Смекни!
smekni.com

Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників (стр. 13 из 13)

21.Архивы журнала «Корпоративные системы» М., 2000, Волошин И. В. «Оценка риска и рейтинга ликвидности банков», (Електрон. ресурс)/ http://koi.cfin.ru/finanalysis/. – Загол. з екрану.


ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Баланс
за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)
АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" Київ
№ п/п Найменування статті Примітки 2007 рік 2006 рік
1 2 3 4 5
АКТИВИ
1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 379530 348132
2 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2 0 0
3 Кошти в інших банках 3 380277 109237
4 Цінні папери в торговому портфелі банку 4 0 0
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж 5 1058 1058
6 Кредити та заборгованість клієнтів 6 2382895 1373407
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 7 0 0
8 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 8 0 0
9 Основні засоби та нематеріальні активи 9 315055 168295
10 Нараховані доходи до отримання: 10 40485 16908
11 Відстрочений податковий актив 0 0
12 Інші активи 11 83728 106483
13 Довгострокові активи, призначені для продажу 12 0 0
14 Усього активiв 3583028 2123520
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15 Кошти банків 280671 31273
15.1 У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 0 0
16 Кошти клієнтів 13 2722123 1817725
17 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 1 1
18 Боргові цінні папери, емітовані банком 14 18000 0
19 Нараховані витрати до сплати 15 87322 54194
20 Відстрочені податкові зобов’язання 31109 3760
21 Інші зобов’язання 16 87138 47961
22 Усього зобов’язань 3226364 1954914
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
23 Статутний капітал 17 171499 108960
24 Капіталізовані дивіденди 0 0
25 Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
26 Емісійні різниці 672 672
27 Резерви та інші фонди банку 10219 3337
28 Резерви переоцінки, у тому числі: 96529 15394
28.1 Резерви переоцінки необоротних активів 96529 15394
28.2 Резерви переоцінки цінних паперів 0 0
29 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 940 26949
30 Прибуток/Збиток звітного року, що очикує затвердження 76805 13294
31 Усього власного капіталу 356664 168606
32 Усього пасивів 3583028 2123520
Звiт про фiнансовi результати
за станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня)
АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" Київ
№ п/п Найменування статті Примітка 2007 рік 2006 рік
1 2 3 4 5
1 Чистий процентний дохiд 125569 59353
1.1 Процентний дохiд 19 303165 181026
1.2 Процентні витрати 20 (177596) (121673)
2 Чистий комiсiйний дохiд 359385 149523
2.1 Комiсiйний дохiд 363077 153596
2.2 Комiсiйні витрати (3692) (4073)
3 Торговельний дохiд 21 30823 28380
4 Дохiд у вигляді дивідендів 22 0 0
5 Дохід від участі в капіталі 0 0
6 Iнший дохiд 17023 7009
7 Усього доходів 532800 244265
8 Загальні адмiнiстративнi витрати 23 (111910) (84412)
9 Витрати на персонал 24 (192917) (88099)
10 Втрати від участі в капіталі 0 0
11 Інші витрати (87654) (40758)
12 Прибуток вiд операцiй 140319 30996
13 Чисті витрати на формування резервів 25 (29135) (10110)
14 Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу 0 0
15 Прибуток до оподаткування 111184 20886
16 Витрати на податок на прибуток 26 (34379) (7592)
17 Прибуток пiсля оподаткування 76805 13294
18 Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу 27 0 0
19 Чистий прибуток/збиток банку 76805 13294
20 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 0,64 0,12
21 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28 0,64 0,12

ДОДАТОК Б

ВІДГУК

на дипломну роботу студентки групи ЕК-03-1 Жегалової М.О.

на тему: “ Оптимізація балансу АКБ „Правекс-Банк” з метою покрашення його фінансових показників”.

Актуальність теми випускної роботи беззаперечна.

Оптимальний розподіл коштів на будь-які проекти завжди вимагав детального обмірковування та мав дуже важливе значення. Тому не слід нехтувати можливістю використовувати математичний апарат. Застосування обчислювальної техніки дозволяє вирішувати складні задачі, математична постановка яких пов’язана з необхідністю розглядання складних моделей.

Було проведено значний аналіз ризиків виникаючих в банківський діяльності, та запропоновано рішення для збільшення банківського прибутку при мінімальних ризиках. Також автор зосередився на аналізі фактичного матеріалу та нормативно-правової бази при дослідженні поставленої проблеми.

Дипломна робота має проблемний, практичний характер, широко використано статистичний матеріал та економетричний інструментарій, пропонуються досить цікаві методи підвищення рівня доходу при мінімізації ризиків.

Дипломна робота оформлена відповідно до запропонованих норм та методик виконання дипломних робіт, зроблена на належному науковому рівні і може бути допущена до захисту, а при успішному захисті заслуговує оцінки “відмінно”.

Керівник дипломної роботи,

професор, д. т. н. Пістунов І.М.


ДОДОТОК В

Рецензія на дипломну роботу студентки групи ЕК-03-1 Жегалової М.О.

на тему: “ Оптимізація балансу АКБ „Правекс-Банк” з метою покрашення його фінансових показників”.

Дипломний проект студентки Жегалової М.О. присвячено одній з найактуальніших тем сучасної економіки. В роботі розглянуто і заходи підвищення рівня прибутку при мінімальному ризику банку в умовах сучасного розвитку конкуренції.

Робота дозволяє відмітити актуальність теоретичних та практичних результатів. В рамках роботи було проаналізовано процент неповернення коштів. Ризик випуску різних продуктів діяльності банку. Виявлено найбільш ефективний метод розподілення коштів для збільшення прибутку і мінімізації ризиків.

І що найголовніше – було розроблено автоматизовану інформаційну систему, що дозволяє легко виконувати необхідні розрахунки. Ця система має привабливий інтерфейс, та досить зручна в роботі навіть для звичайного користувача.

Оскільки дипломна робота має дійсно практичне значення для роботи підприємства та надалі буде застосована, то заслуговує на оцінку „П’ять”.

Т. в.о. директора

Квартального відділення

АКБ „Правекс-Банк” Крюков К.В.