Смекни!
smekni.com

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан (стр. 10 из 13)

Боротьба з бур'янами посилюється з року в рік. Проти них кинуто великі сили: техніку, хімію, біологію. Багато зусиль докладав карантинна служба. Через ретельний догляд карантинної інспекції лише деякі адвентивні рослини проникають у нашу країну: Але завжди слід пам’ятати, що на земній кулі наявні численні резерви адвентивних рослин, готових піти у наступ, якщо контроль ослабне.

Дуже бажано, щоб скрізь за поширенням адвентивних рослин велися постійні спостереження. Під наглядом карантинної інспекції знаходиться лише 8 видів адвентивних рослин, віднесених до списку бур’янів внутрішнього карантину. Ці самі види переважно вивчають і науковці сільськогосподарських закладів. А на решту адвентивних бур’янів, чимало яких не менш шкідливі, ніж карантинні, але зняті з карантину через те, що поширені вже найде скрізь, а такої на деякі недавно занесені і не дуже шкідливі бур’яни звертається дуже мало уваги, хоч відомості щодо їх біології, екології та поширення конче потрібні. Адже у випадку "спалаху" розселення того чи іншого виду, спричиненого появою якогось нового фактора або зміною зовнішнього середовища, можна легко ліквідувати небажаного пришельця, маючи необхідні відомості про наявні осередки, біологічні та екологічні особливості даного виду.

Цілком можливо, що поширення деяких, недавно занесених видів, поки що зовсім незначне, згодом значно збільшиться і тоді. відомості, нагромаджені за цей період, матимуть велике значення. Необхідно крім карантинної служби ввести ще службу флористів, яка займалася б усіма цими питаннями. Треба більш ретельно слідкувати за появою нових рослин і динамікоюїх ареалів, щоб своєчасно помітити і зупинити "навалу чужоземців".

Розділ 4. Використання адвентивних рослин в шкільному курсі біології

Виконана нами дипломна робота дає більш детальну інформацію про різноманіття адвентивних рослин, їх поширення. Ми можемо використати даний матеріал в шкільному курсі біології в 6 класі при вивченні розділу “Різноманітність покритонасінних рослини” в якості модельних об`єктів, при вивченні їх родин.

При вивченні теми “Значення покритонасінних у природі та житті людини” на узагальнюючому уроці можна більш детальну увагу звернути на бур`яни наших садів та городів, якщо є в наявності гербарій, то використати його як демонстраційний матеріал. Можна запропонувати зібрати гербарій адвентивних рослин місцевої флори.

Більш широко та для учнів старших класів можемо використати даний матеріал підготувавши виховну годину, позакласний час, або навіть біологічний вечір, цікавим виявить ся цей матеріал для учнів і на факультативному занятті. Ми пропонуємо розробку виховного заходу на тему” “Користь та шкода бур`янистих рослин” (додаток 3).

В розділі загальної біології можна розглянути бур`яни як модельні об`єкти при вивченні теми “Закономірності мінливості”.

Демонстрація натуральних об`єктів в шкільному курсі біології при вивченні родин дасть більш повне уявлення про будову рослини, їх поширення та різноманітність, а особливо такий підхід дає позитивні результати якщо використовувати рослинні об`єкти характерні для даного місця проживання, з якими учні стикаються повсякчас.

Висновки

1. Аналіз літературних джерел показав, що становлення адвентивної флори дослідженого районумає давню історію, пов’язану з розвитком суспільства. Багато рослин здатні оселитися в нових місцевостях з сприятливими для них умовами, якщо механічні перешкоди, які стримують їх розселення, будуть подолані. Агентами поширення рослин є водні течії, вітер, птахи, ссавці, мурашки.

2. Для Чернігівської області як північної області України різними авторами наводилося понад 30 видів адвентивних рослин, які поділяються на 2 групи: археофіти (12 види) і кенофіти (18 видів). В нашій роботі наведено опис найбільш поширених видів адвентивної флори Чернігівщини.

3. Аналіз ценотичного поширення показав, що значна кількість адвентивних рослин є бур’янами. Вони засмічують поля, городи, сади, пасовища, ростуть на узбіччях шляхів, смітниках, пустирях, біля жител і т.п.

4. Адвентивні бур’яни мають певну екологічну стратегію виживання, яка полягає в тому, що їм притаманні висока життєздатність, дуже ефективні засоби поширення, висока плодючість, невибагливість до умов існування. Ці бур`яни не завади відомі населенню, біологія їх мало вивчена, і це також деякою мірою утруднює боротьбу з ними.

5. Деякі види адвентивних рослини можна використати як лікарські, дубильні, ефіро- і жироолійні, кормові й т.п.

6. При дослідженні та аналізі адвентивної флори Чернігівської області нами були розглянуті гербарні збори гербарію ЧДПУ. В ході обробки гербарію знайдено представників таких родин, зокрема Ароїдні, Щирицеві, Бальзамінові, Бобові, Кропивові, Онагрові, Айстрові, Пасльонові, Хрестоцвіті, Повитицеві, Гречкові, Коноплеві, Злакові, Жабурникові.

