Мир Знаний

Кредитні операції Хоум Кредит Банку (стр. 1 из 4)

Кредитні операції Хоум Кредит Банку


Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Висновок

Список джерел


Вступ

Банківська система (БС) - форма організації функціонування в країні спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена законами. У Україні діяльність банків і банківської системи в цілому закріплена законом України “Про банки і банківською діяльність”.

Як грошова і фінансова системи, банківська система несе на собі значні національні риси, вона формується і перетвориться під впливом цілого комплексу чинників, характерних для даного регіону: природні і географічні умови, клімат, національний склад населення, його заняття і промисли, контакти з сусідами, торгові шляхи і ін.

У історії розвитку БС різних країн відомо декілька їх видів:

· ринкова (дворівнева) БС (Центральний банк і система комерційних банків);

· централізована монобанківська система;

· унікальна децентралізована БС - Федеральна резервна система США.

Сучасна БС України представлена двома рівнями. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. Він реалізує єдину державну політику в області грошового звернення, кредиту, укрупнення грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці щодо валют інших країн, виконує інші функції по контролю за банківською системою України.

На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на універсальні і спеціалізовані банки (інвестиційні, ощадні, іпотечні банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди і ін.).

Фінансові фонди і компанії - займаються кредитуванням певних сфер і галузей господарської діяльності. У їх діяльності можна виділити одну або дві основних операцій, вони домінують в щодо вузьких секторах ринків позикових капіталів і мають специфічну клієнтуру. До них можна віднести інвестиційні, ощадні, страхові і пенсійні установи. Схематичне представлення банківської системи України розглянуте на Рис.1.1.

До елементів банківської системи відносять і банківську інфраструктуру. У неї входять різного роду підприємства, агентства і служби, які забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, а також засоби зв'язку, комунікації і ін.

В умовах ринку банки, перш за все, потребують широкої і оперативної інформації про стан економіки, її галузі, групи підприємств, окремі підприємства, що звертаються в банк за кредитом і іншими послугами. Для оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для консультування підприємств і населення, управління майном клієнта банки потребують докладної інформації.

Рис. 1.1 Схема банківської системи України


Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку

Закрите акціонерне товариство „ХОУМ КРЕДІТ БАНК”, скорочене найменування банку: ЗАТ „ХК БАНК” (далі – Банк), є закритим акціонерним товариством та правонаступником Закритого акціонерного товариства «Агробанк», який був створений на підставі рішення установчих зборів засновників від 23.05.2002 відповідно до Установчого договору від 23.04.2002 та зареєстрований Національним банком України (далі - НБУ) 17 жовтня 2002 року за номером 283. У зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 04.12.2006 № 4) та на підставі дозволу НБУ від 31.11.2006 № 41-119/2249-12945 Банк набув статусу банку з іноземним капіталом. Банк здійснює свою діяльність на підставі банківських ліцензій № 204 від 24.12.2002 та від 16.08.2007, наданих НБУ, та дозволів № 204-3 від 27.12.2006 та від 16.08.2007 з відповідними додатками до них.

Організаційно–правова форма банку: Закрите акціонерне товариство.

Функціональна валюта звітності: українська гривня.

Єдиним акціонером Банку, який володіє 3 073 500 простих іменних акцій, на загальну суму 307 350 000 гривень, що складає 100 % статутного капіталу Банку, є:

Компанія "Хоум Кредіт Б.В." (Home Credit B.V.), товариство з обмеженою відповідальністю, що засноване та існує відповідно до законодавства Нідерландів.

HomeCreditBank (раніше ЗАТ «Агробанк») - універсальний міжнародний банк, що надає повний спектр послуг для приватних осіб і корпоративних клієнтів. На 01.10.2009г. розмір активів HomeCreditBankскладає 1 392,9 млн. грн., статутного капіталу - 307 млн. грн. 24 вересня 2009г. незалежне українське рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» відновило довгостроковий кредитний рейтинг HomeCreditBank за національною шкалою. Результатом оновлення стало підтвердження привласненого банку 12 серпня 2008г. і оновленого 04 квітня 2009г. рейтингу на рівні «uaA» (прогноз «стабільний»). За підсумками вересня 2009г. депозити в HomeCreditBank в сьомий раз підряд отримали оцінку «висока надійність» від агентства «Кредит-рейтинг». Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Регіональна мережа банку представлена в 7 регіонах України - Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Харківській, Одеській, Запорізькій і Полтавській областях.

З грудня 2006г. Home Credit Bank працює у складі Home Credit Group. Відповідно до затвердженої стратегії розвитку регіональна мережа банку розвивається пропорційно розширенню територіальної присутності банку. Особлива увага приділяється продуктовому портфелю банку, який постійно доповнюється: провідні фахівці банку, що мають досвід роботи, як на українському, так і на зарубіжних фінансових ринках, активно розробляють нові пропозиції з врахуванням потреб ринку, що змінюються.

Компанії Home Credit Group здійснюють свою діяльність на фінансових ринках Центральної і Східної Європи, а також Центральної Азії і Далекого Сходу. Загальний об'єм виданих Групою кредитів на кінець 2008 років склав 3,6 млрд. Євро. Home Credit Group займає лідируючі позиції на ринку споживчого кредитування в Чехії («Хоум Кредит» з 1997 року), Словаччині («Хоум Кредит Словаччина» з 1999 року), Росії («Хоум Кредит энд Фінанс Банк» з 2002 року) і Казахстані («Хоум Кредит Казахстан» з грудня 2005 року). У 2006 році Home Credit Group також вийшла на ринки України і Білорусії (ЗАТ «Хоум Кредит Банк», ТОВ «Хоум Кредит Файненс» і ВАТ «Хоум Кредит Банк» відповідно), а в грудні 2007 року - Китаю («Хоум Кредит Азія»).

За 12 років роботи в різних країнах Home Credit Group накопичений значний досвід по розвитку бізнесу на нових ринках, особливо в таких сферах, як:

− розробка найсучасніших фінансових продуктів;

− управління розгалуженою багатоканальною мережею дистрибуції;

− організація перехресних продажів (крос-продажів);

− ризик-менеджмент;

− управління капіталом.

Home Credit Group є частиною PPF Group, що заснованою в 1991 році і займається страхуванням і споживчим кредитуванням, а також що надає комплексні послуги з управління активами. За 18 років своєї діяльності PPF Group стала провідним міжнародним фінансовим інвестором, керівником активами об'ємом близько 10,7 млрд. Євро на кінець 2008 років. Акціонери PPF - найбагатший громадянин Чехії, засновник і мажоритарний акціонер холдингової компанії PPF Group N. V., Петер Келлнер (йому належить 94,36% акцій), Іржі Шмейц (5%) і Ладіслав Бартонічек (0,64%).

Стратегічна мета Банку – функціонування надійного, універсального фінансового інституту, що надає повний комплекс сучасних банківських послуг юридичним і фізичним особам незалежно від їх державної належності та форм власності. Головним завданням Банку є перерозподіл грошових ресурсів шляхом акумулювання та ефективного використання коштів, майна, ноу-хау, об'єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.

Основною перспективою розвитку Банку на найближчий час є збільшення обсягів надання банківських послуг, реорганізація регіональної мережі пропорційно територіальній присутності Банку, створення більш привабливих для клієнтів банківських продуктів, підвищення продуктивності співробітників.

Досягнення цієї мети планується за рахунок як інтенсивного розширення клієнтської бази, так і збільшення залучення існуючих клієнтів до користування банківськими продуктами за рахунок розвитку кросс-продажів, надання існуючим клієнтам більш привабливих умов співпраці. Водночас, здійснюється зменшення витрат на обслуговування клієнта – оптимізується штат та посадові обов’язки співробітників; запроваджується нова, більш ефективна, система мотивації персоналу; скорочується час обслуговування за рахунок підвищення продуктивності праці та автоматизації процесів обслуговування клієнтів.

Згідно з банківською ліцензією та письмовим дозволом ЗАТ «ХК БАНК» має право на здійснення наступних банківських операцій:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

4. Надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5. Придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

6. Лізинг;

7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

8. Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;