Смекни!
smekni.com

Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку (стр. 12 из 12)

Існує цілий ряд причин, наявність яких не дає можливості для повноцінного становлення і розвитку цього виду страхування: відсутність належної законодавчої бази, обмежена кількість учасників ринку страхування життя, існуючий рівень інфляції, а також низький рівень прибутків населення та їхньої довіри до страхування і цілий ряд інших.

До речі, страховики теж незадоволені, що середньостатистичний українець не розуміє переваг страхування і не готовий купувати поліси страхування життя. А чи готові самі страховики в рамках діючого законодавства запропонувати такі страхові продукти, в які громадянин готовий був би вкласти свої кошти? Очевидно, що ні. І якщо проблема лише в законодавчому полі – то його необхідно і можна змінювати. Існуюча законодавча база не тільки не стимулює, але і, по великому рахунку, гальмує розвиток страхування життя в Україні. Слід зазначити, що це знаходить розуміння у Верховній Раді Україні, зокрема в Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, та відповідно, знайшло відображення в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування».

Реформування системи пенсійного забезпечення повинно передбачати розвиток страхування життя, що дозволить мобілізувати значні грошові заощадження громадян з метою збільшення інвестиційних ресурсів для розвитку економіки та створити належний рівень фінансового забезпечення громадян при виході на пенсію за віком, інвалідністю чи при тимчасовій непрацездатності або безробітті. З цією метою необхідно:

- розробити прозорі засади діяльності страховиків України, пов’язаної з обслуговуванням системи недержавного пенсійного забезпечення;

- прийняти законодавчі акти, які б змінили діючу систему оподаткування життя та дозволили підприємствам включати витрати на страхування життя своїх працівників до валових витрат, що забезпечить соціальний захист працюючих;

- провести економічні дослідження щодо можливості випуску цінних паперів із характеристиками, відповідними зобов’язанням перед страхувальниками за довгостроковими договорами страхування життя;

- законодавчо врегулювати питання захисту заощаджень громадян за довгостроковим страхуванням життя, здоров’я та пенсійним страхуванням.

Страхування життя, як відомо, дозволяє жити в бідності, але вмерти багатим. З першою задачею держава справилася блискуче і без страховиків. Другу без них не вирішити.

Використана література

1. Адамович В. В. Все у нас получится. – К.: Влада и политика, 2002.

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 203 с.

3. Внукова Н. Н. Практика страхового бізнесу. – К.: Либра, 1994. – 75 с.

4. Залетов А. Н. Страхование в Украине. Под ред. доктора экономических наук О. А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2002. – 452 с.

5. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. – К.: УФІМБ, 1995. – 147 с.

6. Сыркисов С. Э. Личное страхование. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 94 с.

7. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 336 с.

8. Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2001. – 115 с.

9. Адамович В. В. Новый приоритет // Комп&ньоН. – 2001. - № 48(252).

10. Адамович В.В. Реформування галузі страхування життя в Україні: вимога часу, потреба суспільства, завдання влади // Страхова справа. – 2002. - № 3(7).

11. Адамович В. В. Рынок страхования жизни Украины 2001 года – медленный рост и неясные перспективы // Деловая Украина. – 2002. - № 18(930).

12. Бовкун А. Зелений коридор відкрили для „лайфового” страхування // Галицькі контракти. – 2003. - № 7.

13. Временко О. В., Корват Е. В. Результаты социологического опроса в г. Харькове // Страхова справа. – 2001. - № 3(3).

14. Вчіться вибирати надійного страховика – поради газети „Бізнес” // „Бизнес”. – 2000. - № 43.

15. Життя віддайте лайфовим компаніям // Україна BUSINESS. – 2002. - № 42(592).

16. Класика страхування – проти спокуси // Галицькі контракти. – 2002. - № 16.

17. Лук’янчук С. Страховикам страшно // Галицькі контракти. – 2002. - № 44.

18. Очимовская Т. „Жизнь” на Западе лучше? // Деловая столица. – 2002. - № 42.

19. Очимовская Т. Предприятия получат льготы по «жизни» // Деловая столица. – 2003. - № 5.

20. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2001 р. № 98 // Страхова справа. – 2001. - № 1(1).

21. Стаховський Д. Ринок страхування життя: проблеми залишаються // Галицькі контракти. – 2003. - № 5.

22. Щеглова Е. Два года без перемен // ІнвестГазета. – 2002. - № 49.

23. Закон України „Про страхування” ( в редакції Закону № 2745-ІІІ ( 2745-14 ) від 04.10.2001 ) із змінами, внесеними згідно із Законами.

24. Український сервер страхування (www.uainsur.com).

25. http: //www.insurance.kiev.ua/

26. http: //www.taslife.com.ua/

Додаток 1.

Показники зі страхування життя за період 1994-2001 р.

Показники по рокам 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Страхові премії, тис. грн. 61296 60988 33454 18560 12865 7647 10100 15733
Страхові виплати, тис. грн. 44774 67088 41862 20897 13240 7357 9200 4887
Рівень виплат (відношення виплат до платежів), % 74 110 125 113 103 96 91 31
Сформовані страхові резерви на 01.01, тис. грн. 25126 13225 8291 21474 23401 20824 20400 15971
Кількість діючих договорів на 01.01 , тис. шт. 22127 15984 10994 9404 7309 6533 5491 4791
Середній розмір страхового платежу, грн. 2,77 3,81 3,04 1,97 1,76 1,17 1,83 3,28
Розмір страхового платежу на одного громадянина України, грн. 1,22 1,21 0,66 0,37 0,25 0,15 0,20 0,33

Додаток 2.

Показники темпу росту деяких страховиків зі страхування життя першої групи

за станом на 01.01.2002 року

Назва страховика Місто Активи страховиків на 01.01.2002 р., тис. грн.
Всього Основні засоби Довго-строкові фінансові інвестиції Поточні фінансові інвестиції Грошові засоби та їх еквіваленти Інші активи
УПСК-Життя Київ 10460,10 2,20 400,00 6860,70 0,30 3196,90 1
Гарант-Лайф Київ 4957,30 264,40 4370,00 250,00 41,70 31,20
Аска-Життя Київ 3572,20 245,00 2801,40 450,10 22,30 53,40
Граве-Україна Київ 2920,10 1191,20 0,00 0,00 858,50 870,40
ТАС Київ 2885,30 187,60 25,00 0,00 1433,00 1239,70
Надія Харків 1240,10 112,70 897,80 0,00 0,00 229,60
Арта Тернопіль 959,10 50,90 269,00 0,00 515,80 123,40
Екко Київ 734,10 264,10 220,00 0,00 174,80 75,20
Юпітер Київ 619,60 37,10 0,00 0,00 576,70 5,80
Всього 28347,90 2355,20 8983,20 7560,80 3623,10 5825,60

Додаток 3.

Показники діяльності деяких страховиків

(кількість договорів страхування, застрахованих осіб)

Назва страховика Місто Всього договорів страхування Кількість застрахованих громадян за рахунок підприємства Кількість договорів страхування з громадянами
2001 2000 2001 2000 2001 2000
Надія Харків 134 889 133 504 15 455 15 200 119 434 118 304
Граве-Україна Київ 2 986 455 1 894 181 1 092 274
Арта Тернопіль 2 831 2 985 51 187 2 780 2 798
ТАС Київ 1 770 0 1 530 0 240 0
Аска-життя Київ 1 041 461 647 0 394 461
Юпітер Київ 657 154 24 8 633 146
Гарант-лайф Київ 172 0 172 0 0 0
ЕККО Київ 336 399 21 70 315 329
УПСК-Життя Київ 10 1 5 0 5 1
Всього 144 692 137 959 19 799 15 646 124 893 122 313

одаток 4.

Показники діяльності деяких страховиків

(страхові резерви, перестрахування, інвестиційний доход, витрати на страхування)

Назва страховика Місто Страхові резерви на 01.01.2002 р., тис. грн. Страхові резерви на 01.01.2001 р., тис. грн. Темп росту, % Передано на перестра-хування, тис. грн. Частка перестра-хувальників у страхових резервах, тис. грн. Інвести-ційний дохід, тис. грн. Витрати на страхування, тис. грн.
Екко Київ 3285,50 1844,10 178,16 1295,50 2 916,20 52,30 66,10
Граве-Україна Київ 3097,70 649,30 477,08 4249,70 2787,90 0,00 2072,70
ТАС Київ 1185,40 0,00 1185400 31,70 19,90 101,90 2537,60
Аска-Життя Київ 691,30 94,90 728,66 115,20 92,00 32,10 302,80
Надія Харків 558,10 644,90 86,54 0,00 0,00 2,70 359,90
Арта Тернопіль 421,50 289,50 145,60 0,00 0,00 292,00 230,70
Юпітер Київ 368,60 61,00 604,26 965,1 331,70 18,00 15,00
Гарант-Лайф Київ 259,90 0,00 259900 230,70 233,60 101,80 256,10
УПСК-Життя Київ 81,10 2,20 3686,36 0,00 0,00 86,60 78,10
Всього 9949,30 3585,90 277,46 5922,80 6381,30 687,40 5919,00