Смекни!
smekni.com

Кредитна дiяльнiсть Банкiв (стр. 5 из 6)

У разі погіршення фінансового стану позичальника, надання недостовірної бухгалтерської та статистичної інформації, ухилення від контролю банку, знецінення заставленого майна або встановлення факту незабезпеченості кредиту банк може наполягати на достроковому стягненні заборгованості по кредиту або її частині, а також суми відсотків за користування кредитом,

Позичальник не звільняється від погашення боргу по кредиту, сплати процентів І пені при настанні будь-яких обставин, у тому числі і незалежних від позичальника [4].


З АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 3.1 Характеристика підприємства

Підприємство ВАТ "Запоріжтрансформатор" звернулось до Комунарського відділення акціонерного банку "Промінвестбанк" з заявкою на кредит. Воно розташоване в місті Запоріжжя, займається випуском трансформаторів промислового призначення і працює на ринку 20 років. Статутний фонд складає 4420,5 тисяч гривень. Діяльність підприємства не залежить від сезонних поставок. Останні два роки підприємство вело беззбиткову діяльність.

Підприємство просить кредит у розмірі 100 тисяч гривень на термін 6 місяців для поповнення обігових коштів. Передбачається погашати кредит і сплачувати відсотки через кожні три місяці. Під кредит надається забезпечення у вигляді застави майна підприємства. Це готова продукція на суму 200 тисяч гривень.

До банку подається пакет документів який крім усіх необхідних документів містить: звітність підприємства за формами № 1 і 2 за 1998 рік, що надана у

^

Додатку Д і Е, техніко-економічне обґрунтування проекту, позитивні висновки аудиторських перевірок за останній рік, контракти на реалізацію продукції іноземним партнерам.

Підприємство є постійним і надійним партнером банку, неодноразово користувалось кредитами. Останній кредит на суму 150 тисяч гривень було своєчасно повернуто 20.10.1998 року, а відсотки по кредиту було погашено з ^тримкою на 20 днів. Також, воно має рахунки в інших банках і заборгованість ^ред іншими банками.

Підприємство має надійні зв'язки з партнерами в Росії, Китаї та інших ^фаїн. Обсяг реалізації на експорт перевищує 50% від загального. Контракти на Рєалізацію продукції передбачають передоплату 100%. Усього контрактів на


суму 138 тисяч гривень. Керівник підприємства є гарним фахівцем і порядною людиною, займає цю посаду протягом п'яти років і має позитивний досвід роботи з банком.

3.2 Аналіз кредитоспроможності методом коефіцієнтів

Методи оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовуються різними банками різноманітні, але всі вони складаються з певної системи фінансових коефіцієнтів.

Метод оцінки кредитоспроможності, який буде використовуватись у даній роботі складається з таких основних коефіцієнтів:

коефіцієнт абсолютної ліквідності;

коефіцієнт поточної ліквідності;

коефіцієнт загальної ліквідності;

коефіцієнт фінансової незалежності [5].

Розглянемо метод детальніше і кожний коефіцієнт окремо. Одночасно здійснимо аналіз кредитоспроможності ВАТ "Запоріжтрансформатор" і

^

визначимо клас позичальника.

Коефіцієнти ліквідності характеризують ліквідність балансу позичальника як можливість перетворення його активів в грошові кошти для погашення зобов'язань за пасивом. Різні активи мають різну ступінь ліквідності, тому для налізу використовують групу показників.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує яка частина Короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок високоліквідних активів (грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень). Він Розраховується за формулою

де ГК - сума грошових коштів (сума рядків 260-290 балансу підприємства);

КФВ - короткострокові фінансові вкладення (рядок 250 балансу);

Зкс - короткострокові зобов'язання (рядок 750 балансу).

Використовуючи данні додатку Д розрахуємо Кал

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) дає змогу визначити платіжні можливості підприємства за умов своєчасного погашення дебіторської заборгованості і розраховується за формулою

де ДЗ - сума дебіторської заборгованості (сума рядків 170-240 балансу). Використовуючи данні з формули 3.1 і додатку Д, отримуємо

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) дає можливість з'ясувати, чи Достатньо ліквідних активів взагалі для погашення короткострокових 'Зобов'язань. Він розраховується за формулою

де 3В - запаси і витрати підприємства (різниця між рядками 150 і 120 балансу).

За даними формули 3.2 і додатку Д знаходимо

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кн) характеризує забезпеченість підприємства власними засобами для здійснення своєї діяльності. Він визначається як співвідношення власного капіталу до валюти балансу і розраховується в відсотках за формулою

де ВЗ - власні засоби підприємства (рядок 495 балансу);

Б - підсумок балансу (рядок 760 балансу). За даними додатку Д знаходимо

В залежності від значення розрахованих коефіцієнтів підприємства розподіляються на три класи кредитоспроможності. Різні банки використовують •^я розмежування позичальників різні рівні коефіцієнтів [5].


Розподіл позичальників за класами показано у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Розподіл позичальників за класами

Коефіцієнти

Значення коефіцієнтів і класи позичальників

1-й клас

2-й клас

3-й клас

Кал

0,2 і вище

0,15-0,2

менше 0,15

Кпл

0,8 і вище

0,5-0,8

менше 0,5

Кзл

2,0 і вище

1,0-2,0

менше 1,0

Кн

більше 60%

40%-60%

менше 40%

Данні отримані під час розрахунку:

Кал = 0,067;

Кпл = 0,66;

Кзл =1,95;

Кн = 73%.

Для визначення кредитоспроможності можуть використовуватись й інші показники, наприклад, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти фінансової

л

стабільності, коефіцієнти рентабельності та інші.

Питання оптимального підбору показників, що найбільш об'єктивно відображають тенденцію фінансового стану підприємства, вирішуються кожним банком самостійно.

Співставляючи отримані результати аналізу з даними таблиці 3.1, бачимо, Що за результатами розрахунку коефіцієнта незалежності позичальника можна віднести до першого класу, за результатами коефіцієнтів поточної і загальної ліквідності до другого класу, а за результатами коефіцієнта абсолютної ліквідності до третього класу позичальників. Аналіз говорить про те, що позичальник здійснює свою діяльність переважно за рахунок власних коштів і у Разі виникнення потреби погасити заборгованість зможуть зробити це у досить


короткий термін на 66%. Узагальнюючи ці данні, можна віднести позичальника до другого класу кредитоспроможності. Однак, надто низьке значення коефіцієнту абсолютної ліквідності дає підстави говорити що кредитоспроможність позичальника нижче середнього рівня. За таких умов банк, у разі надання кредиту, повинен уважно слідкувати за фінансовим станом підприємства-позичальника.

Однак, аналіз заснований лише на аналізі фінансових коефіцієнтів, не дає можливості зробити остаточний висновок про кредитоспроможність позичальника. Необхідно ще враховувати репутацію позичальника, характеристики проекту, що кредитується та інші фактори.

Усі ці фактори враховуються під час використання рейтингового методу аналізу кредитоспроможності позичальника.