Смекни!
smekni.com

Особливості страхування в Україні (стр. 2 из 8)

Страховики, створені за участю іноземних юридичних осіб та іноземних громадян, одержали у 1997 р. 52 993,4 тис. грн.. страхових платежів (13% від загальної суми надходжень) .Вони виплатили17 949,5 тис. грн. страхових сум і страхового відшкодування (13,9% від загальної суми виплат). Рівень виплат у цих компаніях становив 33,9%; частка страховиків, створених за участю іноземного капіталу, загалом в обсязі сплачених статутних фондів дещо вища і становила 18 319,7 тис. грн.. (15,45%). Середній сплачений статутний фонд на 1 січня 1998 р. вищезазначених страховиків становив 530 тис. грн.. і перевищував середній загальноукраїнський у 1,3 рази. Загалом страхові компанії, створені за участю іноземних громадян та юридичних осіб, істотно не впливали у 1997 р. на стан і розвиток страхового ринку України. Частка страхових платежів, сплачена перестраховикам в 1997 р., становила 63 060 тис. грн.. (16% від надходжень страхових платежів). Порівняно з 1996 р. питома вага платежів, сплачених перестраховикам, знизилася на 2,5% зі збільшенням платежів на 7 610 тис. грн.. (в 1,4 рази). Частка страхових відшкодувань, сплачена перестраховиками, становила 31600,4 тис. грн..; рівень виплат — 5% від платежів, сплачених перестраховикам. З добровільного майнового страхування 68,5% платежів (43 222 тис. грн..) сплачено перестраховикам, вони збільшилися в 1,74 рази (на 23,6%). Перестраховики відшкодували у звітному періоді з добровільного майнового страхування 2199,3 тис. грн.. (5%).Частка страхових платежів у структурі платежів, сплачених перестраховикам з добровільного страхування відповідальності та обов'язкового страхування, зменшилася відповідно до 13,3 і 12.1%. З добровільного особистого страхування передано в перестрахування лише 3 864 тис. грн.. (6,1%) проти 12 906 тис. грн.. (23%) попереднього року. В умовах подальшого зниження обсягу ВВП та спаду виробництва промислової і сільськогосподарської продукції відбувався розвиток страхового ринку України у 1998 р. Страхова діяльність зазнала відчутного впливу інфляційних процесів зниження курсу національної валюти стосовно до іноземних валют, хоча і надалі простежувалося суттєве перевищення темпів зростання надходжень страхових платежів над темпами інфляції, тобто відбувалося Реальне зростання обсягів страхових послуг. На ринку діяло 254 страховики. Обсяг сплачених статутних фондів страховиків станом на 1 січня 1999 р. становив 159 595 тис. грн.. — а це збільшення порівняно з 1997 р. у 1,4 рази. Середня величина сплаченого статутного фонду страховика, підтверджена звітністю, збільшилася за 1998 р. у 1,3 рази і становила 607 тис. грн.. (у 1997 р. — 530 тис. грн..). Одночасно середній статутний фонд, перерахований в екю (євро) за курсом на звітну дату, знизився з 252 тис. Екю станом на 1 січня 1998 р. до 151 тис. євро станом на 1 січня 1999 р. Станом на 1 січня 1999 р. тільки у 92 страховиків статутний фонд перевищував 100 тис. євро. На страховому ринку України 1999 р. активізувалася діяльність страховиків, проте водночас знизилися темпи росту надходжень. Стабільна діяльність страхових організацій забезпечила нарощування величини їхніх власних капіталів, що сприяло забезпеченню надійності у договірних зобов'язаннях. На 1 січня 2000 р. в Україні діяло 263 страхових компанії, вони отримали платежів з усіх видів страхування на 1164126 тис. грн.. Обсяг виплат страхових сум та страхових відшкодувань становив 360 919 тис. грн.. Розмір сплачених статутних фондів зріс до 327 872 тис грн.. Середній сплачений статутний фонд на 1 січня 2000 р. становив 1247 тис. грн.. Балансовий прибуток за 1999 р. (проти 1998 р.) зріс на 30% і становив 234 034 тис. грн.. Страховики сформували страхові резерви на суму 537 041 тис. грн. Показники розвитку страхування в Україні у 1997-1999 р. наведено у таблицях 1.2. - 1.4.


Табл. 1.2. «Показники діяльності страхових організацій України (1997-1999 рр.)»

Показники 1997 1998 1999 98/97 99/98
Кількість страховиків, од. 224 254 263 113,4% 103,5%
Кількість чинних договорів на 01.01, од. 23 млн. 929082 23 млн. 057264 23 млн. 026133 96,4% 100%
Рівень виплат (відношення виплат до премій),% 32 23 31 __ __
Страхові виплати, тис. грн.. 129182 177 845 360919 137,7% 202,9%
Страхові премії, тис. грн. 408401 789159 1164126 193% 147,5%
Сформовані страхові резерви на 01.01, тис. грн. 159838 447 692 537041 280% 119,9%
Обсяг сплачених статутних фондів на 01.01, тис. грн. 118656 150595 327872 127% 218%
Середній сплачений статутний фонд, тис. грн. 530 607 1247 114,5% 205.4%
Балансовий прибуток, тис. грн. 94880 179812 234034 190% 130%
Віддано у перестрахування, тис. грн.. 63060 238 531 451169 378% 189%

Табл. 1.3. «Показники діяльності страхових організацій України з добровільного та обов'язкового страхування (крім страхування життя) (1997-1999 рр.)»

Показники 1997 1998 1999 98/97 99/98
Страхові премії, тис. грн. 389841 776294 1156479 199% 148,9%
Страхові виплати, тис. грн. 108285 164605 353562 152% 214,8%
Рівень виплат (відношення виплат до премій),% 27,8% 21% 30,5% _ _
Сформовані страхові резерви на 01.01, тис. грн. 138364 156411 516217 113% 330%
Кількість чинних договорів на 01.01, од. 14 млн. 524 749 15 млн. 747 638 _ 108%

Табл. 1.4. «Показники діяльності страхових організацій України зі страхування життя (1997-1999 рр.)»

Показники 1997 1998 1999 98/97 99/98
Страхові премії, тис. грн. 18560 12865 7 647 69% 59,4%
Страхові виплати, тис. грн. 20897 13240 7357 63,4% 55,6%
Рівень виплат (відношення виплат до премій),% 113% 103% 96% _ _
Сформовані страхові резерви на 01.01, тис. грн. 21474 23401 20824 109% 89%
Кількість чинних договорів на 01.01, од. 9 млн. 404 333 7 млн. 309628 _ 78% _

За перший квартал 2004 р. сума страхових премій, отриманих безпосередньо від страхувальників, становила 2 227,5 млн.. грн.. За 2003 р. надходження страхових премій становили 9 135,0 млн.. грн.. За три роки (2001-2003 рр.) обсяг страхових премій зріс у 3 рази. Загальна (валова) сума страхових виплат, здійснених страховиками у 2003 році, становила 860,6 млн.. грн.. У порівнянні з 2002 р. сума страхових виплат зросла на 317,5 млн.. грн.. (у 1,6 рази). Обсяг виплачених безпосередньо страхувальникам страхових сум відшкодувань становив 795,4 млн.. грн.., у тому числі страхувальникам-громадянам — 303,5 млн.. грн.. За три роки (2001-2003 рр.) страхові виплати зросли більше ніж у 2 рази. Темпи приросту за 2001 р. у порівнянні до 2000 р. становили 4,2%; у 2002 р. порівняно з 2001 р. - 28,0%; у 2003 р. порівняно з 2002 р. - 58,5%. Власний капітал страховиків за 2003 р. становив 6835,8 млн.. грн.., за перший квартал 2004 р. — 7 513,2 млн.. грн.. За три роки обсяги власного капіталу зросли у 2,2 рази. Кількість страховиків за розміром власного капіталу (за 2003 р.): 267 страховиків мали капітал більше 5 млн.. грн..; 71 — 1-5 млн.. грн..; інші — менше 0,9 млн.. грн.. Прибутковість страхової діяльності в Україні дуже висока — 261 компанія має прибутковість більше ніж 50 відсотків. Це пояснюють низьким рівнем виплат, що становить основну статтю витрат у страхуванні. Рівень виплат по відношенню до валових премій (та до чистих премій) за всіма видами страхування невпинно знижується: 2001 - 14,0% (16,9%), 2002 - 12,2% (14,5%), 2003 -9,4% (11,3%). При розрахунках прибутковості страхових компаній за різними методиками, найобережніші розрахунки відображені на діаграмі нижче. За цією методикою, 37% страховиків мали прибутковість страхових операцій більше 50%. Станом на 1 квітня 2004 р. в Україні було зареєстровано 360 страхових компаній, з них 33 страхові компанії здійснювали страхування життя і 327 — інші, ніж страхування життя, види страхування. Структура страхування за класифікацією життя та інші (ризикові) види страхування, загальноприйнята у світі, показує наявні диспропорції порівняно зі світовою практикою. Частка валових премій зі страхування життя становить 0,03% ВВП, а це свідчить, що Україна поки немає інституціонального інвестора в особі компаній зі страхування життя, хоча певні позитивні зрушення помітні. З 1995-1999 рр. надходження по страхуванню життя різко скоротилися — у 8 разів. Тільки починаючи з 2000 р. можна говорити про відродження та певний розвиток страхування життя в Україні. Ринок страхування життя досить концентрований. Індекс Герфіндаля за перший квартал 2004 р. — 1 388,9%. Перші три компанії контролюють 58% ринку. У 2003 р. 50 980, 56 млн.. грн.. отримано за договорами з громадянами. Сума страхових премій зі страхування життя у 2003 р. в порівнянні з 2001 р. збільшилася у 4,6 рази. Темпи приросту суми страхових премій постійно зростали: за 2001 р. порівняно до 2000 р. - 42%,у2002 р. порівняно до2001 р. — 83,5%,у 2003 р. порівняно до2002 р. — 105,6%. Але частка страхових премій зі страхування життя залишалася на рівні одного відсотка від загального обсягу страхових премій — 0,8% за 2003 р.; за І квартал 2004 р. — 0,96%. Незначний розвиток страхування життя свідчить про обмежені інвестиційні можливості ринку. Єдиний конкурентний тиск на сегмент страхування життя в найближчій перспективі може зробити діяльність іноземних страхових компаній, які відкривають в Україні свої дочірні підприємства. Сума страхових премій (внесків) зі страхування життя у І кварталі 2004 р. становила 31,0 млн.. грн.. (приблизно 1% від загальної суми страхових премій), проте ріст за цим видом страхування порівняно з аналогічним періодом 2003 р. збільшився у 3,1 рази. У цілому в Україні застраховані лише до 10% ризиків, тоді як у більшості розвинених країн цей показник сягає 90-95%. Найбільша кількість страхових компаній зосереджена в економічно розвинених регіонах (Київ — 50,8%, Харків — 6,8%, Дніпропетровськ і Донецьк по 6,2%). У той же час нерівномірність кількості страхових компаній компенсується наявністю їхніх відокремлених структурних підрозділів у всіх регіонах України (філій), практично у всіх областях страховий захист надають через структурні підрозділи системних страховиків, які зареєстровані в основному в Києві. Найбільший обсяг надходжень страхових премій припадає на страхові компанії, які знаходяться у регіонах з розвиненою фінансово-економічною інфраструктурою, зокрема компанії Києва та області акумулюють 42,6% від загального обсягу надходжень страхових премій по Україні, 22,5% — компанії Харківської та 14,1% — Донецької областей. За видами ризикового страхування у першому кварталі 2004 р. переважало добровільне майнове страхування — 2 728,3 млн.. грн. (84,4% від загальної суми страхових премій). Із них сума страхових премій з страхування фінансових ризиків становила 1 644,0 млн.. грн.. (50,9% від загальної суми страхових премій). Розвиток сектору страхування тісно пов'язаний з розвитком банків. Так, операції з надання кредитів, в тому числі банками, супроводжується укладенням договорів страхування кредитів (зокрема, відповідальності позичальника за непогашення кредиту). За 2003 р. сума страхових премій з цього виду складала 258,6 млн.. грн.., це 2,8% від загальних надходжень з усіх видів страхування (у 2002 р. - 3,9%). Про реальні обсяги фінансування економіки України за рахунок страхових резервів свідчать дані про розміщення страхових резервів. Сформовані страхові резерви за 2003 р. становили 3 774,9 млн.. грн.., за І квартал 2004 р. — 4 078,7 млн.. грн.. За ці три роки (2001-2003) величина сформованих страхових резервів зросла у 3,2 рази. Сукупний розмір активів страховиків, що приймаються відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» для розміщення резервів, за 2003 р. становив 9 029,78 млн.. грн.., за І квартал 2004 р. — 9 581,9 млн.. грн.. За ці три роки (2001-2003) обсяг активів страховиків збільшився майже у 4 рази. За 2003 р. активи банків в 11 разів перевищували активи страховиків. У 2003 р. частка активів страховиків у ВВП становила 3,4%. Темпи росту активів страховиків, які займаються ризиковими видами страхування, протягом останніх років досить стабільні. Серед позитивних моментів — стійка тенденція до зростання капіталу, обсягів активів, зобов'язань страховиків, що є необхідною умовою їх стабільного функціонування та розвитку, однак актуальними залишаються проблеми підвищення надійності та ліквідності активів. За 2003 р. страховики (цеденти, перестрахувальники) за договорами перестрахування ризиків виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальниками сплатили 5,4 млрд. грн.. (59,3% від валових страхових премій по ринку), з них: