Смекни!
smekni.com

Роль НБУ на ринку цінних паперів 2 (стр. 4 из 5)

правильності заповнення реквізитів;

не перевищення обсягів продажу облігацій, який зафіксовано на рахунках депонента у вільному обігу;

автентифікації депонента і виконання вимог технології захисту інформації від викривлення.

Якщо за результатами контролю дані депо-розпорядження задовольняють ці вимоги, то облігації блокуються в Депозитарії Національ­ного банку за напрямом "заблоковані для про­дажу на: біржі". Виписка з блокувального ра­хунку засобами телекомунікаційного зв'язку дається депоненту, а інформація про блокуван­ня — біржовій системі, де здійснюються торги облігаціями.

У разі невідповідності заповнення депо-роз­поряджень установленим вимогам або немож­ливості розшифрування чи автентифікації де­понента операції з блокування облігацій Депо­зитарієм Національного банку не проводяться. Ці депо-розпорядження в автоматизованому ре­жимі повертаються депонентам із поясненням про відмову в проведенні операцій.

Біржовою системою за результатами прове­дення торгів засобами телекомунікаційного зв'язку до Депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про зміст укладених угод. На підставі цієї інформації облігації, за якими укладено угоди про їхній продаж, блокуються в Депозитарії Національного банку України за напрямком "заблоковані за результатами біржових торгів для наступної оплати". Облігації, за якими не укладено біржо­вих угод, на підставі депо-розпоряджень депо­нентів розблоковуються і зараховуються на ра­хунки власників. Виписки про зарахування надаються депонентам.

На наступний день після проведення торгів та після надходження коштів від покупці біржовою системою до Депозитарію Національ­ного банку України надсилається повідомлен­ня про склад угод з облігаціями, що сплачені. На підставі цих даних у депозитарії здійснюєть­ся розблокування облігацій за біржовими уго­дами, що сплачені, і перереєстрація прав влас­ності за ними. За результатами перереєстрації прав власності учасникам угод засобами теле­комунікаційного зв'язку надсилаються випис­ки з рахунків депозитарного обліку.

Здійснення Національним банком функцій платіжного агента Міністерства фінансів під час погашення облігацій і виплати доходу за ними нерозривно пов'язане з функціонуванням де­позитарію за державними борговими зобов'язан­нями. Це зумовлено тим, що кошти за облігація­ми переказуються депонентам, зареєстрованим у Депозитарії Національного банку. Платежі здійснюються в такому порядку.

За два робочих дні до сплати доходу (пога­шення) облігації блокуються на рахунках Де­позитарію Національного банку України за на­прямком "заблоковано для сплати доходу та погашення". На підставі даних блокувальних рахунків формується реєстр власників облігацій.

У день проведення платежів, якщо він не збігається зі строком переказування коштів за результатами торгів із розміщення ОВДП, реєстр сплати за депонентами передається операційно­му управлінню Національного банку України. Воно здійснює платежі на підставі платіжного доручення Державного казначейства та реєстр виплат за депонентами.

Розрахунки з погашення та виплати доходу, які за строками проведення збігаються з плате­жами за результатами торгів з первинного роз­міщення облігацій, можуть здійснюватися на клірингових засадах. Підставою для проведен­ня цих розрахунків є показники, що характери­зують обсяги платежів між учасниками торгів та Державним казначейством України.

Під час погашення облігацій кошти за об­лігаціями, що перебувають на блокувальних рахунках відповідно до угод на позабіржовому ринку, не переказуються депонентам, а спрямо­вуються на окремий рахунок Національного банку України до вирішення суперечок за уго­дами з облігаціями. Переказування цих коштів депонентам здійснюється на підставі письмо­вої згоди учасників договору або за рішенням судових органів.

За результатами погашення облігацій депо­нентам Депозитарію Національного банку Украї­ни надсилається повідомлення про вилучення з обігу цих цінних паперів.

Як контрольний органу Національний банк України виконує такі функції:

встановлює порядок бухгалтерського та депозитарного обліку, розміщення, сплати від­сотків та погашення облігацій в установах бан­ківської системи;

здійснює контроль за комерційними бан­ками — учасниками ринку облігацій під час розміщення, обігу та погашення їх;

не допускає до участі на ринку держав­них облігацій комерційні банки у разі порушен­ня ними вимог чинного законодавства;

одержує інформацію про результати торгів облігаціями на вторинному ринку, кількість об­лігацій на рахунках "депо" у депозитарній мережі, рух коштів за облігаціями в установах банківської системи.

З викладеного вище можна зробити висно­вок, що Національний банк України посідає про­відне місце на ринку державних облігацій, здій­снюючи розміщення, депозитарне та розрахун­кове обслуговування обігу і погашення облігацій, а також нагляд за діяльністю учасників ринку. Такі повноваження, насамперед, зумовлені ви­користанням Національним банком облігацій як інструмента регулювання грошового ринку.

Таблиця придбання Національним банком ОВДП на первинному та вторинному ринках 1999-2000 рр., млн.грн.

Придбання ОВДП
Дата у т. ч. на ринку
Усього первинному вторинному
01.01.99 6653,3 5909,3 744,1
01,02.99 226,7 226,7 0,0
01.03.99 446,0 446,0 0,0
01.04.99 354,1 354,1 0.0
01.05.99 214,3 200,2 • 14.1
01.06.99 450,0 450,0 0.0
01.07.99 525,1 500,1 25,0
01.08.99 530.7 500,1 30,6
01.09.99 120.0 120,0 0,0
01.10.99 320,6 290,5 30,1
01.11.99 605,0 595.0 10,0
01.12.99 100,0 100,0 0,0
01.01.2000 33,7 0,0 33,7
01.02.2000 0,0 0,0 0,0

Але в зв'язку з тим, що формування фондо­вого ринку державних цінних паперів відбува­лося без достатнього аналізу можливостей за­лучення коштів через розміщення ОВДП та за­безпечення їхнього повернення, ейфорія фондо­вого ринку державних цінних паперів, яка була в 1996 р. таї половині 1997 р., змінилася песи­містичними настроями учасників (інвесторів) ринку державних цінних паперів. Якщо в пе­ріод започаткування фондового ринку держав­них цінних паперів необхідні були відповідні преференції для комерційних банків, то в 1996— 1997 рр., у зв'язку зі значною дохідністю за цінними паперами, активність на фондовому ринку з боку як вітчизняних, так й іноземних інвесторів була досить високою.

З кінця 1997 р., в період інтенсивного достро­кового виведення із внутрішнього ринку Украї­ни коштів, вкладених у державні цінні папери іноземними інвесторами, основним учасником ринку державних цінних паперів став Націо­нальний банк України, що в цілому негативно вплинуло на розвиток грошово-кредитного рин­ку. Особливо погіршилася ситуація при прове­денні Міністерством фінансів у серпні 1998 р. конверсії погашення ОВДП, які належали ко­мерційним банкам та Національному банку, із зобов'язанням сплатити їх у 2001—2004 рр. Із оперативного управління грошово-кредитним ринком практично було вилучено суму коштів, яка належала комерційним банкам, в обсязі, 9,1 млрд. грн.

У 1998—1999 рр. Національний банк Украї­ни самостійно забезпечував фінансування бюд­жетних витрат на основі купівлі державних цінних паперів, а тому весь приріст грошової маси здійснювався за рахунок випуску Націо­нальним банком коштів через первинний фондовий ринок.

Після прийняття Закону України "Про На­ціональний банк України", яким визначено, що Національний банк не може бути учасником первинних аукціонів державних цінних паперів, а може купляти їх лише на вторинному ринку, роль Національного банку в цьому процесі сут­тєво зміниться, а ефективність грошово-кредит­ної політики підвищиться.

Тому відновлення розвитку та функціонуван­ня фондового ринку державних цінних паперів як механізму залучення на короткий період коштів до державного бюджету та фінансового інструмента регулювання грошово-кредитного ринку через перерозподіл грошових коштів, а також визначення вартості кредитних коштів на нинішньому етапі є надзвичайно актуальним.

У квітні 2000 р. Кабінет Міністрів України оголосив про відновлення випуску облігацій внутрішньої державної позики. Передбачено, що в 2000 р. емісія облігацій складе 5170,869 млн. грн., із яких 1 млрд. призначено для кредиторів, які не погодилися на реструктуризацію єврооблігацій.

За умовами випуску облігації надійдуть в обіг у безготівковій формі на пред'явника з тер­мінами погашення 28, 63, 91,182, 273 дні, 12,18, 24 і 36 місяців, а також на визначену дату. Но­мінальна вартість однієї облігації складе 100 гривень, а реалізація їх буде здійснюватися з дисконтом.

Таблиця суми погашення ОВДП окремими учасниками ринку в 1998-2000 рр., млн. грн.

Дата Учасники ринку
НБУ Нерези­денти Клієнти банків Комерційні банки
01.02.98 250,1 233,9 65,1 148,0
01.03.98 554,9 239,3 51,1 240,1
01.04.98 456,2 241,9 39,8 190,1
01.05.98 205,7 253,2 41,1 343,7
01.06.98 107,1 302,6 17,5 320,0
01.07.98 158,0 507,3 20,4 393,8
01.08.98 133,2 520,1 17,9 277,0
01.09.98 238,7 97,0 49,3 627,6
01.10.98 36,3 457,5 50,2 85,3
01.11.98 0,0 10,8 56,5 140,8
01.12.98 0,0 9,6 117,8 300.1
01.01.99 0,0 18,1 35,9 105,6
01.02.99. 0,0 2,6 46,6 232,9
01.03.99 0,0 39,4 24,6 7,8
01.04.99 363,0 0,2 31,1 245,0
01.05.99 0,0 0,0 3.4 28,3
01.06.99 258,4 0,4 17,2 99,1
01.07.99 258,7 0,0 2,4 27,6
01.08.99 117,6 0,0 3,3 69,3
01.09.99 72,6 0,0 5,2 132,7
01.10.99 120,7 639,9 33,2 24,9
01.11.99 0,0 0.0 0.0 0,1
01.12.99 255,6 0,0 28,8 11,5
01.01.2000 197,0 0,0 22,5 0,05

У державному бюджеті на 2000 р. передбачено внутрішнє фінансування в обсязі 3895,9 млн. грн., тобто можна прогнозувати, що дисконт скла­де ЗО—35 % від номінальної вартості облігацій. Обов'язки генерального агента з обслуговуван­ня, випуску й погашення облігацій внутрішньої державної позики покладено на Національний