Смекни!
smekni.com

Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк (стр. 10 из 17)

Таблиця 2.12

Аналіз розрахунків ТОВ „Укрпромбанк” за акредитивом

Показники

01.01.2005

млн. доларів США

01.01.2006 млн. доларів США

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміни

(+, -)

Покритий акредитив 21,0 21,2 100,9 0,9 0,2
Непокритий акредитив 10,3 10,4 101,0 1,0 0,1
Всього 31,3 31,6 101,0 1,0 0,3

На основі даних табл. 2.12 можна зробити наступні висновки:

1) Загальна сума цих операцій збільшилась в 2006 році і становила 31,6 млн. доларів США, що на 1,0% більше, ніж за показники минулого року.

2) При цьому покритий акредитив в 2005 році дорівнював 21,0 млн.

доларів США, а 2006 році – 21,2 млн. доларів США, що на 0,2 млн. доларів

США більше, ніж в минулому році.

3) Непокритий акредитив відповідно збільшився – на 0,1 млн. доларів США, або на 1%.

Отже, із зазначеного вище можна сказати, що міжнародні розрахунки за акредитивом проводяться банком успішно і в загальній сумі зросли на 0,3 млн. доларів США. Непокритий акредитив банком проводиться менше, бо цей вид акредитива є більш ризикованим для банку, але з іншої сторони – прибутковим, бо за будь-який кредит баком нараховуються проценти.

Отже, проаналізувавши діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку ми можемо констатувати, що банк постійно нарощує обсяги операцій в іноземній валюті як торговельного так і неторговельного характеру. Наступним логічним кроком, після аналізу діяльності банку по обслуговуванню торгового обороту, є дослідження особливостей надання банком послуг неторгового характеру.

2.3 Методи управління неторговими валютними операціями

2.3.1 Обмінні операції з готівковою іноземною валютою

Порядок здійснення неторговельних операцій у ТОВ „Укрпромбанк” регламентується Інструкцією «Про відкриття, ведення, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» від 12.11.2005 р. №492. Неторговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі операції:

· виплата іноземної валюти готівкою та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

· здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

· виплата іноземної валюти готівкою, за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

· купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами;

· виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

· перерахування коштів на проведення міжнародних виставок на проведення міжнародних виставок, конгресів та інших міжнародних зустрічей;

· оплата праці нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими угодами працюють в Україні;

· перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

· виплата іноземної валюти готівкою за переказами з-за кордону та переказ за межі України (пенсії, аліменти, оплата праці тощо);

· інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству.

Існують «Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону валюти», затверджені Правлінням НБУ від 17 січня 2001 року №18, які регулюють перекази фізичних осіб за операціями неторговельного характеру і не поширюються на перекази, що пов’язані з підприємницькою та інвестиційною діяльністю.

Розглянемо документи, які подає в банк фізична особа для здійснення переказу:

а) платіжне доручення в іноземній валюті, оформлене згідно з вимогами Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю/продаж іноземної валюти до банків;

б) документ, що ідентифікує особу (паспорт, інший документ, що замінює його).

Щоб здійснити переказ без відкриття поточного рахунку фізична особа подає працівникові банку: заяву на переказ; документ, що ідентифікує особу (паспорт, або документ, що його замінює).

Для одержання суми переказу з поточного рахунку фізична особа подає заяву на видачу готівки та документ, що ідентифікує особу. Під час здійснення переказу фізична особа в платіжному дорученні, у заяві на переказ готівки та в документах відповідних платіжних систем на відправлення переказу має зробити напис „Ця операція не пов’язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності” і свідчити його підписом. Ці грошові кошти, переказані в Україну із-за кордону , можуть бути виплачені фізичній особі в іноземній валюті або у гривнях на підставі її заяви.

Перекази іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб-нерезидентів здійснюється в межах залишку, що є на їх рахунках. Іноземна валюта, що переказана в Україну на користь фізичних осіб-нерезидентів або резидентів, зараховується на їх поточні рахунки в іноземній валюті без обмежень сум.

