Смекни!
smekni.com

Strahovanie (стр. 2 из 4)

Ja prēmijas lielums ir pārāk zems, tad peļņa samazināsies, radīsies lieli zaudējumi, netiks segtas pastāvīgās izmaksas. Lai izvairītos no tā, tad ir jābūt attiecīgajām cenu noteikšanas metodēm un precīzai, pareizai datu ievadīšanas sistēmai, aģentu pieredzei. Tikai tādas prasības var garantēt pareizu prēmiju noteikšanu arī nākotnē.

Latvijas nedzīvības tirgus attīstību pedējos četros gados var redzēt 2. pielikumā.

1.1.Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana [2;1].

Apdrošinājuma nēmējs ir transportlīdzekļa īpašnieks vai likumīgs tā lietotājs. Līgumu slēdz ar jebkuru rīcībspējīgu personu. Līgumu var noslēgt no 15 dienām līdz 1 gadam vai uz pāris dienām.

Prēmiju nosaka atkarībā no transportlīdzekļa veida, tipa, piederības, lietošanas mērķa, transportlīdzekļa pilnās masas.

Apdrošina pret šāda veida riskiem:

1. ceļu satiksmes negadījumiem,

2. veselībai nodarītiem zaudējumiem cietušai personai,

3. mantas zaudējumiem,

4. videi nodarītiem zaudējumiem.

Apdrošināšanas prēmiju lielumu noteikšanas faktori:

1. Apdrošināšanas prēmiju samazina līdz 50%, ja apdrošināšana bijusi spēkā 12 mēnešus pirms līguma slēgšanas un šajā laikā īpašnieks neizraisīja ceļu satiksmes negadījumu.

2. Apdrošināšanas prēmiju samazina par 40 % invalīdiem. Prēmiju samazinājums nedrīkst pārsniegt 50 % no apdrošināšanas prēmijas lieluma.

3. Prēmiju palielina par 200 %, ja pēdējos 12 mēnešos pirms jauna līguma slēgšanas transportlīdzekļa īpašnieks izraisījis kaut vienu ceļu satiksmes negadījumu,

4. par 300%, ja izraisījis negadījumu apreibinošu vielu iespaidā.

Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina zaudējumus, kuri nodarīti trešajai personai limita robežās, pārējo sedz negadījuma izraisītājs.

Apdrošināšanas sabiedrība sedz veselībai nodarītos zaudējumus šādos apmēros:

1. par cietušā ārstēšanu un pārejošu darbnespēju sedz līdz 2000 Ls par katru personu;

2. par darbnespēju paliekošu zudumu ar atbildības limitu pensijām līdz 400 Ls katrai personai;

3. sakarā ar nāvi 400 Ls, atbildības limitu pensijām 400 Ls par apgādājamajiem.

Sabiedrību izmaksātās atlīdzības par cietušā veselībai nodarītajiem zaudējumiem ir maz.

1.2.Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības brīvprātīgā apdrošināšana.

Notiekot negadījumam, kuros zaudējumi pārsniedz obligātās apdrošināšanas atbildības limitu, personai nebūs jāatmaksā virslimits. Klients pats var izvēlēties apdrošināšanas atbildības limitu, kā arī periodu uz kādu noslēgt līgumu.

Apdrošināšanas riski: [18;1]

1. ceļu satiksmes negadījums – nobraucot no ceļa, apgāžoties, krītot , iebraucot bedrē;

2. dabas katastrofa – atlīdzina zaudējumus transporta līdzeklim, kam zaudējumi ir radījušies no zibens, vētras, krusas, plūdu, akmeņu nogruvumu darbības.

3. ugunsgrēks,

4. vandālisms,

5. zādzība.

Ļoti izdevīgi ir tas, ka līgumu var pārreģistrēt uz jaunā īpašnieka vārdu, saglabājot iepriekšējā īpašnieka tiesības, kas nav atļauts OCTA.

Apdrošināšana darbojas Latvijas teritorijā vai ārpus tās.

Atlīdzības veidi:

1. tranaportlīdzekļa aizvietošana,

2. remontu darbu apmaksa,

3. naudas samaksa.

Apdrošināšanas sabiedrība nosaka maksimālo limitu, par kādu tā ir ar mieru apdrošināt, piem. AAS BALTAI maksimali pieļauts limits ir 500 000 Ls.

