Смекни!
smekni.com

Особливості страхування в Україні (стр. 3 из 8)

— перестраховикам-нерезидентам — 3,2 млрд. грн. (34,8% від валових премій по ринку);

— перестраховикам-резидентам — 2,2 млрд. грн. (24,5% відповідно). Найбільші суми сплачені на перестрахування з добровільнихвидів майнового страхування (63,6% від отриманих страхових премій з цих видів) — 4 854,0 млн.. грн., з них за межі України — 746,3 млн.. грн.. У тому числі, зі страхування фінансових ризиків — сплачено на перестрахування 112,3 млн. грн.. (70% від премій з цього виду), з них за межі України — 1 944,7 млн.. грн..

За договорами страхування життя сплачено на перестрахування 23,9 млн.. грн.. (32,8% від премій з цього виду). Майже всі операції з перестрахування ризиків за договорами страхування життя проводилися з перестраховиками-нерезидентами.

За вимогами страховиків (цедентів, перестрахувальників) щодо сплати (компенсації) страхових виплат за страховими випадками згідно з укладеними договорами перестрахування у страховиків (пере страховиків) резидентів та нерезидентів частини своїх обов'язків перед страхувальниками, українські страховики отримали 248,3 млн.. грн.., з них:

— 43,2% від перестраховиків-нерезидентів (107,2 млн.. грн..);

— 56,8% від перестраховиків-резидентів (141,1 млн.. грн..);

у розрізі видів страхування компенсовано часток страхових виплат:

— 71,4% з добровільних видів страхування (177,2 млн.. грн.., з них нерезидентами 43,2 млн. грн.);

— 28,6% з видів обов'язкового страхування (на суму 71,1 млн.. грн.., з них нерезидентами 64,0 млн.. грн.).

Показники розвитку страхування в Україні у 2001-2004 р. наведено у таблиці 1.5.

Табл. 1.5.«Страховий ринок України у 2001-2004 роках»

Показник 2001 2002 2003 2004
Частка страхування ВВП,% 1,5 2.1 3,5 5,5
Кількість страховий компаній 328 338 357 383
компанії зі страхування життя 14 17 ЗО 45
компанії з ризикових видів страхування 314 321 327 338
Страхові премії на одного громадянина, євро 13,4 16,7 28,8 49,0
Страхові премії, млн. євро 649,0 802,9 1335,7 2350,0
Премії зі страхування життя, млн. євро 3,4 4,3 10,9 23,7
Страхові виплати, млн. євро 90,8 98,2 129,2 178,0
Страхові премії передані у перестрахування, млн. євро 306,1 380,4 809,5 1443,0
перестраховикам-нерезидентам, млн. євро 168,2 236,5 476,8 300,0
Власний капітал, млн. євро 413,3 574.2 1026,1 1637,0
статутні фонди, млн. євро 222,0 280,2 547,3 760,0
Сформовані страхові резерви, млн. євро 253,6 343,1 566,3 1201,0

Український ринок страхових послуг має значні можливості, проте потреби національної економіки та населення у якісних страхових послугах незадовільне. На страховому ринку існують серйозні проблеми, які перешкоджають подальшому його розвиткові, серед них: недосконала законодавча та нормативна база; низький рівень ефективності державного регулювання страхової діяльності; недосконала система державного контролю за фінансовою надійністю страховиків; недостатнє використання інвестиційних можливостей страховиків; питомої ваги страхування життя на страховому ринку зниження постійне; впровадження обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зіткнулося з перепонами на законодавчому рівні; є поодинокі випадки зволікання страховиками з виплатами страхових сум і страхового відшкодування, неправомірні відмови від виплати та порушення страхового законодавства. Проаналізувавши процес становлення страхового ринку в Україні, ми дійшли висновку, що подальший успішний його розвиток залежатиме від: розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності; розширення інфраструктури; вдосконалення порядку оподаткування страхової діяльності; посилення вимог до порядку створення та діяльності страхових організацій; подальшого розвитку законодавчої та вдосконалення нормативної бази; створення об'єднань страховиків з найважливіших проблем страхування; подальшої інтеграції України до міжнародних структур; створення оптимальної структури співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням; залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування; створення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків; підвищення платоспроможності страховиків.