Мир Знаний

Strahovanie (стр. 1 из 4)

Latvijas Universitāte

Ekonomikas un Vadības Fakultāte

Finansu institūts

Kursa darbs

Apdrošināšanā

Apdrošināšanas veidi Latvijā.

Rīga

2000

Saturs.

Ievads............................................................................................................................................. 3

Apdrošināšana, tas raksturojums, tendences un aktuālitāte.................................................. 4

1. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus (risku apdrošināšana).............................................. 8

1.1.Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana [2;1]...................................................................................................................................................... 8

1.2.Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības brīvprātīgā apdrošināšana... 9

1.3. Apdrošināšana nelaimes gadījumiem transportā....................................................... 10

1.4. Zaļās kartes...................................................................................................................... 11

1.5.Uzņēmuma apdrošināšana............................................................................................. 12

1.6. Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana........................................................ 13

2. Dzīvības apdrošināšanas tirgus........................................................................................... 14

2.1. Veselības apdrošināšana............................................................................................... 15

2.2. Ārstu profesionālās atbildības apdrošināšana........................................................... 16

2.3. Nelaimes gadījumu apdrošināšana.............................................................................. 17

2.4. Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana......................................................................... 17

3. Īpašuma apdrošināšana..................................................................................................... 19

3.1.Privātpersonu īpašuma apdrošināšana..................................................................... 21

3.1.1. Ēku apdrošināšana.............................................................................................. 21

3.1.2. Mantas apdrošināšana........................................................................................ 22

3.1.3. Mājdzīvnieku apdrošināšana............................................................................ 22

Secinājumi un priekšlikumi...................................................................................................... 24

Izmantojamās literatūras saraksts............................................................................................ 25

Pielikumi .................................................................................................................................... 26

Ievads

Kursa darba temats ir ”Apdrošināšanas veidi Latvijā”. Šīs temats ir izvēlēts, jo autore vēlējas vairāk uzzināt par apdrošināšanas sabiedrībām, to piedāvātiem pakalpojumiem un prēmijam. Lai būtu iespējams to uzzināt, ir jāizskata likumdošanas normatīvie akti, noteikumi, aprēķinu metodes.

Darba mērķis ir pētīt apdrošināšanas sabedrību darbību pedējos gados un lai sasniegtu šo mērķi darbā tiek apskatīti šādi uzdevumi:

1. pētīt apdrošināšanas sabiedrību piedāvātos pakalpojumus;

2. pētīt prēmijas aprēķināšanas metodes;

3. analizēt apdrošināšanas sabiedrību darbību;

4. izdarīt secenājumus un priekšlikumus.

Darba apjoma ierobežojuma dēļ nav iespējams izpētīt visas apdrošināšanas piedāvātās iespējas, tādēļ tiks pētīti atsevišķi apdrošināšanas veidi, kuri ir atlasīti pēc autora izvēles.

Kursa darbs ietver 3 daļas:

1. apdrošināšanas formas, to raksturojums, tendences, aktuālitāte;

2. nedzīvību apdrošināšanas tirgus (risku apdrošināšana)

3. dzīvības apdrošināšanas tirgus.

Plašāik ir skatīta pēdēja gada statistika, jo tā ir būtiskāka un svarīgāka.

Izmantojamā literatūra apkopo pēdēja gada datus, jo no tās var iegūt daudz interesantas un lietderīgas informācijas.

Atsauces piemērotas pēc šādas metodes:

[numurs literatūras sarakstā; nodaļa / lapaspuses numurs].

Saīsinājumi:

AAS – apdrošināšanas akciju sabiedrība,

OCTA - sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana,

CTA – transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības brīvprātīgā apdrošināšana.

Dažiem nepublicētiem datiem netiks dotas atsauces.

Apdrošināšana, tas raksturojums, tendences un aktuālitāte

Kopumā, vērtējot Latvijas apdrošināšanas tirgu pēdējos gados var teikt, ka tirgus turpina augt un sagaidāms, ka šī tendence tuvāko gadu laikā turpināsies. Tirgus savu piesātinājumu vēl nav sasniedzis, īpaši tas attiecināms uz dzīvības jeb uzkrājošo apdrošināšanu. Bez tam, kompāniju skaits pēdējo 2-3 gadu laikā praktiski bijis nemainīgs, kas ļauj tirgu uzskatīt par samērā stabilu. Tomēr jāņem vērā, ka ES direktīvas nosaka, ka sabiedrībām var atvērt filiāles un veikt apdrošināšanu citas dalībvalsts teritorijā bez sevišķas kompānijas ar nošķirtu kapitālu izveidošanas. Tas neapšaubāmi nākotnē veicinās ārvalstu apdrošinātāju aktivitātes Latvijā.