1.1. tabula

Atbildības limits atkarībā no iemaksātas apdrošināšanas prēmijas AAS BALTA

Apdrošināšanas prēmijas
Transportlīdzekļa veids Atbildības limits 1 mēnesis Katrs nāk.mēnesis 1 gads
Vieglie automobīļi 2000 25
5000 55
10000 15 6 75
50000 18 7.2 90
500000 24 9.6 120

Atbildības limits tiek piedāvāts papildus obligātajai apdrošināšanai.

Piemēram, klients apdrošinājies uz 1 gadu, iemaksājot apdrošināšanas prēmiju 25 Ls vērtībā, viņa vietā sedz izdevumus, kuri nepārsniedz 2000 Ls, iepriekš sedzot obligāto apdrošināšanas limitu. Prēmiju likmes mainīsies atkarībā no AAS.

1.3. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem transportā.

Vadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem paredz atlīdzību izmaksu sakarā ar nelaimes gadījumu - pēkšņu, negaidītu, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas apdrošinātajai personai radījis miesas bojājumus brīdī, kad tā ir atradusies polisē norādītajā transporta līdzeklī.

Apdrošināšanas sabiedrības piedāvā apdrošināšanu nelaimes gadījumiem un to radītajām sekām (apdrošinātās personas nāve, ķermeņa locekļa zudums, pārejoša darbnespēja utt.), ietverot nelaimes gadījuma radīto medicīnisko izdevumu apdrošināšanu.

Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties apdrošinājuma summas apmēru, no kuras, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saskaņā ar atlīdzības noteikšanas tabulu procentuāli tiks noteikta apdrošināšanas atlīdzība. Ja nelaimes gadījuma sekas nav norādītas atlīdzības noteikšanas tabulā, tad atlīdzība tiek aprēķināta pēc pārejošas pilnīgas darbnespējas perioda ilguma, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums.

Apdrošinājuma ņēmējs var izvēlēties personu skaitu, kas tiks apdrošināti nelaimes gadījumam, konkrētā transporta līdzeklī. Apdrošinājuma summu (maksimālo atbildības apmēru), no kuras procentuāli tiek aprēķināta apdrošināšanas atlīdzība, var izvēlēties robežās no 500Ls līdz 25 000 Ls.

Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no klienta izvēlētās apdrošinājuma summas (maksimālā atbildības apmēra), kā arī no personu skaita, kuras tiek apdrošinātas.

Nelaimes gadījums – nozīmē pēkšņu, negaidītu, neparedzētu, no apdrošinātās personas gribas neatkarīgu notikumu, kas rada miesas bojājumus, t.i. ievainojums (sists, griezts, durts), kas var komplicēties ar satricinājumu, mežģījumu, lūzumu utt..

1.4. Zaļās kartes.

Zaļā karte ir starptautisks civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, ko noslēdz Latvijas Republikas reģistrēta transpotrlīdzekļa īpašnieks valstī, kurā ir izveidota OCTA sistēma un kura ir Zaļas kartes sistēmas dalībvalsts kopš 1998. gada 1. jūlija [7;4].

Pastāv divu veidu Latvijas Zaļās kartes:

1. Zaļā karte, kas ir spēkā tikai Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs, bet nav spēkā Latvijā. Minimālais apdrošināšanas periods ir 15 dienas. Tas ir izdevīgi tiem klientiem , kuri ārzemēs uzturas neilgu laiku;

2. Zaļā karte, kas ir spēkā dalībvalstīs un Latvijā. Paredzētas ievērojamas atlaides, ja līgums noslēgts uz laiku ilgāku par 3 mēnešiem. Šāda veida zaļās kartes ir izdevīgas, ja ir daudzkārt jāšķērso Latvijas robeža.

Zaļā karte ir motorizētā transporta līdzekļa vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Tā ir vadītāja atbildības apdrošināšana par citai personai vai tās mantai nodarīto kaitējumu. a ārvalstīs ir radies ceļu satiksmes negadījums, tad zaudējumus aprēķina un atlīdzina tās Zaļās kartes dalībvalsts, kurā tas ir noticis.

1.2. tabula

Zaļās kartes tarifi (Ls), kas derīgi ārpus Latvijas robežām

15 dienas 1 mēnesis 7 mēneši 1 gads
1. Vieglie automob., kravas mašīnas, mikroautobusi 23 35 165 265
2. autobusi, mikroautobusi (virs 9 pasaž. vietām) 65 105 455 705
3. kravas mašīnas (virs 3500 kg) 30 40 216 346

Šie dati attiecās uz 1998 gadu. No tabulas var secināt, ka tarifi ir augsti, ja ņem vērā apstākli, ka ārzemēs ir stingras prasības, apdrošina lielās naudas summās kā arī atlīdzības ir lielas salīdzinājumā ar Latviju.

