Мир Знаний

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних 2 (стр. 3 из 4)

- як виняток, кошти в рахунок наданого кредиту можуть бути перераховані на поточний рахунок позичальника для використання їх на цілі, передбачені кредитним договором з обов'язковим проведенням перевірок цільового використання кредитних коштів.

Видача кредиту проводиться у порядку, передбаченому в кредитному договорі, а саме: одноразово, частинами, згідно з графіком, щоденно або в інші строки, виходячи з потреби в кредитних коштах.

Погашення кредиту, як і його видача, може здійснюватися одноразово і в розстрочку. Одноразове погашення кредиту передбачає його повернення в повній сумі у встановлений в кредитному договорі термін. При погашенні кредиту в розстрочку передбачається періодичність здійснення платежів згідно з очікуваними грошовими потоками, надходженнями коштів від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг). Строки та періодичність платежів визначаються у кредитному договорі або графіках, які є невід'ємною частиною кредитного договору. Відповідно до чинного законодавства України встановлюється наступна черговість платежів: - прострочені зобов'язання по сплаті відсотків за користування кредитом; - строкові зобов'язання по сплаті нарахованих відсотків за користування кредитом; - прострочені зобов'язання по погашенню основного боргу; - строкові та дострокові платежі у погашення строкової заборгованості по кредиту; - штрафи, неустойки та інші платежі за користування кредитом сплачуються на розсуд установи банку.

У разі неможливості позичальником своєчасно сплатити борг, останній стягується згідно з чинним законодавством України.

Позичальник не звільняється від відшкодування боргів по кредиту, сплати процентів та інших платежів при настанні будь-яких обставин, у тому числі й незалежних від позичальника. Кредитування шляхом відкриття кредитної лінії. Підприємствам можуть відкриватися відновлювальні та невідновлювані кредитні лінії. Надання кредитів шляхом відкриття відновлювальних кредитних ліній здійснюється для задоволення потреби в кредитних коштах, які використовуються позичальником на поточні виробничі потреби та формування оборотних коштів (закупівля сировини, матеріалів, оплата за виконані роботи та здійснені послуги, енергоносії, виплата заробітної плати тощо). Суб'єктом кредитування по відновлювальній кредитній лінії можуть бути підприємства безперервним циклом виробництва, які мають постійні грошові надходження на рахунки, діяльність яких не пов'язана з сезонним характером виробництва. Об'єктом кредитування є потреба в коштах для придбання товарно-матеріальних цінностей (товари, сировина, матеріали і т.д.), фінансування витрат по їх переробці, зберіганню та реалізації.

Надання кредитних коштів проводиться з позичкового рахунку шляхом оплати розрахункових документів позичальника в межах заздалегідь обумовленого ліміту кредитування (максимальна сума заборгованості по кредитній лінії). Граничний обсяг кредитної лінії, строк користування нею, строки погашення боргу визначаються з урахуванням платоспроможності позичальника, надходжень на рахунки позичальника, планових обсягів виробництва, реалізації продукції, наявності забезпечення тощо.

Відновлювальна кредитна лінія для фінансування поточних виробничих потреб (короткострокова) може відкриватися на строк за згодою сторін, але не більше ніж на 12 місяців, якщо протягом дії договору позичальник виконував без застереження зобов'язання перед банком, забезпечує ефективне використання кредитних коштів, та за згодою сторін строк дії кредитної угоди може бути продовжений безвідривно, заборгованості на рахунки обліку пролонгованих кредитів. При визначенні ефективності використання кредитних коштів приймається до уваги дотримання позичальником під час дії кредитного договору принципів кредитування, забезпечення швидкої оборотності кредитів (відношення середнього залишку заборгованості по кредитній лінії за період в оборотні кошти до одноденного кредитового обороту по кредитному рахунку та її відповідності операційному циклу) та інші фактори.

Протягом дії відновлювальної кредитної лінії позичальник має право погашати та отримувати кредитні кошти в межах встановленого ліміту без обмеження дебетового обороту по позичковому рахунку.

Погашення кредиту та процентів здійснюється періодично, виходячи з циклу виробництва, реалізації продукції. Крім того, встановлюється графік поступового зниження ліміту кредитування в останні місяці користування кредитною лінією. Кредити можуть надаватися у формі овердрафту. Кредитні кошти використовуватися для підтримки платіжного обороту.

У випадках, коли заходи, що кредитуються, здійснюються поступово і потреба в кредитних коштах виникає по мірі їх виконання, позичальнику може бути відкрито невідновлювальну кредитну лінію.

Загальний обсяг наданих протягом дії невідновлювальної кредитної лінії коштів (по дебету позичкового рахунку) не повинен перевищувати розмір кредиту, обумовлений кредитним договором.

