Смекни!
smekni.com

Областная дирекция АППБ АВАЛЬ (стр. 3 из 5)

Юридичний відділ , відділ безпеки та кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованності надають необхідні консультації у межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави по простроченому боргу вичає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

Уразі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованності строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини , що обумовили порушення строків погашення кредиту , розрахунок джерел погашення боргу та строки , у які таке погашення планується.

Сектор по комерційній діяльності та відділ безпеки у обов”язковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків , щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану позичальника , можливість більш надійного забезпечення зобов”язань. Результати перевірки викладаються у висновках про доцільність пролонгації кредиту , які розглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету , пролонгація оформлюється додатковою угодою до кредитного договору та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту ( договір застави, поручительство , гарантія, договір страхування ).

Зазначені вище документи , що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

Згода банку на перевод боргу надається на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників.Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

При виникнені сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою між банком і новим кредитором.

Права нового кредитора на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку новим кредитором обумовленої у договорі суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

Після виконання новим кредитором зобов”язань перед банком , йому передаються по акту документи , які підтверджують право вимоги до боржника , поручителів і гарантів ( кредитний договір , договір застави , гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі , якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

Договір уступки вимоги , акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи боржника.

Після погашення кредиту у повному обсязі ( перевод боргу , уступки вимог ) кредитний інспектор складає довідку за підсумками виконання позичальником зобов”язань по кредитному договору , де зазначає недоліки , які мали місце , доцільність та умови подальшого кредитування клієнта.

Депозитні операції

- підписується депозитний договір встановленого зразку (додаток № 4) ;

депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні умов депозитного договору ;

- готується розпорядження сектору обліку про відкриття депозитного рахунку ;

- вкладник платіжним дорученням ( юр. особа) перераховує кошти на свій депозитний рахунок ;

- кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку на нарахування процентів по вкладу ;

- готується розпорядження сектору обліку на перерахування нарахованих процентів на розрахунковий рахунок вкладника ;

- готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів з депозитного рахунку на розрахунковий вкладника ( по закінченні строку дії депозитного договору )

Працівники сектору по комерційній діяльності Дирекції АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області здійснюють контроль за виконанням касової дисципліни клієнтами Банку. Знаходячись на практиці я освоїла основні принципи та порядок контролю за рухом готівкових коштів в Дирекції АППБ “Аваль”.

Контроль за виконанням касової дисципліни суб”єктами підприємницької діяльності , які використовують в своїй роботі готівку , здійснюється на основі Інструкції № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”. затвердженою постановою Правління НБУ від 20.06.95р. № 140 в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97р. № 335.

Прогнозування готівкового обігу здійснюється з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики , прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касових оборотів.

Прогнозні розрахунки касових оборотів складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки :

П Р И Х О Д

- надходження торговельної виручки ;

- надходження виручки від усіх видів транспорту ;

- надходження квартирної плати і комунальних платежів ;

- надходження виручки видовищних підприємств ;

- надходження виручки підприємств побутового обслуговування ;

- надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств ;

- надходження на рахунки за вкладами громадян ;

- надходження від підприємств зв”язку ;

- інші надходження ( включаючи повернення заробітної плати ) ;

- купівля готівки ;

- підкріплення оборотної каси з резервних фондів .

В И Д А Т К И

- видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення ,інші виплати , що не входять до складу фонду оплати праці ;

- видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів ;

- видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств ;

- видачі на виплату пенсій , допомог і страхових відшкодувань ;

- видачі з рахунків за вкладами громадян ;

- видачі підкріплень підприємствам зв”язку ;

- видачі на інші цілі ;

- продаж готівки ;

- перерахування з оборотної каси до резервних фондів .

Для складання прогнозів готівкового обігу економіст відділу :

- на початок прогнозного кварталу у встановлені строки одержують від підприємств незалежно від форм власності , а також від індивідуальних підприємців , які мають рахунки в банку, касові заявки ;

- від торгівельних підприємств , а також від підприємств , для яких торгівля не є основним видом діяльності , - прогнозні розрахунки надходження торговельної виручки ;

- від підприємств місцевого транспорту , комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування - прогнозні і фактичні дані про надходження грошової виручки ;

- від страхових органів , товариств і компаній - фактичні і прогнозні дані про надходження страхових платежів від населення і про виплати населенню страхових відшкодувань.

Для організації нормального контролю за касовою дисципліною необхідно в договорі на розрахунково касове обслуговування обговорити та надати матеріали , які необхідні для заповнення при контролі за касовою дисципліною.

ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВ

Надходження торговельної виручки .

За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств , що мають рахунки у банку , а також враховується товарооборот підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності , а також попередня оплата , що надходить у цьому кварталі готівкою за періодичні видання майбутнього періоду.

З одержаної суми відраховуються суми виручки,що не інкасується.

При конторолі за розрахунком надходжень торговельної виручки необхідно звернути увагу на співпадання об”єму роздрібного товарообороту з встановленням для торговельної організаці прогнозом ; сума витрат з виручки на оплату праці згідно з потребами, але не вище встановленого для кожної організації розміру коштів, які направлені на споживання.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

ПРИ ЦЬОМУ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ :

- систематично аналізує стан надходжень та видатків готівки ;

- встановлює підприємствам ліміти залишку готівки в їх касах , порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;

- здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки , за дотриманням підприємствами касової дисципліни .

Ліміти залишку готівки в касі встановлюються всім підприємствам , які мають рахунки та здійснюють касові операції з готівкою . Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня , що встановлюються їм банком щорічно протягом першого кварталу .

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється банком за місцем відкриття рахунку з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства , його віддаленості від банку , розміру касових оборотів , встановлених строків і порядку здавання касової виручки та графіка заїзду інкасаторів :