Смекни!
smekni.com

Управління неторговими валютними операціями у ТОВ Укрпромбанк (стр. 8 из 17)

Розглянемо структуру зобов’язань банку (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Структура зобов’язань ТОВ „Укрпромбанк”

Зобов'язання банку 2004 2005 2006
Сума,
тис. гри.
Структура, % Сума,
тис. гри.
Структура, % Сума,
тис. гри.
Структура, %
Коррахунки банків 987 0,03 1023 0,03 1245 0,03
Міжбанківські кредити 11796 0,41 0 0,00 52601 1,18
Кошти клієнтів до запитання 2682582 93,95 3708318 94,67 4156234 93,54
Строкові депозити 2111 0,07 22084 0,56 27155 0,61
Цінні папери власного боргу 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Інші зобов'язання 157818 5,53 185801 4,74 206253 4,64
Усього зобов'язань 2855294 100,00 3917226 100,00 4443488 100,00

Таким чином, зобов'язання банку на більш як 90% сформовані за ра­хунок коштів клієнтів до запитання. Дешеві зобов'язання ста­новлять основу ресурсної бази банку, тобто даний банк не несе значних витрат при сплаті процентів.

Частка строкових депозитів — 0,61%, а міжбанківського кредиту — 1,18%.

Отже, аналіз зобов'язань свідчить про те, що банк не має надійної бази кредитних ресурсів і наражається на великий ри­зик, вкладаючи такі кошти в кредити.

Розглянемо структуру активних операцій ТОВ „Укрпромбанк” (табл. 2.5).


Таблиця 2.5

Структура активних операцій ТОВ „Укрпромбанк”

Активи

2004 2005 2006 Відхилення
(2006-2004)
сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % сума, тис. гри. % у сумі, тис. гри. у структурі,
%
Валюта, монети 359715,50 9,25 402094,00 7,31 425630,00 6,70 65914,50 -2,55
Кошти на коррахунках у НБУ 401203,00 10,31 334270,00 6,08 345621,00 5,44 -55582,00 -4,88
Кошти на коррахунках в інших банках 754273,00 19,39 810271,00 14,74 805213,00 12,67 50940,00 -6,72
Депозити та кредити в інших банках 106710,00 2,74 132564,00 2,41 154632,00 2,43 47922,00 -0,31
Цінні папери у портфелі банку 371536,30 9,55 638106,90 11,61 645657,10 10,16 274120,80 0,61
Кредити надані, всього 1338122,00 34,40 2351512,00 42,78 3079955,60 48,45 1741833,60 14,05
Інвестиції капіталу 4752,00 0,12 8331,00 0,15 9562,00 0,15 4810,00 0,03
Нематеріальні активи 146848,00 3,77 182535,00 3,32 175452,00 2,76 28604,00 -1,01
Матеріальні активи 123944,00 3,19 213291,00 3,88 256894,00 4,04 132950,00 0,86
Інші активи 283258,00 7,28 424135,00 7,72 458610,00 7,21 175352,00 -0,07
Усього 3890361,80 100,00 5497109,90 100,00 6357226,70 100,00 2466864,90 0,00

З наведеної таблиці бачимо, що частка високоліквідних активів в загальній масі активів має сталу тенденцію до зниження, зростає лише сума наданих кредитів. Для того, щоб проаналізувати якість кредитного менеджменту розглянемо кредитний портфель банку за 2006 рік (табл. 2.6).


Таблиця 2.6

Аналіз кредитного портфелю ТОВ „Укрпромбанк” за 2006 р.

Класифікація кредитів у портфелі банку Сума, тис. грн. Структура, % Коефіцієнт ризику, % Сума резерву, тис. грн.
Стандартні 2227085,1 72,13 2% 44541,70
Під контролем 521546 16,89 5% 26077,30
Субстандартні 245110 7,94 5% 12255,50
Сумнівні 93210 3,02 50% 46605,00
Безнадійні 800,9 0,03 100% 800,90
Усього кредитний портфель 3087752 100,00 - 130280,40

З наведених даних можна зробити висновок про професіоналізм менеджерів банку, адже відсоток сумнівних та безнадійних кредитів є дуже не великим.

