Смекни!
smekni.com

Кредитна система США (стр. 3 из 4)

Далі припустимо, що деякі обставини – скажемо, збільшення номінального національного доходу (номінального ВНП) – збільшують величину попиту на гроші при існуючій процентній ставці. На графіку це проявиться як зрушення вгору кривої попиту на гроші. Це приведе до того, що при вихідній номінальній нормі відсотка, рівної 5%, господарські агенти захочуть тримати більше грошей у своїх портфелях активів. Будь-яка фірма чи сімейне господарство зможуть збільшити кількість грошей у своїх портфелях активів, продаючи інші види активів – як наприклад акції й облігації – за гроші чи запитуючи позичку. Коли в один і той самий час велика кількість господарських агентів проводять аналогічні заходи, знижується ринкова ціна цінних паперів і підвищується загальний доход від продажу на ринку цінних паперів. Ті, хто намагаються придбати гроші, просячи гроші, сприяють збільшенню норми позичкового відсотка.

Але, незважаючи на визначені зусилля господарських агентів збільшити кількість зберігаються в їхніх портфелях грошей, банківська система не здатна запропонувати їх в іншої – більшої кількості. Ми припустили, що резерви банківської системи здатні запропонувати тільки 200 мільярдів доларів у формі грошей. Таким чином, ринок грошей може повернутися до стану рівноваги тоді і тільки тоді, коли процентні ставки підвищаться досить високо, приводячи у відповідність величину попиту на гроші з величиною їхньої пропозиції. На малюнку нове положення рівноваги досягається при номінальній ставці відсотка рівної 10%.

Зменшення попиту на гроші запускає розглянуті процеси в протилежну сторону. Припустимо, що крива попиту на гроші зрушилася вниз з первісного положення рівноваги. У цьому випадку частка грошей у портфелі активів господарських агентів була б більше, ніж це збігалося б з їхніми бажаннями. Господарські агенти моментально почнуть структурні зміни у своїх портфелях активів, або використовують гроші для погашення раніше узятих позичок. Такі дії, початі одночасно і в безлічі, роздмуть ціни на цінні папери і понизять норму позичкового відсотка, однак не зможуть змінити кількість грошей, що знаходяться в звертанні, що пропонує їм банківська система. Рівновага на ринку грошей було б досягнуте тільки тоді, коли процентні ставки упали б до рівня, що забезпечує відповідність кількості грошей, що знаходяться в звертанні, кількості грошей, розміщених у портфелях активів господарських агентів.

Стратегії керування грошово-кредитною політикою

До цього моменту ми мали справу з вертикальної кривої, що характеризує пропозицію грошей. Подібна крива вказує на те, що кількість грошей, пропонована банківською системою, залишається постійним незалежно від змін номінальної норми чи відсотка попиту на гроші. Однак вибір кривої пропозиції грошей саме в такій формі вичерпується обставинами зручності викладу матеріалу. Реальна форма кривої пропозиції грошей залежить від тактичної мети, обумовленою Федеральною Резервною Системою для проведення своїх операцій на відкритих ринках цінних паперів. Тактична ціль – задача грошово-кредитної політики, що проводиться ФРС, що досягається шляхом проведення ряду послідовних операцій на відкритому ринку. Згодом тактичні цілі міняються, а разом з ними міняються і форми кривих пропозиції грошей.

Вертикальна крива пропозиції грошей

Вертикальна крива пропозиції грошей відповідає тактичної цілі підтримки незмінним кількості грошей, що знаходяться в звертанні. При постановці подібної задачі – збереженні незмінної грошової маси при мінливих умовах ринку – ФРС приходиться удаватися до будь-яких необхідним для цього діям.

Надлишкові резерви і норма відсотка. Відповідно до того, що рівень надлишкових резервів змінюється обернено пропорційно процентній ставці, грошовий мультиплікатор зв'язаний із процентною ставкою прямою пропорційною залежністю. Звідси випливає, що при збереженні Федеральною Резервною Системою своїх сукупних резервів на постійному рівні при зміні норми відсотка, крива пропозиції грошей знайшла би нахил вправо-вгору. Для того, щоб підтримати, що мав місце раніше, вертикальний характер кривої пропозиції грошей, ФРС довелося б удатися (з метою компенсації росту грошового мультиплікатора) до захисного продажу цінних паперів на відкритому ринку, що зменшила б величину сумарних резервів. Аналогічно будь-яке зменшення грошового мультиплікатора повинне бути скомпенсовано покупкою цінних паперів на відкритому ринку, що збільшує суму сукупних резервів.

