Смекни!
smekni.com

Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці (стр. 4 из 10)

При подрібненні добрив діаметр горошин повинен бути не більше 5 мм. При змішуванні - середнє арифметичне відхилення від потрібного співвідношення компонентів повинно бути не більше 10 %, допускається подрібнення гранул до розміру 1 мм не більше 5 %. При внесенні відхилення середньої фактичної дози внесення від загальної не більше 10 %, нерівномірність розподілу добрив не більше 15 % . Перекриття суміжних проходів не більше - 6 % від ширини захвату агрегату.

На поворотні смути, що обробляються, теж вносяться мінеральні добрива. Час між внесенням і заробкою добрив повинен становити не більше 12 годин.

Виходячи з характеристики агрегатів підбираємо комплекс машин для підготовки і внесення добрив. При цьому завантаження здійснюється агрегатом ЮМЗ-6Л + ПЕ-0.8Б, подрібнення - агрегатом ЮМЗ-6Л +І АІР-20, змішування добрив - агрегатом ЮМЗ-6Л +СЗУ-20, а внесення - агрегатом МТЗ-80 + 1РМГ-4.

Всі ці машини відповідають агротехнічним вимогам виконуваних операцій , задовольняють критерієві зменшення приведених затрат і органично вписуються в комплекс машин по інтенсивній технології вирощування озимої пшениці.

2.3 Основний обробіток грунту

Для створення оптимальних умов росту і розвитку озимої пшениці в сівозміні різних кліматичних зон застосовують обробіток грунту залежно від йою властивостей, окультурення, попередників і забур'янення.

Своєчасний доброякісний обробіток грунту під озиму пшеницю дозволяє зберегти запаси води, поліпшити поживний режим, зменшити забур'яненість посівів, запобігти ураженню рослин хворобами і шкідниками, створює умови для появи дружніх сходів і формування доброго врожаю.

Необхідно правильно поєднувати глибокий , звичайний і поверхневий обробіток із застосуванням полицевих, плоско різних, дискових, голчастих та інших ґрунтообробних знарядь. Застосування будь-якого способу обробітку повинно забезпечувати необхідні умови для високоякісної сівби, загортання насіння на оптимальну глибину та дружнього його проростання .

Про ефективність різних прийомів основного обробітку під озиму пшеницю свідчать дані УНДІЗ (таблиця 2.1)


Таблиця 2.1. Ефективність різних прийомів основного обробітку під озиму пшеницю .

Спосіб обробітку Глибина , см Урожайність , т/га
Оранка 20-22 5,16
Лемішне лущення 10.дек 5,2
Плоско різний обробіток 20-22 5
Дискування 10.дек 5,01

Основний обробіток грунту включає лущення дисковими лущильниками або дисковими боронами стерні попередника, шо провокує ріст бур'янів, які знищуються при подальшому обробітку.

Структурний склад комплексів машин для основного обробітку грунту при звичайній та інтенсивній технологіях вирощування озимої пшениці між собою принципово не відрізняються.

В нашому випадку загальна площа вирощування озимої пшениці
410 га складається із двох площ, які були зайняті попередниками кукурудза на зелений корм 260 га та однорічні трави на сінаж 150 га. Застосовуємо агрегати

Т-150 + ЛДГ-1 5 А; ДТ-75М+КПГ-250+БИГ-3;Т- 1 50+БДТ-7Л; ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) + С-11У.

При дискуванні і лущенні стерні агрегати рухаються човниковим способом із петльовою формою повороту. Особливої розбивки поліз на загінки для виконання цієї операції не потрібно поворотні смути обробляються подвійним проходом агрегату при виконанні останнього проходу з однієї сторони і завершення обробітку всієї площи з другої сторони. Оранка полів здійснюється затінковим способом із розбивкою поля на загінки, площа кожної з яких рівна денному виробітку агрегату. Загінки нарізаються таким чином , щоб мали найменшу кількість борозен.

Крім того розбивки поля на загінки сприяє зменшенню кількості клинових залишків недоораної площі. Обробіток клинів пов'язаний з великою кількістю поворотів , в результаті чого перевитрачається паливо і зменшується продуктивність агрегату . Ширина поворотної смуги повинна бути кратною ширині захвату агрегату. Для орного агрегату з навісним плугом вона повинні складати 12... 15. а напівначіпним - 18. ..21 [5].

Після обробітку грунту вищевказаними операціями і часткового проростання бур'янів проводиться суцільна культивація по всій площині агрегатом ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) + С-11У.

Суцільна культивація проводиться для роз рихлення шару грунту на задану глибину, знищення сходів бур"янів, покращення повітряного і водного

2.4 Передпосівний обробіток грунту

Для того, щоб підготувати грунт до посіву проводять передпосівну культивацію агрегатом ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) т С-1 І У на глибину 6-8 см. Необхідно, щоб проміжок часу міх передпосівною культивацією і посівом був мінімальним, доцільніше, щоб ці дві операції виконувалися в один день.

2.5 Підготовка насіннєвого матеріалу

Насіння для сівби краще використовувати з насіннєвих ділянок, на яких агротехніка звичайно вища від звичайних, а також перехідних фондів. тобто з врожаю попереднього року. Необхідно зазначити, що в господарствах не завжди є можливість закладати фонди насіння. При цьому велике значення мають строки збирання та його післязбиральна обробка. Насіння зібране на початку воскової стиглості, після обробки має схожість 85 %, а при збиранні повній стиглості 93 %. Тому, щоб одержати доброякісне насіння з нового урожаю йог необхідно збирати в кінці воскової стиглості або повної стиглості. Після цього підсушують протягом 5..7 днів на повітрі при температурі 30- 50 °С протягом 2- З годин залежно від вологості

Для одержання дружніх сходів, необхідно висівати насіння із силою росту не менше 80 %. На останнє помітно впливає маса насіння, від якої

(таблиця 2.2).

Таблиця 2.2.

Маса зернових , мг 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Кількість зародкових коренів 2,3 2,4 2,6 3 3,2 3,6 3,8 4 4,2

Перед сівбою, згідно з інтенсивною технологію вирощування озимої пшениці в усіх зонах України, не пізніше ніж за 1 ..3 дні насіння протруюють із зволожуванням (10 л води на 1 т зерна ) проти гнилі кореневої, головневих хвороб та борошнистої роси байтаном (2 кт на 1 т насіння) або вітаваксом (2.8 кт ). фундазолом (2...З кт на 1 т). внаслідок чого посіви формують більший урожай. Обробляють при допомозі агрегату: електродвигун + ПСШ-ЗА.

2.6 Сівба

Від своєчасної та доброякісної сівби залежить дружність і повнота сходів, подальший ріст і розвиток рослин та формування урожаю. Порушення нього процесу сівби призводить до помітних втрат зерна.

Із заходів, які забезпечують високу продуктивність пшениці, важливе місце займають терміни сівби, вони впливають на накопичення зелених речовин у листках та вузлах ,кущення восени , зимостійкість рослин ,стійкість проти шкідників і хвороб, а також визначають у великій мірі рівень можливого врожаю та якості зерна .

Від строків сівби залежить і ефективність окремих агротехнічних заходів-попередників. обробітку грунту, норми висіву насіння, удобрення та ін. Пшениця ранніх строків сівби більше втрачає вологи, важче переносить весняну та літню посухи. Урожай таких посівів у посушливі роки зменшується. Пізні строки сівби також негативно впливають на урожай, так як рослини в осінній період не можуть розкущитися або мають недостатню кількість стебел, листя, не утворюють вторинної кореневої системи. Такі посіви легко піддаються вимерзанню ,випріванню , за зиму зріджуються , а не рідко і зовсім гинуть.

Найкращий розвиток рослин в осінній період і стійкість проти несприятливих умов при зимівлі та добрий урожай забезпечують такі строки сівби, у яких вегетація триває 55. ..70 днів, а сума середньодобових температур становить 500 ...580 градусів . Для посіву озимої пшениці пропонується агрегат ДТ-75М + СЗ-З.бА(Зшт) + СП-11А.

Кращим способом сівби, який забезпечує рівномірне розміщення зернин у рядках є вузькорядний, він забезпечує приріст врожаю на 0,2...0,3 т/га (3)

Агротехнічні вимоги до посіву озимої пшениці:

- допустиме відхилення глибини заробки насіння і мінеральних добрив не більше 15 %:

- відхилення норми висіву насіння - не більше 5 %

- відхилення норми висіву добир - не більше 7 %:

- відхилення норми висіву окремими висіваючими апаратами не більше 3 %. відхилення ширини стикових міжрядь суміжних проходів не більше +/- З см. по схилах більше 6 % - не більше +/- 10 см:

- Огріхи та незасіяні ділянки не допускаються

- Засіяне поле прикочують кільчасто-шпоровими катками.

У зв'язку з тим , що інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці передбачає догляд за посівами в період кущення, виходу в трубку, колосіння і цвітіння, для проходу агрегату необхідно утворювати технологічну колію на засіяному полі .

Складаємо ешелонний агрегат з трьома сівалками СЗ-3.6А і зчіпки
СП-11Л. При ешелованому агрегатуванні трьох сівалок СЗ-3.6А і зчіпки
СП-11А середню сівалку приєднуємо безпосередньо до бруса зчіпки, а
бокові через подовжувачі зчіпки. Так як в комплекті зчіпки СП-11А постовляється тільки один подовжувач, другий необхідно виготувати у майстерні господарства .

Для того щоб залишити незасіяними смуги технологічної колії на передній сівалці необхідно відключити 6. 7. 18. 19 висіваючі апарати сошників. Тоді технологічна колія буде мати ширину 1800 мм і забезпечить проходження по ній трактора із стандартними рушіями розміром 12.4 Х 38. Ширина незасіяної смуги становить 450 мм.

Посів ведеться човниковим способом. Ширина поворотної смуги рівна чотирьом проходам агрегату .

Якість сівби контролюють по трьох основних показниках:

- дотримання норми висіву

- глибина заробки

- дотримання ширини стикових міжрядь

При оцінці якості роботи на посіві враховують також такт показники. як нерівномірність висіву окремими висівними апаратами, огріхи та обхід