Оскільки виплата іноземної валюти готівкою та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями є неторговельною операцією за поточними рахунками в іноземній валюті, то проаналізуємо цей вид операцій в ТОВ „Укрпромбанк”.

Загальна сума виплат іноземної валюти, яка пов’язана з відрядженням, на 01.01.2006 рік перевищила і становила 12,9 млн. грн., що на 13,2% більше 2005 року, із них спостерігалося зростання виплат платіжними документами в іноземній валюті –9,8 млн. грн., що на 21%, але зменшились виплати готівкою на 6% (або на 0,2 млн. грн.).

Отже, можна сказати, що такі виплати в іноземній валюті здійснюються в більшості випадків за платіжними документами, ніж готівкою, бо це більш зручно (табл. 2.13).


Таблиця 2.13

Виплата іноземної валюти на витрати, пов’язані з відрядженням вТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр., млн. грн.

Показники 01.01.2005 01.01.2006

Динаміка,

%

Приріст, %

Зміни

(+, -)

Готівка в іноземній валюті 3,3 3,1 94,0 6,0 - 0,2
Платіжні документи в іноземній валюті 8,1 9,8 121,0 21,0 1,7
Всього 11,4 12,9 113,2 13,2 1,5

Розглянемо також обмінні операції ТОВ „Укрпромбанк” з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

До них належать:

· купівля/продаж готівки іноземної валюти за готівку в гривнях;

· купівля/продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівку в гривнях , а також продаж і оплата платіжних документів в іноземній валюті за готівку в іноземній валюті;

· приймання для направлення на інкасо готівки в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті;

· обмін готівки в іноземній валюті однієї держави на готівку іншої іноземної держави;

· приймання на експертизу грошових знаків іноземних держав і платіжних документів в іноземній валюті, справжність яких викликає сумнів;

· видача готівки за кредитними і дебетовими картками, а також приймання іноземної валюти готівкою для зарахування фізичним особам;

· розмін платіжного грошового знака іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї самої іноземної держави.

Проаналізуємо обмінні операції в ТОВ „Укрпромбанк”:

1) збільшення в 2006 році продажу валюти спостерігається по всім іноземним валютам, але найбільше продаються російські рублі, їх було продано 12,9 млрд. гривень, що на 9,3% більше, ніж було в минулому році, в незначній кількості продавалися й долари США, їх продаж збільшився на 16,2% (320,0 млн. грн.). Найменше продавалася така валюта, як євро: продано – 134 млн. гривень (табл. 2.14).

Таблиця 2.14.

Обсяги продажу-купівлі іноземної валюти в ТОВ „Укрпромбанк” за 2005 - 2006 рр.

Показник

01.01.2005

млн. грн.

01.01.2006

млн. грн.

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

ПРОДАЖ ВАЛЮТИДолар США

1980,00

2300,00

116,20

16,20

+ 320,00

Євро 122,00 134,00 109,80 9,80 + 12,00
Російські рублі 11800,00 12900,00 109,30 9,30 + 1100,00
КУПІВЛЯ ВАЛЮТИДолар США

670,00

800,00

119,40

19,40

+ 130,00

Євро 97,00 130,00 134,00 34,00 + 33,00
Російські рублі 2400,00 2700,00 112,50 12,50 + 300,00

2) Перевищення суми купівлі іноземної валюти спостерігається по всім видам валют, але найбільша її кількість виявилась знову по російських рублях і становила 2700 млн. грн., що на 12,5% більше показників минулого року. Також відбувалося збільшення купівлі доларів США на 19,4% та євро на 34%.

2.3.2 Організація роботи щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками та дорожніми чеками міжнародних платіжних систем

Також неторговельними операціями, які здійснюються у комерційному банку в іноземній валюті є операції з дорожніми чеками та платіжними картками. На сьогодні діє Положення «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та видачі готівки», затверджене постановою Правління НБУ за №37 від 24 лютого 1997р. Проте цей документ регулює питання, пов’язані з використанням в Україні карток міжнародних систем.