Смекни!
smekni.com

Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників (стр. 4 из 13)

Відповідно до Статуту управління банком здійснюють:

1. Загальні Збори акціонерів банку;

2. Спостережна Рада банку;

3. Правління банку, яке очолює Голова Правління.

4. структурні підрозділи;

Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління банку. Контроль над роботою Правління банку з керування його поточною діяльністю здійснюється Спостережною Радою банку. До компетенції Спостережної Ради банку належить:

· призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку;

· здійснення контролю за діяльністю Правління банку;

· визначення зовнішнього аудитора;

· встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

· затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку;

· прийняття рішень щодо покриття збитків;

· прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій;

· затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

· підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;

· вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів;

· винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку;

· вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені;

· визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім‘я Голови Правління;

· здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку;

· прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних Зборів і Спостережної Ради банку.

Правління банку має право:

· розглядати і затверджувати звіти про роботу структурних підрозділів банку;

· розглядати і вирішувати інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради;

· брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління;

· Приймати рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку;

· затверджувати результати розміщення цінних паперів банку.

Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на банк завдань, розподіляє обов‘язки між заступниками Голови, установлює ступінь їх відповідальності.

Структурні підрозділи АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюють свою діяльність відповідно до внутрішніх положень про департаменти, управління, відділи та на основі посадових інструкцій окремих працівників. Таким чином, банк виключає можливість зосередження в обмеженої групи працівників всіх необхідних повноважень для здійснення операцій у повному обсязі (прийом, оплата, зберігання).

Протягом 2007 року в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» діяв департамент економічного аналізу та управління економічними нормативами, який постійно аналізував поточну діяльність банку, перевіряв відповідність нормативних показників та сформованих резервів діючим нормативним вимогам НБУ, здійснював моніторинг фінансових ризиків, що притаманні банківським операціям, та оцінку ефективності управління ресурсами.

Політика банку щодо запобігання ризикам та забезпечення ефективної банківської діяльності, формування стратегії ризик-менеджменту, прийняття рішень, пов’язаних з управлінням та процедурами спостереження за ризиками, відсотковою політикою банку, забезпечується за рахунок того, що в банку створені:

· Кредитний комітет, який оцінює якість активів банку, приймає рішення про надання кредитів;

· тарифний комітет, який аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів;

· Комітет управління активами та пасивами, який здійснює моніторинг фінансових показників з метою оптимізації використання фінансових ресурсів;

· лімітний комітет, який встановлює ліміти на активні операції банку.

Засновниками АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» є юридичні та фізичні особи.

Структура формування статутного капіталу і частка найбільшихакціонерів станом на 31.12.2007 року наведена в табл.1.1.

Таблиця 1.1

Кількість акцій, штук Частка в статутному капіталі (пряма участь), % Опосередкована участь, %
Фізичні особи, всього:у тому числі: 80 007 819 46,6521
- керівництво банку 0 0
- Черновецький Л.М. 79 231 570 46,1994 36,7517
- інші фізичні особи 776 249 0,4527 0
Юридичні особи, всього:у тому числі: 91 491 320 53,3479
- ТОВ «СП «Правекс-Брок» 39 638 969 23,1132 5,0655
- Serviden Enterprises Limited 28 462 522 16,5962 0
- ВАТ Страхова Компанія «Правекс-Страхування» 8 636 450 5,0359 23,1132
- Інші юридичні особи 14 753 379 8,6026 0
Всього випущено акцій: 171 499 139 100,00

1.3 Аналіз фінансово-економічної діяльності банку

Одним з найважливіших напрямів економічної роботи є аналіз діяльності банку. У зв’язку з цим велике значення має правильна організація роботи як на мікрорівні (тобто в окремому банку) так і на макрорівні (у банківській системі), без здійснення якої важко визначити:

· основні напрями грошово-кредитної політики;

· прогнозовану ситуацію на кредитних ринках країни;

· висновки про стійкість і надійність банківської системи в цілому;

· виконання банками встановлених стандартів і нормативів.

А основним об’єктом аналізу банку є його комерційна діяльність.

Головним напрямком при аналізі балансу банку є визначення шляхів оптимізації структури активних і пасивних операцій з метою максимізації прибутку. Аналіз звітності визначає фінансову стабільність і надійність банку, доцільність і перспективи подальшої його діяльності.

Аналіз діяльності комерційного банку включає:

· оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період;

· порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності інших банків;

· узагальнення результатів аналізу і підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень, спрямованих як на покращення діяльності окремого банку, так і на досягнення безпеки функціонування банків.

Основним інформаційним джерелом для здійснення аналізу є баланс банку. Баланс – це основний інструмент для проведення аналізу. Він складається з активної і пасивної частини. Активи включають у себе все майно нерухоме і фінансове, яким володіє банк, у тому числі грошову готівку, цінні папери, комп’ютерне обладнання тощо.

Оцінка фінансового стану банку здійснювалась на підставі балансу АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», звіту про фінансові результати та інших даних.

Наведені в табл. 1.2. ключеві індикатори діяльності банку за останні п’ять років наочно підтверджують лідируючи позиції банку у роздрібненому сегменті банківської системи України.

Таблиця 1.2 Ключові індикатори

2003 2004 2005 2006 2007
Чисті активи 965496 1655874 1640890 2123520 3583028
Кредитний портфель клієнтів 539622 871206 983510 1373407 2382895
кошти клієнтів 604162 1072217 1238528 1704006 2601642
регулятивний капітал 127750 128959 178062 203694 307191
доходи 156997 210024 299738 370065 714179

Значне зростання регулятивного капіталу є адекватним зростанню чистих активів з 2003 року по 2007 рік і свідчить про динамічний розвиток банку. У порівнянні з 2003 роком регулятивний капітал збільшився майже в 2,4 рази і склав у 2006 році 307,2 млн. Грн., а чисті активи - майже в 3,7 рази, складаючи 583 млн. Грн. Результатом успішної діяльності Правекс-Банку є зростання довіри у населення, чиї кошти стали одним із основних джерел збільшення ресурсів для кредитування реального сектора економіки. За п’ять минулих років кошти клієнтів, залучені банком, зросли в 4,3 рази, а надані клієнтам банку кредити – в 4,4рази.

Основним критерієм забезпечення банком свого стабільного функціонування та уникнення надмірних ризиків є виконання економічних нормативів, а саме підтримання платоспроможності банку на високому рівні. Підтвердженням цього є наступна інформація стосовно фактичних значень економічних нормативів за грудень 2007 року.

Таблиця1. 3

Найменування економічних нормативів Норматив факт
Регулятивний капитал не меньше 20 млн. Євро 307,2 млн.грн (46,1 млн. Євро)
Платоспроможність не меньше 10% 10,72%
Адекватність основного капіталу не меньше 4% 4,84%
миттєва ліквідність не меньше 30% 72,26%
Поточна ліквідність не меньше 40% 75,51%
Короткострокова ліквідність не меньше 20% 57,60%
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента не меньше 20% 16,70%
"Велики" кредитні ризики не більше 800% 102,27%
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру не більше 2% 0,28%
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам не більше 20% 0,82%
Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою не більше 15% 0,33%
Загальна сума інвестування не більше 60% 0,35%

Найважливішим завдання управління для кожного банку є забезпечення оптимальної структури залучених та розміщених коштів. Сьогодні Правекс-Банк має диверсифіковану ресурсну базу, що дозволяє більш гнучко реагувати на потреби ринку.