Смекни!
smekni.com

Диференціація відсоткової ставки комерційного банку (стр. 6 из 6)

Якщо розглядати формування відсоткової ставки на окремий кредитний продукт, то тут банки керуються репутацією позичальника, терміном кредиту та його величиною, видом валюти, способу погашення та ін.

На завершальному етапі дослідження було виявлено процентні ризики, які можуть здійснювати негативний вплив на діяльність банків. Такими можуть бути: ризик зміни вартості ресурсів, що виникає у зв’язку з різницею строків пасивних та активних операцій, право відмовитись від виконання угоди, ризик різкої зміни рівня інфляції.

Що ж до методів боротьби з процентними ризиками то такими можуть бути: управління ризиками та страхування ризиків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р.

2. Закон України „Про Національний Банк України” №679-ХІV від 20.05.1999 р.

3. Методичні вказівки з інспектування банків „Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104 / База даних інф.-довід, системи „Ліга-закон”. Ел. читальний зал ПУСКУ.

4. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Аналіз діяльності комерційного банку: навчальний посібник. – Житомир: ПП. „Рута”, 2001. – 384с.

5. Герасимович А.М., Алексєєнко М.Д., Парасій-Вергуленко І.М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

6. Грюнинг X. Ван, Брайнович-Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Учеб. пособие. – М.: Издательст-во "Весь Мир ", 2004. - 304 с.

7. Зінченко В., Карчева Г. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування // Вісник НБУ. – №10. – 2007. – С. 7-10.

8. Кириченко О.А., Міщенко В.І. Банківський менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 831 с.

9. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика.- К.: Знання України, 2006.- 332 c.

10. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВІД "Університетська книга ", 2003. – С. 375-403.

11. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник.- 4-е вид. стереот.- К.: Знання, 2004.-215 с

12. Ланова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финанси и статистика, 1996. – С. 140-152.

13. Міщенко В.І. Слав`янська Н.Г. Банківські операції: Підручник - К.: Знання, 2006.- 727 c.

14. Міщенко В.І. Яценюк А.П. Коваленко В.В. Коренєва О.Г. Банківський нагляд: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2004.- 406 c.

15. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. Банківські операції: Підручник. 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 430 с.

16. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти // Вісник НБУ. – №10. – 2007. – С. 36-39.

17. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перерво. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

18. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. – М.: "ДелоЛТД", 1995. – 768 с.

19. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. – М.: Сatalaxy, 1994. – 820 с.

20. Стойко О.Я. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Лчбра, 2000. – 258с.

21. www.bank.gov.ua

22. www.ukrstat.gov.ua