Підприємствам, які мають тимчасові фінансові труднощі, установи банку можуть видавати кредити для виплати заробітної плати. Такі кредити надаються, як правило, на термін до 10 днів, у виключних випадках, він може бути продовжений до 30 днів. Кредитні кошти надаються на підставі обгрунтованого клопотання підприємства, після проведення аналізу фінансового стану підприємства, вивчення причин, внаслідок – яких підприємство не може забезпечити своєчасну виплату заробітної плати за рахунок власних коштів, визначення джерел погашення кредиту. Кредити на виплату заробітної плати надаються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника з обов'язковою перевіркою на місці цільового використання кредитних коштів (касової дисципліни) або безпосередньо на рахунки працівників позичальника, які відкриті в фінансових установах.

Банк може надавати кредити на придбання основних. За рахунок кредитних коштів фінансується будівництво нових об'єктів, розширення діючих потужностей, їх реконструкція та технічне переоснащення, придбання обладнання тощо. Для одержання кредиту на будівництво нових виробничих об'єктів, розширення діючих потужностей чи їх реконструкцію позичальник подає до банку документи відповідно до "Порядку супроводження кредитних проектів", в тому числі бізнес-план, на підставі якого визначаються перспективи створення і функціонування нових виробничих потужностей; зведений кошторис будівництва; відомість про договірну ціну; контракти та договори на виконання робіт по будівництву, постачанню обладнання та його монтажу; документ про відведення земельної ділянки під будівництво даного об'єкту; дозвіл органів виконавчої влади (держархбудконтролю) на проведення будівельних робіт; висновки експертизи: відомчої, екологічної (крім житла), охорони праці, енергетичної. Банк здійснює експертизу проектно-кошторисної документації, наданих документів та визначає економічну ефективність і окупність капітальних вкладень. Кредитування витрат на будівництво, реконструкцію або технічне переоснащення здійснюється шляхом відкриття позичальнику невідновлювальної кредитної лінії в межах кошторису. Оплата проводиться з позичкового рахунку на підставі платіжних документів за матеріали, обладнання, виконані роботи. При підрядному та субпідрядному способах оплата здійснюється на підставі актів про виконані роботи (ф.З). Розмір кредиту, строк користування визначаються на підставі техніко-економічного обгрунтування, економічної ефективності та термінів окупності вкладень. Після введення об'єкту в дію позичальник подає банку уточнений графік погашення всієї суми одержаного кредиту, в якому визначаються конкретні суми погашення кредиту з урахуванням кінцевого строку, передбаченого кредитним договором. З метою здійснення контролю за цільовим використанням кредитних коштів банк додатково до перевірок, зазначених в "Порядку супроводження кредитних проектів", перевіряє на місці достовірність документів про обсяги виконаних робіт по будівництву об'єкту, проводить контрольні обміри будівництва. Видача довгострокових кредитів на придбання обладнання технічних засобів, які не входять до кошторису будівництва, здійснюється згідно з умовами контрактів (договорів) траншами або у разовому порядку.

Порядок погашення банківського кредиту підприємством

За користування кредитом Позичальник сплачує банку проценти та здійснює інші платежі згідно з "Тарифами комісійної винагороди Державного експортно-імпортного банку України" (платежі за обслуговування кредиту, за зобов'язання по невикористаній частині кредиту або кредитної лінії, за здійснення консалтингових послуг тощо). Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється залежно від вартості кредитних ресурсів за рахунок яких надано кредит, строку кредиту, виду та ліквідності забезпечення, попиту та пропозицій на кредитні ресурси на кредитному ринку в конкретному регіоні, а також інших факторів з таким розрахунком, щоб сума одержаних доходів повністю покривала витрати банку по залученню коштів, на ведення банківських справ і забезпечувала одержання доходу. Проценти за користування кредитом нараховуються банком щомісяця та сплачуються у строки, передбачені кредитним договором. При встановлені термінів сплати процентів беруться до уваги терміни окупності кредитного проекту, платоспроможність позичальника та фінансовий стан установи банку. Протягом терміну дії кредитного договору банк має право змінювати розмір процентної ставки за кредит залежно від зміни монетарної політики Національного банку України, процентної політики банку, попиту та пропозицій на кредитні ресурси. Такі зміни оформлюються додатковою угодою до кредитного договору. Кредити на пільгових умовах надаються виключно за рішенням Кредитного комітету банку за умови покриття витрат, пов'язаних із застосуванням знижених процентних ставок за рахунок інших платежів за кредитом та інших видів послуг конкретному позичальнику. Банк може припинити нарахування процентів за користування кредитами у випадках, передбачених чинним законодавством України, а саме: