Смекни!
smekni.com

Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці (стр. 7 из 10)

Рис. 3.6.Схема до розрахунку на міцність шарнірів кріплення бічної стінки копновоза. Тоді

d= 10* √ Мзг/ 0.1* [σ]32 (3.24)

де [σ]32 = (1,4 ...І,б) [σ]32 - допустимі навантаження при пульсуючому згині, [17].

-1]32 = σ-1 / S111 - допустимі навантаження при знакозмінному згині

Приймаємо матеріал Ст.5, [17].

Допустимі навантаження при пульсуючому згині:

σ-1 = 245 МПа, S111 = 2…2,5 (коефіцієнт запасу міцності).

-1] = 245/2.5=98 Мпа [σ-1]32 = 1,5 * 98 = 147 МП

Звідси : d= 10* √ 2038,8/ 0.1* 147 = 21 мм

Приймаємо по ГОСТ 9650-71 діаметр осі d =25 мм

3.4 Розрахунок продуктивності копновоза-волокуші

Розраховуємо продуктивність пропонованого МТА - трактора Т-150К та копновоза-волокуші, умовно позначеної нами КВ-40.

Визначаємо довжину робочого ходу, [16]:

Lp =(VKB/VK)*6+Lдод (3.25)

де VKB – об»єм копновоза-волокуші. VKB= 40 м3 ;

VK – об»єм копиці, приймаємо VK- 14 м3

Lдод - додатковий шлях копновоза-волокуші, приймаємо Lдод = 3 м.

Lp =(40/14)*6+3=20 м

Робочу швидкість копновоза-волокуші під час підбирання соломи приймаємо VP = 2км/год.

Тоді час робочого ходу копновоза-волокуші під час підбирання соломи,[16|: TPX= LP*10-3 / VP(3.26)

TPX= 20*10-3 / 2 = 0,01 год

Аналогічно визначаємо час, необхідний для транспортування і вивантаження соломи, [16]:

TTRB=(LBHTP/VTR)+Tдод (3.27)

де LBHTP - віддаль внутрішньогосподарських перевезень,

VTR- швидкість при транспортуванні, VTR=10 км/год;

Tдод - додатковий час на розвантаження , Tдод = 0,03 год

TTRB=(3/10)+0,03 = 0,33 год

Час циклу рівний сумі часу робочого ходу та часу необхідного для транспортування і вивантаження , [6]

Tц = Tрх + Tтрв , Tц = 0,01 + 0,33 = 0,34 год (3.28)

Визначаємо кількість циклів за зміну :

Кц = (Тзм-(Ттопф)) / Тц

Де Тзм – нормативний час зміни Тзм = 7 год

Тто – час на технічне обслуговування

Тп – час на переїзди

Тф – час на фізиологічні потреби оператора агрегату

Тто = 0,025 * Тзм (3.29)

Тто = 0,025 * 7 = 0,175 год

Тц+Тф = 0,025 * Тзм (3.30)

Тп + Тф = 0,025 * 7 = 0,175 год

Тоді кількість циклів на зміну :

Кц = (7- (0,175+0,175)) / 0,34 = 19,56

Приймаємо кількість циклів за зміну Кц= 19

Копновоз-волокуша за 1 цикл виконує роботу :

Wц =Vкв*р*Lвнтр (3.31)

Де Vкв – об»єм копновоза-волокуші

р – густина соломи

Lвнтр – внутрішньогосподарська відстань перевезень

Wц =40*0,04*3 = 4,8 т*км ,

При кількості циклів за зміну Кц = 19

Wзм= Wц*19

Wц= 4,8*19=91,2 т*км

Час зміни становить:

(3.32)

Тзм=Тц*Кц

Тзм=0,34*19=6,46

Годинна продуктивність агрегату:

Wгод= Wзм / Тзм

Wгод= 91,2/6,46=15 т*км/годь (3.33)

Коефіцієнт використання часу зміни, [6]:

τ = Тзм/Т зм

τ = 6,46/7=0,92 (3.34)

3.5 Техніко-економічна оцінка конструктивної розробки

Для техніко-економічної оцінки розробки необхідно визначити затрати на виготовлення конструкції, очікувану економічну ефективність капітальних вкладень, річний економічний ефект [6].

Затрати на виготовлення конструкції виконуються і залежать від місця виконання робіт, і обчислюються за формулою:

Су.конц = Ск.д+Со.д.+Сп.д+Ссб.н+Соп (3.35)

де Ск.д - вартість виготовлення корпусних деталей;

Со.д -затрати на виготовлення оригінальних деталей;

Сп.д - вартість деталей, що купуються,

Ссб.н - повна заробітна плата (з нарахуваннями ) виробничих працівників, що зайняті на складання конструкції;

Соп –загально виробничі накладні витрати на виготовлення конструкції

Вартість виготовлення корпусних деталей : Ск.д=Q*Сг.д (3.36)

де Q- маса матеріалу (по кріпленню) на виготовлення корпусних деталей , рами , каркасів ,кг

С г.д.- середня вартість 1 кг готових деталей , грн

Ск.д=800*0,23+350*1,2 = 604 грн

Витрати на виготовлення оригінальних деталей визначаємо по формулі : Со.д.= Спр.н.+См (3.37)

де С пр.н- заробітна плата з нарахуванням працівників ,що виготовляють оригінальні деталі , См-вартість матеріалу заготовок

повна заробітна плата: Спр.н=Спр+Сд+Ссоц (3.38)

де Спр і Сд- основна і допоміжна заробітні плати працівників

С соц-нарахування по соціальному страхуванню

Основна заробітна плата працюючих : С пр=tср * Сг*Кд (3.39)

де tср – середня трудомісткість виготовлення окремих оригінальних деталей,приймаємо tср = 2 години-для валів, tср= 1,2 год –для втулок

Сг – годинна ставка робітників ,що обраховується по середньому розряду , приймаємо Сг=3,47

Кл- коефіціент що враховує доплату до основної заробітної плати рівний 1.03 [6]

Спрв= 2* 3.47*1,03*12=85,77 грн

Спр.вт= 1,2*3,47*1,03*20=85,77 грн

Додаткова заробітна плата :Сд= (5...12)Спр/100=8*85,77/100=6,86 (3,40)

Нарахування на соціальному страхуванню :

Ссоц=Rсоо*(Спр+Сд)/100 (3.41)

де Rсоц=4.4% -відрахування на соц.страхування

Ссоц=4.4*(85,77+6,86)/100=4,075

Вартість матеріалу заготовок : См=Сз*Qз (3.42)

де Сз-ціна кілограму матеріалу

Qз-маса заготовки См=300*4=1200 кг

Тоді вартість оригінальних деталей : Сод=27,92+1200=1227,9 грн

Повна заробітна плата працюючих ,що зайняті на складанні конструкції : Ссб.п=Ссб+Сд.сб+Ссоц.сб (3.43)

де Ссб і Сд.сб- основна і додаткова заробітні плати працюючих на сборці

Ссоц сб- нарахування по соціальному страхуванню

Основну заробітну плату робітників розраховуємо за формулою:

Ссб=Тсб*Сч*Кд (3.44)

де Тб-нормативна трудомісткість збирання конструкції,годин,яку знаходимо із виразу : Тсб= Кс*Σtсб (3.45)

де Кс- коефіціент що враховує відношення між повним і оперативним часом збирання і рвіний Кс= 1,08

Σtсб – сумарна трудомістікстьзбирання складових частин конструкції

Σtсб= 547,98 хвилин

Тсб=1,08*547,98=591,82 хвилини

Ссб=591,82*0,5*1,03=305,3 грн

Додаткова заробітна плата : Сд.сб=8*305,3/100=24,424 грн

Нарахування на соціальне страхування

Ссоц.сб=4,4(305,3+24,424)/100=14,51 грн

Загальновиробничі накладні витрати на виготовлення конструкції:

Соп=Спр*Rоп/100 (3,46)

де Спр-основна заробітна плата працюючих ,що приймають участь в виготовленні конструкції ,грн :

Rоп- процент загально-виробничих витрат,приймаємо Rоп=15%

Спр=85.77+305,3=330,06 Сон=330,06*15/100=49,51

Тоді витрати на виготовлення конструкції будуть рівні :Сц.кон=2668,464

Очикувану загальну економічну ефективність капітальних вкладень для даної конструкції розраховуємо по формулі : Ес=Ер/Сц.кон (3,48)

де Ер-очикувана річна економія від зниження собівартості при втіленні проектованої конструкції,грн

Сц.кон-затрати на виготовлення конструкції,грн

Ег=(С1-С2)/Nр (3,49)

де С1,С2-собівартість продукції відповідно до і після здійснення капітальних вкладень,грн

Nр- річна завантаженність

Ер=(166,9-98,76)*25=1703,5 грн тоді Ес=0,64 грн

Строк окупності капітальних вкладень ,що плануються на втілення розробки обраховуємо по формулі :

Qгод=Сц.кон/Ег (3,50)

Qгод= 2668,464/1703,5=1,6 роки

4.Охорона праці при вирощуванні озимої пшениці

Законодавство з охорони праці є частиною трудового права і повинне забезпечувати здорові та безпечні умови праці, сприяти зростанню її продуктивності.

Основні принципи законодавства з охорони праці базуються на положеннях, закріплених Конституцією України. Крім Конституції, у нашій країні діють закони та інші державні акти, постанови Кабінету міністрів і відомств та норми з охорони праці , наведені у правилах внутрішнього розпорядку підприємств та організацій.

Важливе значення має Кодекс законів про працю Конституційне право громадян нашої держави на охорону їх життя і здоров»я у процесі трудової

діяльності відображено у Законі України „Про охорону праці" прийнятого Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року, в якому закріплено гарантії прав громадян на охорону праці,порядок організації охорони праці на виробництві, дії державних, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про праці , порядок організації встановлено відповідальності працівників за порушення законодавства. Дія закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і виду їх діяльності, на всіх працюючих незалежно від їх посади і рівня кваліфікації

4.1 Правове забезпечення охорони праці в господарстві

Охорона праці - це система всебічних методів направлених на створення здорових та безпечних умов праці. Сучасне сільськогосподарське виробництво укомплектоване різноманітними складними машинами і механізмами ,енергетичними матеріалами і речовинами ,управління та праця на яких неможлива без знань охорони праці та техніки безпеки і вчасне проведення інструктажів дадуть можливість запобігти появі та виникненню


аварійних ситуацій, травматизму і загибелі людей у сільськогосподарському виробництві .

В відкритому акціонерному товаристві агрофірма „Україна" Недригайлівського району існує чітка нормативно-правова база охорона праці Вона підкріплена Законом України „Про охорону праці" прийнятого Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року, та нормативним актом про охорону праці на підприємстві „від 21 грудня 1993 року за № 123, а також Галузевою угодою на 1999-2002 рік, та інструкціями з охорони праці і колективним договором.

У господарстві всі роботи з охорони праці організовують і проводять у плановому порядку. Керівним документом є „Типове положення про службу охорони праці" (1996 року) Загальну відповідальність за стан охорони праці на виробництві безпосередньо покладено на власника (керівника) господарства. Крім того наказом по господарсгву обов'язки Інженера з охорони праці покладені на головного Інженера господарства. Загальні обов'язки та умови праці для кожного окремого працівника господарства, а також і для всього колективу передбачені у колективному договорі.

На підприємстві постійно удосконалюється організація праці, розробляються заходи виробничої санітарії та гігієни праці Застосовується і впроваджується комплексна механізація і виробничих процесах Загальний рівень механізації по господарству складає 52 %.