Смекни!
smekni.com

Основи страхової діяльності (стр. 2 из 3)

Визначити брутто-премію, що зобов'язаний сплатити страхувальник при таких умовах: розмір позички - 8 млн. грн. ., плата за кредит - 30% у рік, термін кредитного договору - 11 місяців, тарифна ставка - 17%

У задачі дати пояснення:

Що таке франшиза і її види?

Франшиза (Ф) - частина можливого збитку, що може бути нанесений майновим інтересам страхувальника, не підлеглого відшкодуванню з боку страховика, а таким, що залишається на відповідальності самого страхувальника.

Франшиза, обговорена в договорі страхування, дозволяє забезпечити інтерес страхувальника в неушкодженості застрахованого майна й знизити розмір сплаті страхового внеску.

Франшиза може бути встановлена в абсолютному розмірі в гривнях, або у відсотках до страхової суми й оцінки об'єкта страхування, а також у відсотках до величини можливого збитку.

Франшиза буває умовною й безумовною.

При умовній франшизі зобов'язання страховика за договором страхування не виникають доти, поки розмір збитку не перевищить розміру франшизи. При цьому страховик повністю компенсує фактичний розмір збитку незалежно від величини франшизи. При безумовній франшизі, коли фактичний збиток перевищує величину, установлену в договорі страхування, розмір страхової виплати зменшується на величину встановленої договором франшизи.

-

брутто-премія, що зобов'язаний сплатити страхувальник.

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Розрахувати одноразову тарифну нетто-ставку, щомісячну брутто-ставку та одноразову брутто-премію при страхування на випадок смерті для особи віком 38 років. Строк страхування 11 років. Страхова сума - 15 тис. грн. Норма прибутковості 12 складних річних відсотків. Навантаження в структурі брутто-ставки складає 10%.

Розв’язання

f = Квд + Кпр

питома вага навантаження в структурі брутто-ставки:

Квд - норматив витрат на ведення справи;

Кпр - норматив прибутку.

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Розрахувати одноразову брутто-ставку і щомісячний платіж, що повинне внести особа у віці 55 років за договором змішаного страхування життя при терміні страхування 4 років, при страховій сумі 10тис. грн. Прогнозована норма інвестиційної прибутковості страхової компанії 14% у рік. Показник збитковості страхової суми по втраті працездатності від нещасних випадків за останні 5 років відповідно становив: 0,03; 0,05; 0,04; 0,02; 0,05.

Витрати на ведення справи в структурі брутто-ставки складають 16%. Витрати на попереджувальні заходи відповідно складають 9% Прибуток закладений у розмірі - 5%.

У задачі дати пояснення:

Яка структура брутто - ставки в змішаному страхуванні життя?

Розв’язання

,

де:

Тб - страховий тариф або брутто-ставка;

Тн - нетто-ставка;

f - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки.

Квд- норматив витрат на ведення справи;

Кпм - норматив витрат на попереджувальні заходи;

Кпр - норматив прибутку.

де:

dх, dx+1, dx+2,..., dx+t-1 - число вмираючих за строками страхування у роках; V -множник (дисконт).

,

Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій

Зробити порівняльний аналіз фінансової стійкості двох страхових компаній шляхом розрахунку ступеня імовірності дефіцитності засобів у майбутньому, якщо відомо: тарифні ставки за видами страхування в майновій групі /страхування будівель, страхування домашнього майна, страхування транспорту, страхування вантажів/ відповідно по компаніях складають:

Т1% - тарифні ставки за 4-ма видами страхування в першій страховій компанії: будівлі - 2,3; майно - 5,1; транспорт - 11,0; вантажі - 8,0 і Т2% - тарифні ставки за 4-ма видами страхування в другій страховій компанії: будівлі - 1,5; майно - 5,3; транспорт - 11,0; вантажі - 9,0.

Кількість застрахованих об'єктів за підвидами майнової групи по компаніях складають:

N1шт. - кількість застрахованих об'єктів за видами страхування в першій страховій компанії: будівлі - 456; майно - 1906; транспорт - 1234; вантажі - 678 і N2 шт. - кількість застрахованих об'єктів за видами страхування в другій страховій компанії: будівлі - 520; майно - 11765; транспорт - 3195; вантажі - 910.

Розв'язання

,

де:

Тсер - середня тарифна ставка по всім договорам страхування;

N - число застрахованих об’єктів;

К - коефіцієнт Ф.В. Коньшина.

- вища фінансова стійкість.

Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування

Страхова компанія уклала договори майнового страхування за трьома однорідними групами ризиків. Страхова відповідальність з цих групах ризиків склала - 22, 32, 17 млн. грн. Тарифні ставки за групами ризиків складали - 1,5%, 2,0%, 3,0%. За умовами договору ексцедентного перестрахування власне утримання цедента встановило - 12млн. грн.

Визначити участь цесіонарія в перестрахувальних преміях з кожної групи ризиків і участь цесіонарія у виплатах страхових відшкодувань, якщо збитки за укладеними договорами становили відповідно - 12, 8, 4 млн. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке ексцедентне перестрахування й у чому полягає його сутність?

Розв’язання.

Ексцедентне перестрахування передбачає, що цедент (страховик, перестрахувальник) передає, а перестраховик (цесіонарій) приймає в перестрахування тільки ті договори страхування, страхова сума за якими перевищує обговорену величину (розмір власного утримання, або пріоритет цедента). Під власним утриманням цедента розуміється та частина страхової суми або страхових виплат, відповідальність за які залишається на перестрахувальнику. Під часткою, переданої в перестрахування, розуміється та частина страхової суми або страхових виплат, відповідальність за які несе перестраховик.

Відношення частки відповідальності страховика, переданої в перестрахування, до відповідальності, узятої страховиком за договором страхування, називається коефіцієнтом перестрахування.

Страхова премія:

,
,


Коефіцієнт перестрахування:

Визначаємо участь перестрахувальника в перестрахувальних преміях: