Смекни!
smekni.com

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних 2 (стр. 2 из 4)

а) стандартні кредити,

б) кредити з підвищеним ризиком.

4) за методами надання;

а) у разовому порядку,

б) відповідно до відкритої кредитної лінії,

в) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання),

5) за строками погашення:

а) водночас,

б) у розстрочку,

в) достроково (за вимогою кредитора, або за заявою позичальника),

г) з регресією платежів,

д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

Суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний.

Фізичні особи - споживчий кредит (лише в національній грошовій одиниці).

Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Основними із них є: забезпеченість, повернення, строковість платність та цільова направленість.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Принцип повернення, строковості та платності, означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти банків, залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахунках, залучені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до запитання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від випуску цінних паперів.

Кредитні операції здійснюються банками у межах кредитних ресурсів.

Кредити в іноземній валюті надаються юридичним особам-резидентам, фізичним особам-резидентам, які займаються підприємницькою діяльністю, резидентам за операціями, що здійснюються ними з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем, та юридичним особам-нерезидентам банківським установам.

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і характеризує кредитну угоду між двома суб'єктами господарської діяльності. Учасники кредитних відносин при комерційному кредиті регулюють свої господарчі відносини і можуть створювати платіжні засоби у вигляді векселів - зобов'язань боржника сплатити кредитору зазаначену суму у визначений термін. Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги щодо яких продавцем надається відстрочка платежу.

Погашення комерційного кредиту може здійснюватись шляхом:

- сплати боржником за векселем,

- передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичні особі (крім банків та інших кредитних установ), - переоформлення комерційного кредиту на банківський.

Лізинговий кредит - це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжується укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту. Об'єктом лізингу є різне рухоме (машини, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка) та нерухоме (будинки, споруди, система телекомунікацій та ін.) майно. Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодатель (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодателем на оренду про набуття права володіння та розпорядження об'єктом лізингу у встановлених лізинговою угодою межах), виробник(підприємство, організація та інші суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво або реалізацію товарно-матеріальних цінностей).

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Кредиторами з іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які у власності об'єкти іпотеки, або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати житлові будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, що є власністю позичальника і не є об'єктом застави за іншою угодою.

Споживчий кредит - кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що визначаються виходячи з вартості товарів і послуг, які є об'єктом кредитування. Розмір кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути переданими банку в забезпечення фізичною особою та сумою її поточних доходів, за винятком обов'язкових платежів, протягом 10 років. Строк кредиту встановлюється в залежності від цілей об'єкта кредитування, розміру позики, платоспроможності позичальника, при чому він не повинен перевищувати 10-ти років з дня його надання.

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Бланковий кредит - комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Консорціумний кредит - може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими способами:

1)шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності,

2) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреб в кредиті,

3) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Умови та порядок отримання банківського кредиту

Для одержання кредиту позичальник звертається до установ банку з обгрунтованим клопотанням (заявкою) до якого додається пакет документів підготовлений відповідно до "Порядку супроводження кредитних проектів"(додатки). Фахівці банку проводять аналіз кредитного проекту у порядку та терміни, передбачені "Порядком супроводження кредитних проектів" Аналіз кредитоспроможності позичальника здійснюється відповідно до існуючих внутрішньобанківських документів щодо оцінки кредитоспроможності позичальників. У вивченні кредитоспроможності суб'єктів, які приймають участь у процесі кредитування беруть участь фахівці кредитних підрозділів, юрисконсульти, фахівці служби безпеки банку, у разі необхідності (незалежні експерти). Кредитний фахівець на підставі наданих позичальником документів проводить структурування кредиту, тобто визначає вид кредиту, який найкраще відповідає вимогам проекту, що реалізується за участю кредитних коштів, схему руху кредитних коштів та механізм їх повернення. При цьому, рух кредитних коштів повинен чітко відслідковуватися на кожному етапі реалізації кредитного проекту. При проведенні аналізу кредитним фахівцем визначаються основні умови кредитування, в тому числі :

R розмір кредиту (ліміт кредитування по кредитній лінії) визначається з урахуванням планових обсягів виробництва і реалізації продукції, поставок товарів і матеріалів, необхідних для забезпечення виробничих програм, товарообігу, вантажообігу, ефективності капітальних вкладень та інших показників фінансової діяльності підприємства, що підтверджуються укладеними договорами та контрактами на поставку і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг та потреби в кредитних коштах для проведення відповідного обсягу витрат. Розмір кредиту також залежить від кредитоспроможності позичальника, вартості та якості забезпечення його зобов'язань;

R терміни користування кредитом, умови та періодичність його погашення визначаються в залежності від термінів окупності проекту, об'єкту кредитування, розміру кредиту, кредитоспроможності позичальника;

R розмір процентної ставки та інших платежів по кредиту. Умови кредитування визначаються у кредитному договорі. Кредитний договір між банком і позичальником укладається тільки в письмовій формі. В кредитному договорі передбачається повне найменування сторін, їх поштові, банківські та інші реквізити; мета та сума кредитування; умови надання та погашення кредиту і сплати відсотків; черговість сплати платежів, відповідальність позичальника у разі невиконання умов договору; вид забезпечення зобов'язань перед банком (договори застави, поруки) тощо.

Кредити позичальникам надаються згідно з умовами кредитних договорів, а саме:

- в безготівковій формі шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку. Перевага надається такій формі розрахунків, яка передбачає оплату за розрахунковими документами за фактично отриману продукцію (виконані роботи, надані послуги) та акредитивній формі. Попередня оплата для розрахунків з нерезидентами не дозволяється;

- кредити для розрахунків з громадянами за укладеними договорами за здану продукцію (сільгосппродукція, лікарські рослини, продукція бджільництва тощо) надаються в безготівковому порядку шляхом перерахування на особові рахунки громадян. В окремих випадках ці кошти можуть надаватися готівкою ;