Смекни!
smekni.com

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк" (стр. 10 из 18)

Проведемо аналіз ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2005-2007 роки.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує можливість банку погашати живими грошима і коррахунків і каси зобов'язання по всіх депозитах:

.(2.1)

де Ккр – кошти на кореспондентських рахунках;

Ка – акціонерний капітал;

Д – депозити.

Нормативне значення повинно бути не менше 20%.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань банку характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов'язань всіма активами:

.(2.2)

де АЗАГ – загальні активи;

ЗЗАГ – загальні зобов’язання.

Нормативне значення повинно бути не менше ніж 100%.

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань характеризує забезпечення доходними активами банку його загальних зобов'язань) і говорить про часткове погашення зобов'язань банку поверненнями доходних активів:

.(2.3)

де АД – доходні активи.

Нормативне значення повинно бути приблизно 70-80%.

Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності) розкриває наскільки видані кредити забезпечені всіма залученими депозитами (чи є незбалансована ліквідність):

.(2.4)

де КР – кредитний портфель банку.

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань розкриває здатність банку погашати зобов'язання високоліквідними активами та шляхом продажу майна:

.(2.5)

де АМ – майнові активи;

АВЛ – високоліквідні активи.

Наведений блок показників призначено для оцінки ліквідності банку на предмет його здатності перетворювати активи в готівку для негайного погашення (на дату складання балансу) або в найближчий період зобов'язань перед клієнтами по їх поточних, депозитних, ощадних рахунках, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами.

Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» відображено в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк»

за 2005-2007 роки

Назва показника 2005 рік 2006 рік Відхилення від 2005 р. 2007 рік Відхилення від 2006 р.
Коефіцієнт миттєвої ліквідності 0,47 0,35 -0,12 0,27 -0,08
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,11 1,11 0,00 1,11 0,00
Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань 0,88 0,85 -0,03 0,93 0,08
Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів 0,77 0,83 0,06 1,00 0,17
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань 0,16 0,20 0,04 0,09 -0,11

Аналіз розрахунків у табл. 2.6 показав, що коефіцієнт миттєвої ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» за останні три роки відповідає нормативному значенню. Його значення у 2006 році зменшилось на 0,12, а у 2007 році ще на 0,08 пункти. Значення даного коефіцієнта говорить про можливість банку погашати живими грошима коррахунків і каси зобов'язання по всіх депозитах.

Коефіцієнт загальної ліквідності за останні три роки знаходиться на одному рівні 1,11 пунктів і відповідає нормативному значенню, що характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов'язань всіма активами. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань у 2006 році зменшується на 0,03 пункти, а у 2007 році зростає на 0,08. Значення коефіцієнта відповідає нормативу, що характеризує забезпечення доходними активами банку його загальних зобов'язань і говорить про часткове погашення зобов'язань банку поверненнями доходних активів. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів у 2006 році зріс на 0,06, а у 2007 році ще на 0,17. Його значення розкриває, що видані кредити забезпечені всіма залученими депозитами у 2007 році на 17%. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань у 2006 році зріс на 0,04, а у наступному 2007 році зменшився на 0,11. Його значення говорить про здатність банку погашати зобов'язання високоліквідними активами та шляхом продажу майна.

Отже, проведений аналіз фінансового стану дає підстави зробити наступні висновки. Баланс ЗАТ КБ «ПриватБанк» є ліквідним, значна кількість коефіцієнтів має тенденцію до покращення.

2.2 Оцінка кредитної політики банку

Кредитування є основним видом активних операцій комерційних банків, який дає можливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певними ризиками, що пов'язані із можливістю неповернення позичальниками основного боргу та відсотків за позичками. Тому кредитування характеризує суперечність між дохідністю кредитних операцій, ризиками і ліквідністю вкладених у позички коштів.

В основі кредитних операцій як виду господарської діяльності комерційних банків має лежати глибоке розуміння економічних, фінансових і правових підвалин бізнесу: кредит може бути повернений вчасно тільки якщо забезпечено його цільову ефективність.

ЗАТ КБ «ПриватБанк» займає лідируючу позицію на ринку кредитних послуг, як взагалі по кредитному портфелю, так і по короткостроковим і довгостроковим зобов’язанням. Вартість кредитного портфелю «ПриватБанку» на 01.01.2007 року склала 16127,6 млн. грн., де 5452,2 млн. грн. припадає на короткострокові кредити та 10857,2 млн. грн. – на довгострокові кредити.

Кредитна політика банку визначає завдання й пріоритети кредитної діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку та повинна чітко визначати цілі кредитування, відповідне документально-методичне забезпечення та правила їх реалізації. Кредитна політика розробляється з урахуванням стратегії і тактики банку в галузі управління активними операціями та визначає основні напрямки кредитної діяльності: стандарти і критерії діяльності банківських працівників, що відповідають за видачу кредитів; основні дії менеджерів, що приймають стратегічні рішення щодо кредитування; принципи оцінки та контролю за якістю управління кредитною діяльністю у банку.

Відповідальність за розробку кредитної політики та механізмів її реалізації покладається на Кредитний комітет, який очолює, як правило, перший керівник комерційного банку. Розробка внутрішньої кредитної політики потребує від керівництва банку чіткого формулювання цілей кредитування і визначення, наскільки вони збігаються із загальною політикою і стратегією банку.

У загальному вигляді кредитна політика має відображати такі ключові моменти: організація кредитної діяльності; управління кредитним портфелем; контроль над кредитним процесом; ліміти з окремих напрямків кредитування; механізм супроводження кредитних угод (кредитний моніторинг); формування резервів під можливі втрати за наданими кредитами.

Національний банк України встановлює певні вимоги щодо здійснення комерційними банками кредитних операцій. Способи і методи реалізації кредитної політики формалізуються у відповідних внутрішньобанківських документах, основними серед яких є: стандарти кредитування; кредитні інструкції.

Кредитні операції є найважливішою статтею, що створює доходи, в діяльності банків. За рахунок цього джерела формується основна частина чистого прибутку. Кредити банків є основним джерелом поповнення оборотних коштів.

Кредитна політика ЗАТ «ПриватБанк» у відношенні позичальників – юридичних осіб полягає в наступних базових принципах:

- працює з корпоративними позичальниками на основі встановлених банком лімітів надання кредитних продуктів для позичальника або групи позичальників;

- здійснює фінансування клієнтів зі стійким фінансовим положенням, що мають значний досвід роботи у своїй сфері діяльності;