Смекни!
smekni.com

Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників (стр. 2 из 13)

Вітчизняна банківська система за темпами розвитку та просування в напрямку інтеграції в міжнародну банківську справу значно випереджає виробничу сферу. Докорінна зміна принципів та методів обліку, запровадження ряду нових операцій, таких як форвардні, ф’ючерсні, опціонні, розширення можливостей банків завдяки організації біржової торгівлі, використання високотехнологічних засобів комунікацій – усе це потребує підготовки кваліфікованих фахівців, які досконало володіють сучасною методологією управління фінансами банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми потребує використання багатьох методів, прийомів, засобів, систем та розробки нових підходів до управління комерційним банком. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління, швидко оволодівати нагромадженими в теорії та практиці знаннями, знаходити нові неординарні рішення в динамічній ситуації. Лише такий підхід до управління забезпечує виграш у конкурентному середовищі або принаймні нормальні умови розвитку організації.

Вказані обставини зумовлюють необхідність того, щоб всі члени суспільства з ринковою економікою були добре обізнані з банківською справою. Це стосується перш за все працівників банків, які займаються цією справою професійно. Проте й інші особи, що займаються економічними та фінансовими питаннями підприємств чи установ, у яких працюють, чи тільки фінансовими питаннями власної сім’ї, повинні добре володіти “азбукою” чи “таблицею множення” з банківської справи. Особливо це актуально для сучасного українського суспільства, яке йде по шляху ринкових реформ і створення сучасної банківської системи.

Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.

Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.

Фінансовий стан банку – це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

У своїй дипломній роботі я намагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми. Мета, яку я ставлю при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні методів, які використовуються у вітчизняній практиці при оцінці фінансових показників банку і аналіз шляхів підвищення ефективності діяльності комерційного банку при мінімальному ризику на прикладі АКБ “Правекс-Банк”. На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері у цілому, так і в банківській системі зокрема. Це пов’язано насамперед із нестабільністю законодавства, втратою довіри населення до держави і до банків зокрема. Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечити його ефективну діяльність є досить складно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і кожного працівника зокрема. При дослідженні цієї теми я використовував поряд із законодавчими актами Верховної Ради і Уряду нормативні акти Національного банку України, спеціальні банківські документи, а також періодичну і спеціальну літературу, що стосується даної теми.

Важливість даної теми полягає, на мій погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінки фінансового стану банку, аналізуючи його діяльність, використанні для цього математичних методів. Тепер надійність і фінансова стійкість – основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Тож оцінка банківського балансу є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера, щоб знати свого контрагента.

Задачею роботи є за допомогою аналізу виявити тенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвиток ефективних напрямів роботи банку, спираючись на математичні моделі цих процесів.

На основі поставленої цілі в роботі розглянуті і вивчені літературні джерела з питань аналізу господарської діяльності комерційного банку. При цьому велике значення приділялось не тільки знайомству з системами показників, коефіцієнтів, які використовують при проведенні аналізу, але і методам, завдяки яким можливо впливати на ці показники у цілях їх покращення.


1. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКБ «ПРАВЕКС-БАНК»

1.1 Загальна характеристика АКБ „Правекс-Банк”

Відповідно до закону Украйни "Про банки і банківську діяльність" банки — це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій

Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „ПРАВЕКС-БАНК”
Скорочена назва банку АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”
Код ЄДРПОУ 14360920
Місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2
Дата і номер державної реєстрації 29 грудня 1992 року. Державний реєстраційний номер 139
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство відкритого типу

Головним стратегічним напрямком розвитку Правекс-Банку є забезпечення його діяльності як многофункционального фінансового інституту, який надає повний спектр банковских послуг як рознічному, так і корпоративному клієнту. Правэкс-Банк прошел шлях общественого визнання і на данном етапі має право пишатись своїми досягненнями, які дали змогу бренду «Правекс» стати символом надії та довіри. Працюючи на українському банківському ринку більш 14 років, Правекс-Банк із года в год стає доступніше і ближче для усіх своїх потенційних клієнтів і партнерів. Данний результат досягається дякуючи широченній сеті філіалів та відділень на всій території України. В структурі банка насчитивається більш 540 філіалів и відділень, більш 2700 точок видачи споживчих кредитів расположених як в Києвскім регіоні, так і во всіх областях України, включаючи Автономну Республіку Крим.

Етапи становлення:

1992

Реєстрація АКБ „Правекс-Банк” у Національному банку України..

1993

Відкрито перші відділення банку на території Київської області

1994

Банк став професійним учасником Фондового ринку, а на даний момент володіє усіма ліцензіями для здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності.

Травень. Банк став обслуговувати картки Visa, Eurocard/MasterCard, Diners Club і дорожні чеки Thomas Cook.

Серпень. Введено в експлуатацію програмний комплекс „Клієнт-Банк”

1996

Лютий. Введено в експлуатацію електронну комунікаційну систему Dealing 2000.

Липень. Отримано ліцензію №7 Національного банку України на право здійснення банківських операцій.

1997

Травень. Банк став членом Europay International Association.

Вересень. Банк став повноправним членом товариства всесвітніх міжбанківських комунікацій (S.W.I.F.T.).

1998

Травень. Почато масове обслуговування населення по прийому платежів готівкою.

Вересень. Вперше в Україні розпочато проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів.

Листопад. Банк став асоційованим членом Visa International Association.

1999

Вересень. Вперше в Україні розроблено програму з надання іпотечних кредитів на купівлю житла, надано перший іпотечний кредит.

Листопад. Банк став принциповим членом платіжної системі MsterCard Internetional. Банк почав проводити операції за системою грошових переказів Western Union.

2000

Травень. Розроблено і впроваджено внутрішньобанківську платіжну систему.

Липень. Банк отримав винагороду Euromoney Magazine у номінації «Best Domestic Bond House», як один із найкращих банків України.

Грудень. Почато розповсюдження елітних міжнародних платіжних карток American Express.

2001

Січень. Вперше в Україні розроблено програму з надання кредитів на купівлю авто, надано першій кредит на авто.

Травень. Вперше в Україні розроблено програму з надання кредитів на купівлю споживчих товарів, надано перший споживчий кредит.

Червень. Банк став принциповим членом Visa International Association.

Серпень. Введено в експлуатацію систему „Інтернет-Клієнт-Банк”

2002

Липень. Банк став прямим агентом Western Union в Україні.

Серпень. Введено в експлуатацію систему миттєвих грошових переказів по Україні „Правекс-Телеграф”.

Серпень. Отримано право приймати до сплати картки American Express в еквайринговій мережі Правекс-Банку.

Жовтень. Отримано право виступати банком-еквайром при розрахунках у платіжній системі Visa International.