Смекни!
smekni.com

Роль НБУ на ринку цінних паперів 2 (стр. 3 из 5)

Приймаючи рішення про ціну відсікання, Мі­ністерство фінансів надає Національному банку:

глобальний сертифікат, яким визначаєть­ся загальний обсяг випуску облігацій;

доручення на задоволення заявок щодо придбання облігацій, у якому вказується ціна відсікання та середньозважена ціна торгів, за якою задовольняються неконкурентні пропо­зиції.

Глобальний сертифікат складається в двох примірниках, один із яких залишається на збе­ріганні в Міністерстві фінансів України.

За дорученням Міністерства фінансів Украї­ни Національний банк формує зведену відомість розподілу облігацій за їхніми власниками — учасниками торгів, які відповідно до поданих заявок та встановленої ціни відсікання придба­ли облігації на торгах. Заявки, що не відповіда­ють ціновим умовам торгів, відсікаються і не задовольняються.

Розміщення облігацій здійснюється за таки­ми правилами.

Конкурентні заявки є пріоритетними і за­довольняються в першу чергу.

Неконкурентні заявки задовольняються за середньозваженими цінами, які розраховують­ся на підставі поданих конкурентних заявок.

У разі обмеження обсягу розміщення об­лігацій:

неконкурентні заявки мають задовольня­тися не в повному обсязі, а пропорційно їхнім обсягам у межах залишку від задоволення кон­курентних заявок;

неконкурентні заявки не мають права бра­ти участі в аукціоні, якщо конкурентними за­явками задовольняються у повному обсязі про­позиції щодо розміщення облігацій;

конкурентні заявки, якщо їх за обсягами та встановленою ціною відсікання задовольни­ти неможливо, може бути задоволене не в пов­ному обсязі, а пропорційно в межах залишку від задоволення конкурентних заявок за ціна­ми, вищими за визначену Міністерством фінан­сів ціну відсікання. У цьому разі неконкурентні заявки не беруть участі в аукціоні;

неконкурентні заявки, що надійшли до Національного банку України раніше, вважають­ся пріоритетними відносно інших заявок під час проведення продажу облігацій за фіксованими цінами.

4. У разі перевищення попиту над пропози­цією (при встановленні обсягу продажу) некон­курентні заявки задовольняються не в повному обсязі, а пропорційно їхнім обсягам у межах залишку від задоволення конкурентних заявок.

На підставі зведеної відомості розподілу об­лігацій за учасниками торгів і даних депози­тарного обліку на клірингових засадах форму­ються дані про результати проведення торгів.

Клірингові розрахунки проводяться з ура­хуванням взаємних грошових зобов'язань між учасниками торгів за придбані облігації, з однієї сторони, та Міністерством фінансів України, з іншої, при сплаті доходу або погашенні облігацій за умови, що строки проведення платежів збі­гаються.

Національний банк України зобов'язаний надсилати учасникам аукціонів офіційне по­відомлення про результати аукціонів. Це по­відомлення містить розрахунок взаємних зобо­в'язань за аукціонами з розміщення облігацій та дані про обсяги сплат, що здійснюються за рахунок державного бюджету.

Для здійснення контролю за розрахунками з державним бюджетом ОПЕРУ Національно­го банку України подаються:

доручення Міністерства фінансів Украї­ни на задоволення заявок із придбання об­лігацій;

глобальний сертифікат;

зведена відомість розподілу облігацій за учасниками торгів;

клірингова відомість переказу коштів від учасників ринку, які придбали облігації.

Одночасно засобами телекомунікаційного зв'язку Головному управлінню державного каз­начейства України подається клірингова відо­мість, що характеризує загальні обсяги платежів від учасників торгів та за рахунок коштів дер­жавного бюджету при погашенні або сплаті до­ходу за облігаціями.

Отже, під час розміщення облігацій застосо­вуються різні схеми:

аукціон з обмеженими або необмежени­ми обсягами продажу;

аукціон за попередніми та остаточними заявками й умовами;

розміщення державних боргових зобов'я­зань за фіксованими цінами.

Використання цих схем спрямоване пере­дусім на підвищення ефективності залучення коштів для фінансування потреб державного бюджету з урахуванням ситуації, що складаєть­ся на ринку державних облігацій та на інших сегментах фінансового ринку.

Реалізуючи функції платіжного агента за облігаціями. Національний банк України конт­ролює надходження коштів від учасників торгів, організовує перерахування коштів до державного бюджету та зарахування на рахунки власників у Депозитарії Національного банку відповідної кількості облігацій, придбаних учасниками торгів.

