Смекни!
smekni.com

Областная дирекция АППБ АВАЛЬ (стр. 2 из 5)

Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

Заяви , по яких Дирекцією прийняте негативне рішення у обов”язковому порядку залучається до кредитної справи клієнта або, якщо клієнт раніше не кредитувався у банку- до окремої номенклатурної справи кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання кредиту відповідальний виконавець ( кредитний інспектор) знайомить клієнта з переліком документів, які потрібно надати в банк для оформлення кредиту ( додаток № 1 ) , а по мірі надання таких документів здійснює відмітки у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта , його кредитної історії, економічного стану , характеру міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

Кредитна заява (додаток № 2), перелік документів з відмітками про їх отримання , документи надані клієнтом, документи банку ,що стосуються даного кредиту , формуються у кредитну справу, в якій накопичуються всі матеріали по кредитам , що надавались у поточному році. Матеріали у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

Кредитна справа , яка велась у поточному році припиняється і здається в архів тільки після погашення усіх кредитів , які надавальсь клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться окрема кредитна справа.

Кредитна справа є комерційною таємницею банку і зберігається відповідно з вимогами до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи забороняється.

По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту матеріалів комерційний відділ :

- проводить аналіз економічного стану позичальника , його поручителів та гарантів у відповідності з методиками, прийнятими у банку “Україна” ;

- перевіряє техніко-економічне обгрунтування (додаток № 3) заходу, що кредитується, розрахунки ефективності використання кредиту , джерел та строків його погашення ;

- проводить експертизу заставленого майна , перевіряє місцезнаходження , право власності заставодавтеля або майнового поручителя на предмет застави, визначає його ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження , з”ясовує чи не є майно предметом застави по іншим зобов”язанням;

- готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають правові відносини між банком і позичальником.

- вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта ( установчий договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність, строк функціонування під приємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобов”язанням, наявність дозволу на діяльність, що кредитується ) ;

За результатами розгляду кредитної справи комерційним , юридичним відділами, експертом ( при видачі кредиту під заставу ) та відділом безпеки надаються письмові заключення щодо можливості видачі кредиту та ступіні його ризиковості.

Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів приймає рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення , то відповідні документи , разом з рішенням направляються на розгляд кредитного комітету Дирекції. Виписка з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір залучається до кредитної справи.

Після прийняття рішення про видачу кредиту економіст укладає кредитний договір між банком та позичальником . Кредитний договір укладається в трьох екземплярах ( перший екземпляр залучається до кредитної справи та візирується начальником юридичного відділу та начальником відділу безпеки , другий екземпляр отримує позичальник , третій - передається на зберігання у юридичний відділ ) .

Після підписання банком та позичальником кредитного договору економіст відділу :

- готує розпорядження сектору обліку на відкриття позичкового рахунку ;

- готує розпорядження сектору обліку на видачу кредиту ;

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 “ Інші цінності та документи” документів, які підтверджують спосіб забезпечення зобов”язань по кредитному договору ;

- готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 строкового зобов”язання Позичальника ;

- робить відповідний запис в журналі регістрації кредитних договорів ;

- формує справу по юридичному оформленню кредита клієнта-Позичальника .

Нарахування та утримання процентів по кредитам :

- нарахування процентів по кредитам проводиться в відповідності з Листом НБУ № 192 від 21.09.94 р. “Про порядок нарахування , обліку, виплат та утримання процентів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків “ , затвердженого Постановою Правління НБУ № 155 від 16.09.94 р.;

- меморіальні ордери кредитний інспектор заносить до кредитної справи Позичальника ;

- в разі несвоєчасної сплати ( або не в повному розмірі) сплати процентів Позичальником кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2069 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам до закінчення дії договору “ . Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи ;

- якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винисення суми нарахованих процентів на рахунок 2068 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам після закінчення дії договору”. Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор заносить до кредитної справи.

Контроль за цільовим використанням наданого кредиту , своєчасним його погашенням, сплатою відсотків та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору здійснюється сектором по комерційній діяльності.

При порушенні умов кредитного договору чи інших документів, які визначають відносини між сторонами у процесі кредитування ( договір застави,передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство ) сектор по комерційній діяльності у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.95р. та у порядку викладеному у листі № 27-08/282 від 22.12..95р. інформує відділ безпеки , спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою , у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів , економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків . З копією довідки знайомиться під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і інших заходів спрямованих на усунення порушень.Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.

Контроль за станом зберігання заставленого майна , а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом , а при його відсутності - відділом безпеки. Уразі виникнення необхідності , відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту , про результати яких доповідає керівництву Дирекції.

Повернення кредиту може здійснюватися шляхом :

- своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

- застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам ;

- пролонгації строку погашення кредиту в зв”язку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів ;

- перевод боргу на нового платоспроможного боржника ;

- уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника ;

- звернення зиску на предмет застави , його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

- передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу ;

- реалізацією законних прав банку по гарантіям , поручительствам та договорам страхування ;

- претензійно - позивної роботи для вирішення спорів у арбітражному суді ;

- об”явлення позичальника банкрутом та погашення боргів за рахунок реалізації належного йому майна.

У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту або простроченої зоборгованності сектор по комерційній діяльності встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості , а також , разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника , його гарантів та поручителів . При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей у погашення боргу відділ безпеки вживає захади по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

Про прострочену заборгованність у день її виникнення сектор по комерційній діяльності подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу , його розмір , заходи що плануються , або вживаються , наявність застави , її повну характеристику та місцезнаходження . Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ , відділ безпеки та координації діяльності банку.