Резерви, отримані шляхом позики і норми відсотка. Для підтримки кривої пропозиції грошей у строго вертикальному стані ФРС може почати один із двох існуючих для цього способів. По-перше, ФРС може провести ряд захисних операцій на відкритому ринку цінних паперів, компенсуючи зміни в рівнях резервів, отриманих шляхом позик, і надлишкових резервів, направляючи в протилежну сторону зміни незалежних (від позик) резервів. По-друге, ФРС може використовувати дисконтну ставку для гнучкого реагування на виникаючі зміни ринкової норми відсотка.

Горизонтальна крива пропозиції грошей

Виникнення кривої пропозиції подібної форми відбувається тоді, коли ФРС як свою тактичну мету обирає фіксацію номінальної норми відсотка на постійному рівні. Шляхом проведення операцій на відкритому ринку здійснюється регулювання резервами, що забезпечує фіксований рівень номінальної норми відсотка, визначений тактичною задачею, незважаючи на можливі зміни процентних ставок, обумовлені впливом ринкових процесів. Політика подібного роду часто називається гнучкою грошово-кредитною політикою.

Припустимо, що ринок грошей спочатку знаходився в рівновазі. Кількість грошей, що знаходяться в звертанні, дорівнює 200 мільярдів доларів, а норма відсотка складає 10% у рік, що розглядається як тактична мета ФРС. Визначимо, що збільшення номінального національного доходу зрушує криву попиту на гроші вправо.

Ріст попиту на гроші робить підвищувальний тиск на існуючу норму відсотка. У міру того як норма відсотка починає перевищувати десятипроцентный рівень, визначений раніше як тактична мета, ФРС відповідає на ці зміни, роблячи покупки на відкритому ринку цінних паперів. Такі придбання збільшують банківські резерви, що банки пускають в обіг, надаючи нові позики і здобуваючи цінні папери для своїх власних портфелів активів. Процес використання надлишкових резервів збільшує ріст грошової маси, що знаходиться в звертанні. Покупки на відкритому ринку будуть продовжені доти, поки не утвориться достатня кількість нових грошей, що забезпечує відповідність попиту та пропозиції грошей при незмінній нормі відсотка. У такому у випадку ринок грошей досягне нового положення рівноваги. Кількість грошей, що знаходяться в звертанні, зросте з 200 до 300 мільярдів доларів, а номінальна норма відсотка не зміниться і залишиться рівної 10%.

Похила крива пропозиції грошей

Крива пропозиції грошей такої форми має на увазі проведення Федеральною Резервною Системою наступної політики: ФРС реагує на збільшення попиту на гроші, забезпечуючи деякий ріст кількості грошей, що знаходиться в звертанні, але в кількості, недостатньому для підтримки номінальної норми відсотка на фіксованому рівні.

Як приклад грошово-кредитної політики, що забезпечує існування пропозиції грошей, описуваного кривої подібного типу, розглянемо ситуацію при який ФРС як тактичну мету розглядає сталість незалежних резервів. Як ми бачили раніш, сталість резервів подібного типу веде до збільшення кількості грошей, що знаходяться в звертанні, при збільшенні процентних ставок, тому що в цьому випадку рівень резервів, отриманих шляхом позик, збільшується, а рівень надлишкових резервів зменшується. Така грошово-кредитна політика може частково нівелювати виникаючий зрушення в попиті на гроші без особливої необхідності проведення активних операцій на відкритому ринку цінних паперів.

ФРС може варіювати кут нахилу кривої пропозиції грошей. Так, крива пропозиції грошей пройде менш круто стосовно осі абсцис (наблизиться до горизонтальної кривої) за умови, що ФРС покупку на відкритому ринку цінних паперів при підвищенні номінальних норм відсотка і, відповідно, продажу – при її зменшенні. Помітимо, що чим крутіше нахилено криву пропозиції грошей (наближається до вертикальної кривої), тим істотніше ефект у попиті на гроші на номінальну норму відсотка, і тим менший вплив він робить на кількість грошей, що знаходяться в звертанні. І навпаки, чим ближче крива пропозиції грошей до горизонтальної кривої, тим істотніше ефект зрушення в попиті на гроші на кількість грошей, що знаходяться в звертанні, і тим менший вплив він робить на номінальну норму відсотка.

Вибір тактичних цілей

Яка тактична мета – тобто, яка форма кривої пропозиції краще?

Ця проблема багато в чому визначається впливом змін у попиті на гроші на відповідні зміни кількості грошей, що знаходяться в звертанні, і номінальної норми відсотка при різних тактичних цілях.

Зміни в нормі відсотка мають істотне значення, оскільки вони впливають на рівень реальної економічної активності. Підвищення номінальних норм за інших рівних умов – не сприяє узяттю позик. Це приводить до зниження загальних витрат виробничого і невиробничого призначення і загального обсягу виробництва, особливо в таких чуттєвих до зміни процентних ставок галузях економіки як житлове і цивільне будівництво, автомобілебудування, виробництво капітального устаткування. З іншого боку, зміни кількості грошей, що знаходяться в звертанні, також мають визначене значення.