Отже, механізм проведення торгів облігаці­ями заснований на чіткому розмежуванні повно­важень Міністерства фінансів України та Націо­нального банку як його генерального агента. Національний банк організовує торги облігаці­ями та грошові розрахунки за їхніми результа­тами, а Міністерство фінансів визначає цінові умови придбання державних боргових зобов'язань. Механізм торгів базується на договірних засадах, що забезпечує добровільність придбан­ня облігацій та рівність доступу на ринок його учасників.

Виконання Національним банком України функцій депозитарної діяльності передбачає зберігання й обслуговування обігу облігацій на рахунках у цінних паперах, обслуговування операцій Міністерства фінансів України щодо ви­пущених облігацій, а також кліринг і розрахун­ки за угодами. З метою реалізації цих функцій Національний банк України укладає угоди з Міністерством фінансів про обслуговування емісії ОВДП. а з професійними учасниками фон­дового ринку (зберігачами) та з фондовими бір­жами - про здійснення клірингу та розра­хунків.

Обслуговування операцій Міністерства фінан­сів України щодо випущених ОВДП здійснюється Депозитарієм Національного банку Украї­ни на підставі договору про обслуговування емісії державних цінних паперів. Відповідно до основних умов цього договору Національний банк бере на себе такі зобов'язання:

відкриття та ведення рахунку Міністер­ства фінансів України в цінних паперах, а та­кож окремого рахунку для викуплених ним облігацій;

зберігання глобальних сертифікатів. Яки­ми оформляється емісія облігацій;

контроль за обсягом емісії облігацій та за кількістю їх в обігу;

обслуговування операцій Міністерства фінансів України з випущеними облігаціями (розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання);

надання виписок про стан рахунку Мініс­терства фінансів України в цінних паперах та виконання операцій з ними;

проведення на клірингових засадах роз­рахунків з визначення обсягів платежів зі спла­ти доходу та погашення облігацій;

здійснення платежів зі сплати доходу та погашення облігацій за дорученням і за раху­нок коштів Міністерства фінансів України.

Ведення рахунків зберігачів ОВДП здійсню­ється Депозитарієм Національного банку Украї­ни на підставі депозитарних договорів. Відпо­відно до основних умов цих договорів Націо­нальний банк України здійснює:

відкриття й ведення рахунків зберігачів при розміщенні та обігу ОВДП на біржовому і позабіржовому ринках за принципом "постав­ка проти платежу";

контроль за співвідношенням між кіль­кістю ОВДП, що перебувають у власності збері­гачів та їхніх депонентів, і тією, що пропонуєть­ся для укладання цивільно-правових угод на вторинному ринку;

контроль за депозитарними операціями зберігачів;

надання зберігачам виписок про стан їхніх рахунків у цінних паперах та виконання операцій з ними;

блокування рахунків зберігачів у цінних паперах;

визначення взаємних зобов'язань збері­гачів та їхніх клієнтів при виконанні цивільно-правових угод за облігаціями.

Розрахункове обслуговування біржових тор­гів ОВДП здійснюється Депозитарієм Національ­ного банку України в порядку, визначеному пра­вилами функціонування організаційно оформ­лених ринків цінних паперів, зареєстрованих згідно з вимогами чинного законодавства Дер­жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі договору про кліринг та розра­хунки за угодами щодо цінних паперів.

На час відкриття електронний Депозитарій Національного банку України обслуговував лише 14 депонентів, на 01.01.1997 р. на обслуго­вуванні було 152, а на 01.01.1998 р. — 162 депоненти. Збільшилася й кількість державних облігацій в обліку електронного депозитарію з 8,9 млн. штук на час його відкриття до 90,0 млн. штук.

Завдяки комплексному розв'язанню завдань автоматизації розрахунків у електронному ре­жимі Національний банк України при прове­денні первинного розміщення облігацій внутріш­ньої державної позики запровадив розрахунки на клірингових засадах, у результаті чого обсяг взаємних платежів між Міністерством фінансів України та комерційними банками суттєво змен­шився.

Облігації, що перебувають у власності юри­дичних та фізичних осіб, можуть бути предметом укладання й реалізації цивільних право­вих угод, у тому числі купівлі-продажу на біржо­вому та позабіржовому ринках (відкритому, вто­ринному ринку).

Участь у біржових торгах можуть брати де­поненти Депозитарію Національного банку та їхні клієнти. Під час продажу облігацій ко­мерційні банки засобами телекомунікаційного зв'язку повинні подавати до Депозитарію На­ціонального банку України депо-розпоряджен­ня про блокування облігацій, що виставляють­ся на продаж. У депо-розпорядженнях зазна­чається код торговельного майданчика, на яко­му облігації пропонуються до продажу. Про­грамно-технологічним комплексом ведення де­позитарного обліку облігацій ці депо-розпоряд­ження необхідно контролювати з погляду: