И. Н. Взаимоотношения страхових организаций и банков. - М.: "Анкил". - 2005. - 112 с.

34. Корнєєв В. В. Банківське посередництво на ринку фшнансових послуг // Економіка України. - 2002.-№6.- с.16-23.

35. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. - К: Основа. - 2007. - 192 с.

36. Корнєєв В. В. Банківськи і страхові послуги на ринку платіжних карток // Вісник єкономічної науки України. – 2006. - № 1. - С.78-81.

37. Кричевский Н.А. Добровольное страхование банковсих депозитов граждан и юридических лиц. – Финансы.—2005. - №2. – С. 47-54.

38. Макаренко О.Ю. Аналіз та перспективи розвитку систем ризик-менеджменту в банках України // Держава та регіони. - 2007. - №3.- С. 304-309.

39. Нацюк І.М. Методи управління ризиком на кредитному ринку // Держава та регіони. 2007. -№1. –С. 241-244.

40. Ореховский С.А. Страхование в кредитовании //Страховое дело. – 2006. - №4.– С.22-25.

41. Плотников А. Что такое банковское страхование // Банковские технологии. - 2003. -№4. –С.55-58.

42. Сабодаш Р.Банківське страхування. Форми існуваня в Україні.// Цивільне право. -2006.- №2. –С.30-32.

43. Слобода Л.Я. Стратегія і тактіка внутрішньобанківського регулюваня ризиків // Регіональна єкономіка.- 2007. - №2. – С. 190-199.

44. Слобода Л.Я.Зарубіжний досвід регулювання кредитних ризиків та перспективи його застосуваня у вітчизнянних банках //Регіональна економіка. - 2004. - №3.– С. 209-219.

45. Слюсаренко А. Из практики создания и реализации совместных продуктов банков и страховых компаний // Финансовая консультация. № 23-24. – С.14-23.

46. Снытко А.Е. Система депозитного страхования. Опыт США. // Финансы. - 1999. -№10. - С. 44-67.

47. Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.Б. Сабодаш; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К. 2007. — 356 с.

48. Строганова Е.В. Система управления рисками коммерческого банка // Управление финансовыми рисками. - 2006. -№1.–С.10-17.

49. Ткаченко Н. В. Об’єднання банків і страхових компаній//Актуальні проблеми економіки. – 2004.–№ 2 (32).– С.105–111.

50. Фурман В. Страхування та іпотека мають дружити //Финансовые услуги. №1. - 2004. – С.48-49.

51. Ходарківська В. П, Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія практика: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ. - 2002.- 616 с.

52. Цветкова Л.И.Страхование как инструмент управления кредитными рисками заемщика и банка при кредитовании инвестиционных проектов. // Страховое дело. -2006. - №4. - С. 9-16.

53. Черных С.И. Страхование вкладов физических лиц в коммерческих банках // ЭКО.- 2007.- №7.–С.172-179.

54. Шевельова Л. Страхування кредитних ризиків. // Збірник систематизованного законодавства (додаток „Бухгалтерія”). –Випуск 8. серпень 2005. - С. 165-168.

55. Шубенко І.А.Страхуваня кредитних ризиків // Єкономіка АПК.- 2003- № 8. – С.94-101.

56. Шмид А. Банки грязи не боятся // Мир денег. 2005.- №2 (47). –С.59-60.

57. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків. - К: Унів.книга. – 2007. – 523 с.

58. Яцентюк О. Особенности банковского страхования: мировой опыт и российские реалии /Страховое дело. - 2006. - №2. - С. 9-16.

59. KociemskaHannasUsіugaBancassurancedlajednosteksamorz№duterytorialnego. - Warszawa : "CeDeWu", 2006. - 191 s. st .107

60. http://www.uabanker.net

61. http://bank.gov.ua// Звіти Національного банку України (2000-2008 роки)

62. www.dfp.gov.ua

63. http://www.ukrstat.gov.ua// Звіти НБУ за 2000-2008 роки. Показники діяльності банківської системи України.