1999.gads Latvijas tirgū ir bijis samērā neitrāls, savukārt 1998.gadā Latvijas apdrošināšanas tirgū ir notikuši vairāki būtiski notikumi. Ar 1.septembri stājās spēkā likums Par apdrošināšanas sabiedrībām un to uzraudzību, kā arī likums Par apdrošināšanas līgumu. Minētie likumi un saskaņā ar tiem pieņemtie Ministru kabineta noteikumi sekmēs apdrošināšanas tirgus tālāku attīstību un sakārtošanu, kā arī precizēs apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinājuma ņēmēja savstarpējās attiecības. 1998.gada 1.jūlijā pilnā apmērā stājās spēkā likums Par privātajiem pensiju fondiem un Apdrošināšanas Uzraudzības inspekcija uzsāka šo fondu licencēšanu. Būtisks notikums bija Latvijas Satiksmes biroja uzņemšana Eiropas Zaļo karšu sistēmā. Satiksmes birojs uzsāka divpusējo līgumu noslēgšanu ar Zaļo karšu sistēmas dalībvalstīm, kas turpmāk Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām ļaus noslēgt starptautiskos sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumus.

Latvijā pirmās privātās apdrošināšanas sabiedrības tika izveidotas 1991.gadā. Kopš tā laika apdrošināšanas tirgus ir ievērojami stabilizējies un izaudzis gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, kļūstot klientiem daudz pievilcīgāks.

Šobrīd Latvijas apdrošināšanas sabiedrības ir spējīgas uzņēmējiem un privātpersonām piedāvāt visplašāko, Eiropas standartiem atbilstošu apdrošināšanas pakalpojumu spektru. Latvijas izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis veicina tranzītpārvadājumu attīstību, tādēļ daudzi apdrošinātāji īpašu uzmanību velta tādu apdrošināšanas veidu izstrādei, kuri savienotu Eiropas apdrošināšanas tradīcijas ar uzņēmējdarbības un finansu tirgus īpatnībām Latvijā.

Apdrošināšana ir valsts ekonomikas būtiska sastāvdaļa, kura ir pakļauta pieprasījuma-piedāvājuma likumsakarībām. Pieprasījumu pēc apdrošināšanas pakalpojumiem šobrīd negatīvi ietekmē iedzīvotāju zemā maksātspēja un nepietiekamā informētība par apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu priekšrocībām. Tomēr pēdējo gadu rezultāti liecina par ekonomikas atveseļošanos un apdrošināšanas sektora attīstību.

Ir ļoti svarīgi panākt to, lai sabiedrība saprastu ka apdrošināšanas bizness daļēji nosaka sabiedrības stabilitāti un tas ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju maksātspējas, bet arī no likumdošanas un kontrolējošo struktūru darba. Apdrošināšanas sabiedrību piedāvāto pakalpojumu klāsts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedāvātas visdažādākās iespējas, visdažādākajās jomās kā var apdrošināt visus nepieciešamos objektus.

Par apdrošināšanas objektu var būt:

1. fizisko vai juridisko personu īpašums;

2. fizisko vai juridisko personu mantiskās tiesības, intereses, saistības;

3. fizisko vai juridisko personu nemantiskās tiesības, intereses, saistības;

4. fizisko personu dzīvība un veselība.

Apdrošinājuma ņēmēja prēmijas apjoms atkarīgs no apdrošināšanas veida, summas, riska pakāpes un apdrošināšanas ilguma. Prēmijai jābūt tādai, lai tā segtu:

1. apdrošināšanas darbības laikā iespējamās atlīdzības izmaksas;

2. izdevumus, izveidojot rezerves neparedzētiem gadījumiem, ja jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība pēc ilgāka laika;

3. apdrošināšanas sabiedrības izdevumus algām, reklāmai, ofisa uzturēšanai un peļņas nodrošināšanai.

