Смекни!
smekni.com

Вопросы на экзамен по маркетингу (стр. 1 из 14)

1. Еволюція поглядів підприємців................................................................................................................................................. 3

2. Система чинників маркетингу.................................................................................................................................................... 4

3. Моделювання поведінки споживачів................................................................................................................................... 5

4. Маркетинговый анализ внутренней среды...................................................................................................................... 6

5. Организация службы маркетинга............................................................................................................................................. 7

6. Маркетингове дослідження споживачів........................................................................................................................... 8

7. Маркетингове вивчення конкурентів................................................................................................................................... 9

8. Оцінка кон’юнктури ринку............................................................................................................................................................ 10

9. Суб'єкти маркетингового процесу....................................................................................................................................... 11

10. Зміст та завдання маркетингових досліджень........................................................................................................ 12

11. Класифікація товарних ринків................................................................................................................................................. 13

12. Методи маркетингової діяльності...................................................................................................................................... 14

13. Комплекс маркетингу, концепція 4-х P............................................................................................................................ 15

14. Стан попиту, види маркетингу................................................................................................................................................ 16

15. Вивчення зовнішнього середовища маркетингу.................................................................................................. 17

16. Принципи маркетингу..................................................................................................................................................................... 18

17. Функції маркетингу........................................................................................................................................................................... 19

18. Форми організації та напрямки маркетингових досліджень..................................................................... 20

19. Стимулювання збуту, його методи.................................................................................................................................... 21

20. Умови виникнення та суть маркетингу......................................................................................................................... 22

21. Вибір цільових ринків....................................................................................................................................................................... 23

22. Ціни на нові товари............................................................................................................................................................................. 24

23. Банк моделей в аналітичній системі маркетингу................................................................................................ 25

24. Маркетинговий зміст товару.................................................................................................................................................... 26

25. Сегментация рынка............................................................................................................................................................................ 27

26. Визначення ємності ринку.......................................................................................................................................................... 28

27. Мета маркетингової діяльності............................................................................................................................................. 29

28. Комплексний аналіз ринкових можливостей та небезпек (swot)......................................................... 30

29. Маркетинговый отчет..................................................................................................................................................................... 31

30. Життєвий цикл товару.................................................................................................................................................................... 32

31. Планування програми маркетингу..................................................................................................................................... 33

32. Комплекс маркетингових комунікацій.......................................................................................................................... 34

33. Вибір стратегії маркетингу......................................................................................................................................................... 35

34. Система маркетингового контролю................................................................................................................................. 36

35. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности товаров................................................................ 37

36. Стратегии роста малых фирм................................................................................................................................................... 38

37. Стратегии роста средних фирм............................................................................................................................................... 39

38. Стратегии роста крупных фирм.............................................................................................................................................. 40

39. Каналы движения товаров и их характеристика................................................................................................... 41

40. Виды маркетинговых ценовых стратегий.................................................................................................................. 42

41. Маркетингова пропаганда........................................................................................................................................................... 43

42. Ринкова атрибутика товару....................................................................................................................................................... 44

43. Реклама, її функції та види........................................................................................................................................................... 45

44. Позиціювання товару на ринку.............................................................................................................................................. 46

45. Информационная система маркетинга и ее составляющие..................................................................... 47

46. Встановлення ціни на основі торгів.................................................................................................................................. 48

47. Ціноутворюючі чинники маркетингу............................................................................................................................. 49

48. Види маркетингової інформації та джерела її отримання............................................................................. 50

49. Процес купівлі товару..................................................................................................................................................................... 51

50. Зміст політики просування........................................................................................................................................................ 52

51. Маркетинговий розділ бізнес-плану.................................................................................................................................. 53

52. Етапи розробки нової продукції............................................................................................................................................. 54

53. Аналітична система маркетингу.......................................................................................................................................... 55

54. Базовые стратегии роста фирмы........................................................................................................................................... 56

55. Зміст маркетингової цінової політики........................................................................................................................... 57

56. Бюджет маркетингу.......................................................................................................................................................................... 58

57. Вибір ціни на основі поточних цін....................................................................................................................................... 59

58. Вироблення комунікаційної стратегії............................................................................................................................. 60

59. Ціни на комплекс товарів............................................................................................................................................................. 61

60. Вибір посередників та форми роботи з ними.............................................................................................................. 62

61, Товарна стратегія фірми................................................................................................................................................................ 63

62. Основні етапи здійснення рекламної діяльності.................................................................................................. 64

64. Модифікація цін..................................................................................................................................................................................... 65

65. Статистичний банк аналітичної системи маркетингу................................................................................... 66

66. Зміст маркетингової політики товарного руху...................................................................................................... 67

67. Особистий продаж.............................................................................................................................................................................. 68

68. Сервис в товарной и сбытовой стратегии предприятия................................................................................. 69


1. Еволюція поглядів підприємців.

1. Конец 19 – начало 20-го века (30-е годы). Эпоха массового производства. Рынки были открыты и не существовало монополии разделения рынков. Маркетинг еще не был востребован, существовал как приложение. Задачей маркетинга в то время было: прием заказов и доставка товаров.

2. Середина 30-х годов и до II мировой войны. Эпоха сбыта. Из-за насыщения спроса и первого раздела рынка появляется учение о сбыте. В центр внимания выходит сам товар. Функции маркетинга – как и прежде доставка товаров и предоставление услуг, а также реклама и подготовка торгового персонала. Суть маркетинга – управление движением товара от производителя до потребителя.

3. Конец 40-х годов – 70-е годы. Эпоха маркетинга. Формируется рынок потребителей и маркетинг рассматривается как научная основа в принятии решений.

4. 80-е – 90-е годы. Этап учения о маркетинге как функции и инструментарии предпринимательства. Этот этап характерен возникновением маркетингового менеджмента. Разрабатывается теория управления маркетингом.

5. С 1995 года. Эпоха современного маркетинга. Доминирование теории маркетинга взаимодействия. Маркетинг рассматривается как сложное социально-экономическое явление, включающее 4 фактора деятельности:

· маркетинг как концепция управления;

· маркетинг как средство обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе;

· маркетинг как поиск решений;

· маркетинг как философия взаимодействия и координации предпринимательской деятельности.

6 концепций:

1. Концепция совершенствования производства – производственная концепция. Соответствует 1-му этапу развития маркетинга как науки. Суть: потребители предпочитают ту продукцию, цена которой наиболее благоприятна. Задача маркетинга – совершенствование производства, уменьшения себестоимости и цены. Девиз: «Произвожу то, что могу». Инструментарий: повышение производительности труда и снижение себестоимости. Цель увеличение продаж, совершенствование производства и максимизация прибыли.

2. Концепция совершенствования товара. Суть: потребители предпочитают качественную продукцию. Задача: совершенствование продукции. Ведущая идея: качество товаров. Основной инструментарий: товарная политика. Цель: совершенствование потребительских свойств товара.