7. Даний матеріал можна застосувати при викладанні уроків з біології в 6 класі під час вивчення розділу “Різноманітність покритонасінних”, в розділі “Загальна біологія” в 11 класі при вивченні теми “Закономірності мінливості”. В своїй роботі пропонуємо розробку виховного заходу на тему “Користь та шкода бур`янових рослин”

Література

1. Абдулоєва О.С. До питання про необхідність охорони ксерофітної трав'янистої рослинності Західного Лісостепу

2. Арсирій А.Т. До питання про вивчення бур`янової рослинності Закарпаття. - Наук. зап. Ужгородськ, ун-ту. Ужгород, 1957.

3. Артемчук І.В. і Березівська P.O. До питання про поширення AmbrosiaL. в УРСР. - Хурн. Ін-ту бот. Ай УїСР, 20/28/, 1939.

4. Атлас Черниговской области - К., 1996. - 48 с.

5. Багрікова И.О. Бур'яново-польова рослинність Криму

6. Базинер Ф. Любопитные примера самобытного распространения и переселения растений на значительные расстояния.

7. Барановський О.Л. Біологія бур`яну Galinsoga parviflora Gav.Ta засоби боротьби з ним. – К., 1975.

8. Биология сорных растений.М., I960.

9. Білик Г.І. Нове адвентивна рослина для флори УРСР - гринделія розчепірена Grtndeliasquarrosa (Pursb.) Donal.- Бот. журн. АН УРСР, 1, 27, 1950.

10. Богацький Д.О. Нові для Поділля рослини. - Зап. Кам`янець-Подільськ. н.-д. кафедри, 1, 1929.

11. БортнякU.K. Нові і рідкісні для Поділля рослини. - У кн.: Студ. наук. праці, 26. Вид-во КДУ, 1959.

12. Бур`яни УРСР, заходи боротьби в ними і ілюстрований їх визначник /під. ред. Є.І. Бордзиловського/. Вид-во АН УРСР, К., 1937.

13. Бур`яни України. “Наукова думка, К., 1970.

14. Визначник рослин України. “Урожай”, К., 1965.

15. Воейков А.Й. Воздействие человека на природу. - Землеведение. І, 2, 4. Изд-воAHCCUP, М., 1963.

16. Воробйов Є.О. Географічний аналіз ценоелементів лісів Правобережного Полісся і Лісостепу.

17. Голчпин С.В. К вопросу об антропохорних миграциях растений. - Сов. бот., 1945.

18. Голованов К.Є. Супутники культурних рослин. - К.: Рад. школа. 1987.-160 с.

19. Горностай В. І, Лукаш О. В., Карпенко Ю.О. Гербарій Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка

20. Дивосвіт природи Чернігівщини. (Під ред. Карпенка Ю.О.) -Чернігів, 2001.-с. 5, с. 13-22, с. 51 - 53, с. 56 - 69, с. 112-117.

21. Доброхліб І.В. Найшкідливіші бур`яни і боротьба зними. Харків, 1939.

22. Заверуха Б.В. У світі рослин - К.: Урожай, 1980 - 167 с.

23. Землинский О.E. Лекарственные растения СССР, изд. 3-е. Мед-гиз, У.» 1958.

24. Іутіна Н.В. Рудеральна рослинність України: стан та перспективи вивчення

25. Камишев Н.С. Основи географии растений. Изд-во Воронехск. ун-та, Воронеж, 1961.

26. Клеопов Ю.Д. та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 414 с.

27. Корено 3. Сорные растения современности земледелия. Сельхоз. газ. М., 1973.

28. КотовM.I. До питання про те, як поширюються тепер рослини на Україні заносами. - Укр. бот. журн,, 1-2,I94I.

29. Котов М.I. Як вплинула громадянська війна на поширення рослин та тварин на Україні та в Росії. - Знання, 12. Харків, 1953.

30. Котовm.i.Адвентивна рослинність на Україні. - Вісн. природознавства, 5-6, 1969.

31. КотовM.I. Про поширення нових адвентивних рослин на Україні. - Журн. Ін-ту бот. ВУАН, 3, 1954.

32. Маринич О.М. Українське Полісся. - К. Рад. школа, 1962. - 163 с.

33. Мулярчук С.О. Рослинність Чернігівщини. - К. 1970. - 209 с.

34. Определитель высших растений Украины. - К.: Наукова думка, 1987. - 545 с.

35. Орлова Л.Д., Маленко Л.В. Участь отруйних рослин у лучних ценозах на околицях м. Полтави.

36. Протопопова В.В. Адвентивні рослини лісостепу і степу України. К.: “Наукова думка”, 1973. – 190 с.

37. Протопопова В.В. Рослини-мандрівники. – К.: Рад. школа, 1989. – 238с.

38. Рідкісні і корисні рослини флори Чернігівщини в природі і культурі. -Х..К., 1996. -с. 29 -34.

39. Рослинність УРСР. Ліси УРСР. - К.: Наук. думка, 1971. - 460 с.

40. Сікура Й.Й., Капустян В.В. Інтродукція рослин – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 280 с.

41. Смих Г.К. Зелений дивосвіт - К.: Урожай, 1973. - 247 с.

42. Флора УРСР. - К.: Найк. Думка, 1965. - т. 12. - 590 с.

43. Червона книга України. Рослинний світ. Українська енциклопедія. -К.: 1994.-608с.

44. Цуканова Г.0. Антропогенна трансформація рослинності дніпровських островів умежах м. Києва // Клеопов Ю.Д. та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 315.

45. Чинкіна Т Б. Синтаксономія лісової рослинності гирлової області Дніпра.// Клеопов Ю.Д. та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 319.