Rēķinot prēmijas, ņem vērā šādus faktorus:

1. inflāciju, jo naudas vērtība mainās un no šodien iemaksātajām prēmijām nākotnē vajadzēs izmaksāt apdrošināšanas atlīdzības;

2. procentu likmes;

3. izdevumus;

4. konkurenci (bieži vien, lai palielinātu klientu skaitu, apdrošināšanas sabiedrībai jāsamazina prēmiju lielums).

Lai nodarboties ar apdrošināšanas uzņēmējdarbību ir nepieciešama licence, ko izsniedz “APDROŠINĀŠANAS UZRAUDZĪBAS INSPEKCIJA”. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku un katram atseviškam apdrošināšanas veidam. 1. pielikumā redzams kādas licences ir izsniegtas Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām.

Apdrošināšanas tirgū drīkst nodarboties vai ar nedzīvības apdrošināšanu vai ar dzīvības apdrošināšanu (vajag izvēlēties kaut ko vienu).

Personu apdrošināšanas veidi ir dzīvības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana un veselības apdrošināšana.

Apdrošinoties, apdrošinājuma ņēmējs aizpilda līgumu

Lai paaugstinātu drošību līgumos ir jāparedz:

1. sabiedrības tiesības,

2. jāizslēdz tās slimības, kuras nevar izārstēt vai kuras ir grūti izārstējamas,

3. stingrākus noteikumus polises turētājam,

4. jādefinē precīzi kādos gadījumos tiks saņemta atlīdzība,

5. pārapdrošināt parakstītos līgumus.

Nelaimes gadījumu un saslimšanas gadījumos nosakot prēmijas lielumu ņem vērā:

1. ekonomisko valsts stāvokli,

2. mārketinga stratēģiju.

3. statistikas datus,

4. polises turētāja ienākumus,

5. strādājošo un bezdarbnieku stāvokli,

6. veselības stāvokli.

Lielāks risks, lielāka varbūtība saslimt, lielāks prēmijas apjoms.

Klients aizpildot līgumu sniedz šāda veida informāciju [9; 6]:

1. vārds, uzvārds,

2. vecums, dzimums,

3. līguma veids,

4. prēmija,

5. alkohola lietošanas, pīpēšanas paradumi,

6. klienta ārsta adrese,

7. slimību vēsture, pašreizējais stāvoklis,

8. ģimenes slimību vēsture.

Aprēķinot prēmiju ir jāņem vērā ne tikai attiecīgajā nodaļā pieminētie faktori, bet arī citu apdrošināšanas sabiedrību izstrādātā aprēķinu sistēma, klientu piesaistīšanas veidi. Zinot vairāk informācijas par citām sabiedrībām, uzņēmums ir konkurētspējīgāks. Svarīgi arī savlaicīji veidot uzkrājumus un rezerves lai pasargātu uzņēmumu no neparedzētiem zaudējumiem.

1. Nedzīvības apdrošināšanas tirgus (risku apdrošināšana)

Prēmijas veidi nedzīvības apdrošināšanā: viens no vieglāk aprēķināmiem veidiem ir riska prēmija. Riska prēmija ir iemaksa, kura nosedz tikai sagaidāmās izmaksas. Riska prēmija neietver izdevumus, komisijas naudu.

Riska prēmija = sagaidāmais pieteikumu biežums * sagaidāmās izmaksas uz 1 pieteikumu.

Prēmiju nosaka ņemot vērā iepriekšējo gadu statistikas datus.

Pieteikumu biežumu nosaka:

iepriekšējā gada pieteikumu skaits
iepriekšējā gada polišu skaits

Prēmijas likmes noteikšana balstās uz datu un faktu analīzi, it īpaši pagātnes līgumos noteikto prēmiju lielumu un to lielumu ietekmējošiem faktoriem [9; 10].

Ja dati ir neprecīzi un neatbilstoši, tad aprēķinātās prēmijas būs nepareizas. Piemēram, ja prēmijas lielums būs noteikts pārāk liels, tad sabiedrība var zaudēt savu apdrošināšanas tirgus daļu, pazaudēt klientus. Peļņa samazināsies. Var rasties zaudējumi, ja uzņēmums nenoslēgs pietiekami daudz līgumu, lai segtu vismaz pastāvīgās izmaksas.