1.5.Uzņēmuma apdrošināšana.

Iespējams apdrošināt gan uznēmumam piederošās ēkas, pamatlīdzekļus, ražošanas līdzekļus, remonta izdevumus. [8; 77]

Ja grib apdrošināt ēkas un būves, tad var ņemt vērā ieguldījumus telpu remontā, iekštelpu apdarē. Maksājumu nosaka no ēkas tipa, tehniskā stāvokļa, signalizācijas, ugunsdrošības sistēmām.

Uzņēmumi parasti apdrošinās bilances vērtībā; reāli tā nesedz visus radušos zaudējumus, tāpēc iesaka apdrošināties uzņēmuma atjaunošanas vērtībā. Apdrošināšanas prēmija atkarīga no apdrošinājuma summas, riskiem, līdzekļu vērtības. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tādā apmērā kāds ir nepieciešams, lai veiktu atjaunošanas darbus.

Ja uzņēmums nodarbojas ar būvniecību, tad tas var apdrošināt būvlaukuma iekārtas, tehniku, būvdarbus. Ja veic būvdarbus, tad procesam piemēro visu risku apdrošināšanas polisi, kas ietver apdrošināšanos pret dabas stihijām, uguns nodarītajiem kaitējumiem, zādzību, neuzmanības sekām būvdarbu veikšanas laikā. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta tāmes vērtībā, lai atkārtoti veiktu tos būvdarbus, kuriem nodarīti zaudējumi un atjaunotu zudušo.

Apdrošināšanā vēlams iekļaut apdrošināšanu pret ugunsgrēkiem, jo pēc statistikas datiem ugunsgrēki ir visbiežāk notikuši ražošanas ēkās, dzīvojamos sektoros. Aizdegšanās iemesli ir sekojoši – elektroniskie, neuzmanīga apiešanās ar uguni, ļaunprātīga dedzināšana.

Daudzi uzņēmumi, kuriem ir lieli ražošanas cehi un kuri nodarbojas ar ražošanu ir izdevīgi izmantot komplekso apdrošināšanas polisi.

1.6. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana.

Uzņēmējiem tiek piedāvāts papildus īpašuma apdrošināšanai apdrošināties pret īpašuma apdrošināšanas risku izraisītiem zaudējumiem uzņēmuma peļņā, kas radušies uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodā, t. sk. apdrošinātājs sedz šajā periodā izmaksātās darbinieku algas un uzņēmuma pastāvīgās izmaksas. Šī apdrošināšana paredz zaudējumu atlīdzību līdz uzņēmējdarbības pārtraukšanas perioda beigām, t.i., pilnīgai uzņēmējdarbības atjaunošanai vai līdz polisē noteiktam termiņam, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais. Obligāta prasība pie uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšanas ir īpašuma apdrošināšana. Šīs apdrošināšanas izpratnē sekojošas īpašuma apdrošināšanas risku grupas var izraisīt uzņēmējdarbības pārtraukšanu: ugunsgrēka radītie bojājumi, vētras, krusas, plūdu radītie zaudējumi, inženierkomunikāciju avārijas, ūdens radītie bojājumi, zādzība un laupīšana. Apdrošinājuma summa tiek aprēķināta, izejot no esošajiem finansu datiem, ņemot vērā uzņēmuma attīstības tendences un prognozes. Apdrošināšanas prēmiju aprēķina no apdrošinājuma summas, ņemot vērā klienta izvēlētos īpašuma apdrošināšanas riskus, attiecīgo telpu un ēku stāvokli, signalizācijas sistēmu esamību u.tml. Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta par uzņēmējdarbības pārtraukšanas periodu, ņemot vērā ietaupītās izmaksas. Apdrošināšanas atlīdzība var iekļaut arī papildus izmaksas, kas saistītas ar uzņēmējdarbības turpināšanu vai atrāku atjaunošanu.


2. Dzīvības apdrošināšanas tirgus

Dzīvības apdrošināšana ir viens no pieprasitākiem apdrošināšanas veidiem. Šodienas Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgus stāvokli, un tas pēdējo gadu statistiku var redzēt 3. pielikumā.