Смекни!
smekni.com

Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк" (стр. 9 из 18)

Діяльність Приватбанку, як і інших комерційних банків є сукупністю пасивних операцій, за допомогою яких утворюються банківські ресурси, і активних операцій по використовуванню цих ресурсів з метою отримання доходів.

КБ «ПриватБанк» є членом Української Асоціації інвестиційного бізнесу та Позабіржової фондової торгової системи, а також засновником Донецької та Придніпровської фондових бірж, активно діє на ринку цінних паперів.

Переваги банку: сама широка мережа відділень, прості та зрозумілі процедури, гнучкість при обслуговуванні та ставка на електронні технології Іniernei Ваnkin, Е-cottеrсе, ATM-Ваnkin.

Основні показники діяльності ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2005-2007 роки представлені в табл. 2.1, яка сформована на основі Зведеного балансового звіту ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Таблиця 2.1

Основні показники діяльності ЗАТ КБ «ПриватБанк»

за 2005-2007 роки (тис. грн.)

Показники 2005 рік 2006 рік Відхилення 2007 рік Відхилення
абс. відн.,% абс. відн.,%
Загальні активи 14713569 22058095 7344526 +50 33777212 11719117 +53
Кредитний портфель 8552962 16095857 7542895 +88 25708027 9612170 +60
Загальні зобов’язання 13247925 19785751 6537826 +49 30488957 10703206 +54
Власний капітал 1465644 2272344 806700 +55 2188255 -84089 -4
Статутний капітал 917917 1130000 212083 +23 2082000 952000 +84
Доходи 1565992 2549076 983084 +63 3702185 1153109 +45
Витрати 907012 1350499 443487 +49 1774012 423513 +31
Чистий прибуток 164842 475655 310813 +89 506208 30553 +6

Аналіз даних табл. 2.1 свідчить, що у 2006 році вартість загальних активів банку зросла на 7344526 тис. грн., кредитний портфель збільшився на 7542895 тис. грн.

Власний капітал збільшився на 806700 тис. грн. Його зростання відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу на 212083 тис. грн., за рахунок зростання прибутку на 310813 тис. грн. та за рахунок зростання результатів переоцінки основних засобів і нематеріальних активів. Загальні зобов’язання банку зросли на 6537826 тис. грн. Негативним для діяльності банку є зростання витрат на 443487 тис. грн.

У 2006 році спостерігається збільшення майже за всіма показниками, окрім власного капіталу, який зменшився на 84089 тис. грн.

Формування оптимальної ресурсної бази будь-якого банку є одним із першочергових завдань, так як від цього залежить обсяг здійснюваних активних операцій, а відповідно, і обсяг отриманого прибутку. Якщо розглянути структуру активів КБ «ПриватБанк», то видно, що найбільша питома вага за період з 2005 по 2007 роки припадала на кредитний портфель відповідно по роках 58,13%, 64,74%, 76,11%, табл. 2.2

Таблиця 2.2

Структура активів ЗАТ КБ „ПриватБанк” за 2005-2007 роки

Показники 2005 рік 2006 рік 2007 рік
абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, %
Грошові кошти та залишки на коррахунку 1418397 9,64 285676 1,30 2520691 7,46
Казначейські і інші цінні папери 75337 0,51 50672 0,23 21361 0,06
Кошти в інших банках 2846432 19,35 2103430 9,54 2252690 6,67
Цінні папери на продаж 466203 3,17 1016578 4,61 133822 0,40
Кредити та заборгованість клієнтів 8552962 58,13 14281242 64,74 25708027 76,11
Основні засоби і нематеріальні активи 750109 5,10 1082886 4,91 1310541 3,88
Нараховані до одержання доходи 260939 1,77 225310 1,02 416652 1,23
Інші активи 278778 1,89 255946 1,16 206138 0,61
Активи (разом) 14713569 100,00 22058095 100,00 33777212 100,00

Аналіз даних табл. 2.2 свідчить, що найменшу питому вагу займає стаття активів «Казначейські і інші цінні папери», на яку припадає в середньому 0,27% і це за три досліджуваних роки. Найбільш ліквідні активи у структурі займають незначний відсоток, динаміка показника змінилась на краще. Кредитний портфель КБ «ПриватБанк» мав певні структурні зрушення. Так, у 2006 році порівняно з 2005 роком відбулося збільшення на 6,61%, в 2007 році порівняно з 2006 роком – зростання на 11,37%.

