Смекни!
smekni.com

Особливості страхування в Україні (стр. 8 из 8)

— здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків;

— розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

— розробляє нормативні і методичні документи з питань страхової діяльності, що віднесена Законом України «Про страхування» до компетенції Уповноваженого органу;

— узагальнює практику страхової діяльності, розробляє пропозиції щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;

— бере участь у проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності;

— виконує інші функції, потрібні для виконання покладених на нього завдань.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право:

— одержувати у визначеному порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їхнє фінансове становище та пояснення щодо звітних даних, а від підприємств, установ (у тому числі банків), організацій і громадян — інформацію, потрібну для виконання покладених на нього завдань;

— одержувати від страхових брокерів визначену звітність про їхню діяльність та інформацію про укладені договори, а також; пояснення щодо цих даних;

— видавати приписи страховим брокерам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання — приймати рішення про вилучення страхового брокера з державного реєстру страхових брокерів;

— одержувати у визначеному порядку від аварійних комісарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду;

— створювати комісії та робочі групи для проведення перевірок діяльності страховиків та страхових брокерів;

— контролювати достовірність та повноту інформації, що надається учасниками страхового ринку, призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;

— одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

— при виявленні порушень страховиками вимог законодавства України про страхову діяльність видавати їм приписи щодо їх усунення, а в разі невиконання приписів — зупиняти або обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень чи приймати рішення про відкликання ліцензій та вилучення з державного реєстру страховиків (перестраховиків). Суперечки щодо відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд;

— звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених ст. 8 Закону України «Про підприємництво».

Посадові особи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.


Задача

Розглянути умови використання безумовної франшизи, якщо страхова сума становить 200 тис. грн.., франшиза – 20 %, збитки страхувальника дорівнюють:

1) 15 тис. грн..;

2) 20 тис. грн.;

3) 30 тис. грн..;

4) 50 тис. грн..;

5) 60 тис. грн..

Розв`язок

1) 200 * 20 % = 40 (тис. грн..) – розмір безумовної франшизи.

При безумовній франшизі збиток відшкодовується за вирахуванням визначеної франшизи. У випадках, коли збитки складають 15 тис. грн.., 20 тис. грн.., 30 тис. грн.. – страхове відшкодування не сплачується, так як сума збитків менша від суми франшизи.

2) У випадку, коли сума збитків складає 50 тис. грн.., сума страхового відшкодування складатиме 50 – 40 = 10 тис. грн..

3) У випадку, коли сума збитків складає 60 тис. грн.., сума стахового відшкодування складатиме 60 – 40 = 20 тис. грн..


Список використаної літератури

1. Плиса В.Й. «Страхування: навч. посібник» - К.: Каравела, 2006 р.

2. Базилевич В.Д. «Страхова справа» - К.: Знання, 2003 р.

3. Горбач Л.М. «Страхова справа: навч. посібник» - К.: Кондор, 2003р.

4. Закон України «Про страхування»

5. Ротова Т.А. «Страхування: навч. посібник» - К.: КДТЕУ, 2001 р.

6. Заруба О.Д. «Страхова справа: підручник» - К., 2002 р.