Смекни!
smekni.com

Основи страхової діяльності (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра фінансів

Контрольна робота

з дисципліни

"Страхування"

Виконала

студентка ІІІ курсу факультету економіки та менеджменту

групи Ф-62

Лисиця Богдана

Викладач

Козін Едуард Геннадійович

Суми - 2008

Зміст

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття

Задача 4. Тема: страхування відповідальності

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій

Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування

Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні

Задача 10. Тема: майнове страхування

Список використаної літератури

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис. грн. на депозит у комерційний банк терміном на 20 місяців під прості і складні відсотки при прибутковості розміщення 5% річних.

Нарахування відсотків на внесок здійснюється щомісячно.

У задачі дати пояснення:

Що таке інвестиційний прибуток?

а) Складне нарахування відсотків здійснюється за формулою:

,

де:

FV - депозит, вклад, кредит, борг, основна сума, (теперішня вартість);

PV - сума вкладу з відсотками, сума повернення, нарощена сума (майбутня вартість);

i - процентна ставка в кожному з періодів n;

n - кількість періодів нарахування процентів, в кожному з яких процентні ставки рівні між собою і дорівнюють і.

Прибуток складає

869372,7118-800000=69372,7118 (грн..).

б) Просте нарахування відсотків розраховується за формулою:


,

Прибуток складає

866666,6667-800000=66666,6667 (грн.).

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Розрахувати нетто-ставку і ризикову надбавку при введенні нового виду страхування майна. Спостереження проводилися протягом 5 років з 2000 по 2004 р. Страхова відповідальність страховика в роки, що спостерігаються, становить: 2000 р. - 800 тис. грн., 2001 р. - 700 тис. грн., 2002 р. - 750 тис. грн., 2003 р. - 840 тис. грн., 2004 р. - 900 тис. грн. Виплати страхових відшкодувань по майновій групі у відповідні роки становлять: 2000 р. - 54 тис. грн., 2001 р. - 50 тис. грн., 2002 р. - 23 тис. грн., 2003 р. - 99 тис. грн., 2004 р. - 80 тис. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке тарифна нетто-ставка?

Нетто-ставка (Тн) - як частина брутто-ставки, призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.

Нетто-ставка (Тн) включає основну частину (Т0)і ризикову надбавку (Т ).

Основна частина нетто-ставки (Т0), що забезпечує формування страховиком фонду коштів, використовуваних для поточних страхових виплат, створення страхових резервів, математично являє собою ймовірність настання страхового випадку або ймовірність завдання збитків.

Імовірність завдання збитків можна виразити через показник збитковості страхової суми.

У зв'язку із цим основну частину нетто-ставки (Т0) у ризикових видах страхування за наявності страхової статистики можна розрахувати як середній за тарифний період показник збитковості страхової суми, тобто:

,

де:

Уср - середній показник збитковості страхової суми за тарифнийперіод Т;

Уt1, Уt2,... Т - показники збитковості страхової суми у відповідних роках - t1, t2, …,T;

Т - тарифний період (кількість років).

У свою чергу, показник збитковості страхової суми в кожному t-му році тарифного періоду визначається за формулою:

,

де:

- сума виплачених страхових відшкодувань по всіх об'єктах страхування в t-муроці тарифного періоду;

- сума страхових сум по усіх n-об'єктах страхування в t-муроці тарифного періоду.

За рахунок ризикової надбавки (Тр) страховик формує кошти додаткового страхового резерву, призначеного для покриття можливого збільшення виплат страхових відшкодувань в окремі несприятливі роки (періоди) у порівнянні із середніми виплатами за прийнятий тарифний період.

Ризикова надбавка визначається за формулою середньоквадратичного відхилення, тобто


,

де:

Уt - показники збитковості страхової суми у відповідних роках тарифного періоду - t1, t2, …, T;

Уср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т.

За відсутності страхової статистики нетто-ставка в ризикових видах страхування визначається або методом аналогії, або методом експертної оцінки.

- нетто-ставка.

- ризикова надбавка.

Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття

Розрахувати річний брутто-тариф, щомісячну нетто-ставку й одноразову нетто-премію за договором страхування на дожиття для особи у віці - 28 років, при терміну страхування - 15 років, страховій сумі - 45 тис. грн., інвестиційному доході /нормі прибутковості/ від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів - 6 складних річних відсотків.

Навантаження в структурі тарифної ставки складають - 10%

У задачі дати пояснення:

Що таке нетто-ставка?

Нетто-ставка (Тн) - як частина брутто-ставки призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.

Брутто-ставка (Тб) при страхуванні на дожиття розраховується за формулою:

де:

Тн - відповідна одноразова нетто-ставка по виду страхування;

f = Квд + Кпр - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки:

Квд - норматив витрат на ведення справи;

Кпр - норматив прибутку.

Формула для розрахунку, наприклад, коефіцієнта розстрочки постнумерандо виводиться шляхом використання наступного алгоритму розрахунку й математичних залежностей між розглянутими в прикладі показниками:

Допускається, що до кінця кожного року страхування всі страхувальники сплачують страховий внесок у розмірі 1 грн.

Загальна сума сплачених внесків наприкінці кожного року страхування визначається множенням числа тих, що дожили (за таблицею смертності) до вікової групи наступного року Lx+1 на 1 грн річного внеску.

Наприклад, для першого року страхування загальна величина сплачених страхових внесків дорівнює Lx+1×1,0 = Lx+1. Для другого року - Lx+2, для n-го року - Lx+n.

Сучасна вартість загальної суми сплачених всіма страхувальниками наприкінці першого страхового року внесків визначається множенням суми внесків - Lх+1на дисконтуючий множник - V, тобто Lх+1×V. Сучасна вартість внесків другого року дорівнює - Lх+2×V2, а n-го року - Lх+n×Vn.

Для кожної з осіб, що застрахувалися, величина сучасної вартості загальної суми річних внесків застрок страхування nроків зі сплатою їх наприкінці кожного страхового року (па'х) визначається заформулою:

де:

па'х - коефіцієнт розстрочки платежу постнумерандо являє собою сучасну вартість річної ставки внеску в розмірі 1 грн при строку страхування п років і нормі прибутковості i.


- щомісячна нетто-ставка.

- одноразова нетто-премія.

Задача 4. Тема: страхування відповідальності

Позичальник застрахував у страховій компанії кредит і відсотки за користування кредитом з безумовної франшизи - 12%.