Формування ресурсної бази ЗАТ КБ «ПриватБанк» відбувається за рахунок залучених та власних коштів. Структура зобов’язань банку складається із статей пасиву: «Кошти суб’єктів господарської діяльності», «Кошти фізичних осіб» та «Кошти головного банку», табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Структура зобов’язань ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2005-2007 роки

Показники 2005 рік 2006 рік 2007 рік
абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, %
Кошти банків 1760632 13,29 1852826 9,36 3299444 10,82
Кошти клієнтів 11116558 83,91 16981724 85,83 24882090 81,61
Інші депозити 6538 0,05 3653 0,02 3435 0,01
Боргові цінні папери 598 0,005 310601 1,57 807512 2,65
Витрати, нараховані до уплати 128088 0,97 223573 1,13 348660 1,14
Інші зобов’язання 193324 1,46 292884 1,48 1066489 3,50
Зобов’язання (разом) 13247925 100,00 19785751 100,00 30488957 100,00

Аналіз табл. 2.3 свідчить, що за період з 2005 по 2007 роки у КБ «ПриватБанк» вартість зобов’язань мала тенденцію до зростання. Збільшення обсягів зобов’язань у 2006 році порівняно з 2005 роком склало 6537826 тис. грн., а у 2007 році – 10703206 тис. грн. Найбільша питома вага у структурі зобов’язань банку припадає на кошти клієнтів – 83,91% у 2004 році, 85,83% у 2006 році і 81,61% – у 2007 році. Мінімальна питома вага у цьому періоді припадає на статті «Інші депозити» – середня 0,03%. Слід зазначити, що зміни у структурі зобов’язань у 2006 році мали наступний розподіл: стаття «Кошти банків» зменшились з 13,29% до 9,36% . Вартість коштів клієнтів зросла на 5865166 тис. грн.

Основним показником фінансової діяльності є прибуток. Проведемо аналіз фінансових результатів ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2005-2007 роки, табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка фінансових результатів ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2005-2007 роки

Назва показника 2005рік 2006 рік Відхилення від 2005 р. 2007 рік Відхилення від 2006 р.
Чистий процентний дохід, тис. грн. 581887 916455 334568 1877265 960810
Чистий комісійний дохід, тис. грн. 567667 815902 248235 1349905 534003
Операційний дохід, тис. грн. 1565992 2549076 983084 3702185 1153109
Прибуток від операцій, тис. грн. 658980 1198577 539597 1928173 729596
Загальні витрати, тис. грн. 907012 1350499 443487 1774012 423513
Податок на прибуток,тис. грн. 49638 75460 25822 23011 -52449
Чистий прибуток, тис. грн. 164842 475655 310813 506208 30553

Аналіз даних табл. 2.4 показав, що за досліджуваний період фінансові результати ЗАТ КБ «ПриватБанк» мають тенденцію до зростання. За 2005-2007 роки чистий прибуток банку збільшився на 341366 тис. грн. Таке зростання відбулося за рахунок збільшення процентного доходу на 334568 тис. грн. у 2006 році та у 2007 році на 960810 тис. грн., комісійного доходу на 248235 тис. грн. та 534003 тис. грн. відповідно у 2006 та 2007 роках, зростання операційного доходу на 983084 тис. грн. у 2006 році та на 1153109 тис. грн. у 2007 році.

Загальні витрати банку також зросли на 443487 тис. грн. у 2006 році та на 423513 тис. грн. у 2007 році. Але таке зростання витрат пояснюється зростанням обсягу надання банківських послуг, тобто зростання кількості клієнтів банку, що позитивно впливає на фінансові результати.

Аналіз динаміки структури чистого доходу ЗАТ КБ «ПриватБанк» проведемо за допомогою табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Динаміка структури чистого доходу ЗАТ КБ «ПриватБанк»

за 2005-2007 роки, %

Показники 2005 рік 2006 рік 2007 рік
абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, % абс., тис. грн. питома вага, %
Загальний чистий дохід, в тому числі 3374526 100,00 5480010 100,00 8857528 100,00
Чистий процентний дохід 581887 17,24 916455 16,72 1877265 21,19
Чистий комісійний дохід 567667 16,82 815902 14,89 1349905 15,24
Операційний дохід 1565992 46,41 2549076 46,52 3702185 41,80
Прибуток від операцій 658980 19,53 1198577 21,87 1928173 21,77

Аналіз динаміки структури доходів банку, табл. 2.5, показав, що загальний чистий дохід ЗАТ КБ «ПриватБанк» за досліджуваний період зростає. Найбільша питома вага у структурі загального доходу припадає на операційний дохід: у 2005 році – 46,41%, у 2006 році – 46,52%, а у 2007 році – 41,80%.

Найменша питома вага у загальній структурі доходу банку у 2005-2007 роках припадає на чистий комісійний дохід: у 2005 році – 16,82%, у 2006 році – 14,89%, а у 2007 році – 15,24%.

Одними з основних показників фінансового стану ЗАТ КБ «ПриватБанк» є показники ліквідності банку.

Ліквідність тісно пов'язана з поняттям платоспроможності, яке тлумачиться як здатність банку своєчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями. Ліквідність банку значною мірою визначає його платоспроможність, яка залежить і від ряду інших чинників, таких як розмір капіталу, спеціалізація та диверсифікація банківських послуг, загальний рівень ризиковості діяльності, співвідношення власних і залучених коштів.