Розглянемо фінансовий стан банківської установи (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз фінансового стану ТОВ „Укрпромбанк”

Показники Нормативне значення Формула 2004 2005 2006
Норматив платоспроможності Н3 не менше 8% (Капітал / Активи)*100 9,75 9,53 21,96
Норматив достатності капіталу Н4 не менше 4% Основний капітал - Резерви на покриття кредитних ризиків / Активи *100 6,67 10,02 14,02
Норматив миттєвої ліквідності Н5 не менше 20% (Кошти на коррахунку + каса) / Поточні рахунки * 100 28,37 19,86 18,56
Норматив загальної ліквідності Н6 не менше 100% Активи / Зобов’язання * 100 123,03 123,71 128,14

Продовження таблиці 2.7

Показники Нормативне значення Формула 2004 2005 2006
Норматив співвідношення високоліквідних і робочих активів Н7 не менше 20% Високоліквідні активи / Робочі активи * 100 77,75 46,18 39,52
Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н8 не більше 25% Сукупна заборгованість за позичками, міжбанківським кредитами і врахованими векселями / Капітал банку *100 1,62 0,00 3,77
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Н12 не більше 200% Надані міжбанківські позики / Капітал банку * 100 14,67 12,60 11,09
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик Н13 не більше 300% (Отримані міжбанківські позики + Залучені централізовані кошти) / Капітал банку * 100 43,29 49,37 40,38

З таблиці 2.7 бачимо, що всі основні нормативи знаходяться в межах рекомендованих значень. Тільки норматив миттєвої ліквідності у 2006 році не відповідає рекомендованому значенню, це пов’язано із зменшенням високоліквідних активів підприємства через направлення їх в сферу кредитування.

Загалом фінансовий стан банку можна охарактеризувати як стабільний. Щодо рекомендацій банку, то тут хотілося б відмітити про необхідність зміни політики стосовно ресурсної бази (слід вишукати більш надійні джерела ресурсів ніж поточні рахунки клієнтів).

2.2 Діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку

Діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку зосереджується, в основному, на операціях на міжбанківському валютному ринку, операціях по обслуговуванню торговельного обороту та неторгових валютних операціях. Загалом же поняття валютного ринку є досить широким, це економічна категорія, яка у загальному розумінні визначає систему соціально-економічних та організаційних відносин з приводу купівлі та продажу іноземних валют і платіжних документів, що виражені в іноземних валютах. Валютний ринок можна визначити також як певний механізм, через який здійснюються розрахунки в іноземній валюті. Основу цього механізму складають офіційні фінансові центри, в яких провадяться операції з купівлі-продажу валют на основі попиту та пропозиції учасників торгівлі.

Отже, валютний ринок являє собою переважно міжбанківський ринок, оскільки саме банки є установами, через які здійснюються розрахунки, та тому, що в процесі міжбанківських операцій безпосередньо формується курс валюти. Банки як учасники цього ринку обслуговують міжнародний обіг товарів та послуг, формують валютний курс під впливом попиту та пропозиції і є провідниками економічної політики держави. У діяльності комерційних банків організація та проведення міжнародних розрахунків, операції з іноземною валютою і касовому обслуговуванню клієнтури посідають важливе місце.

Оскільки світові валютні ринки обслуговують рух грошових потоків у міжнародному платіжному обороті, забезпечуючи при цьому між різними країнами рух товарів, послуг та перерозподіл капіталів, то національні валютні ринки забезпечують рух грошових потоків у середині країни та обслуговують зв’язок із світовими центрами.

Функціями валютного ринку є:

- обслуговування міжнародного обігу товарів, послуг та капіталів;

- формування валютного курсу під впливом попиту та пропозиції;

- утворення механізму для захисту валютних ризиків;

- використання державою валютного ринку як інструменту для здійснення грошово-кредитної та економічної політики.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб’єктами цього ринку, до яких належать: НБУ, уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями), уповноважені фінансові установи.

Слід зазначити, що суб’єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів). ТОВ „Укрпромбанк” має право здійснювати операції з купівлі іноземних валют за гривні без наявності зобов’язань у цих іноземних валютах для власних потреб та за кошти, що йому належать, у межах установленого нормативного значення загальної відкритої валютної позиції.

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюється суб’єктами ринку на міжнародних валютних ринках та на міжбанківському валютному ринку України. Суб’єкти ринку мають право здійснювати операції з купівлі іноземних валют за іноземні валюти без наявності зобов’язань у цих іноземних валютах для власних потреб за кошти, що їм належать, та за дорученням клієнтів-резидентів, які є суб’єктами господарської діяльності України, на підставі договорів комісії.