Мир Знаний

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку (стр. 1 из 4)

Курсова робота на тему:

Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку


Зміст

Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку

1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи

1.2 Види методів збору інформації

1.3 Порядок ведення маркетингових досліджень

Висновок по розділу

Розділ 2. Технологія створення презентації за результатами маркетингових досліджень

2.1 Звіт по маркетинговому дослідження

2.2 Критерії складання і проведення презентації

2.3 Діаграми

Висновок по розділу

Висновок

Список використаної літератур

Вступ

Дана курсова робота присвячена презентаціям за результатами маркетингових досліджень, які створюються по засобах збору первинної і вторинної інформації, і перетворення звіту по маркетинговому дослідженню в лаконічну і барвисту форму. Презентації допомагають виразніше донести інформацію до замовника маркетингового дослідження. Проблема презентацій досліджень на даний момент часу є достатньо актуальною, оскільки в період кризи дуже поважно в найкоротші терміни і в ясній формі донести отриману інформацію і виводи по дослідженнях що потребує їх фірмах.

Об'єктом дослідження виступають презентації за результатами маркетингових досліджень.

Предметом дослідження є методи збору первинної інформації і звіти за результатами маркетингових досліджень, на основі яких будується презентація.

Мета роботи – досліджувати шлях, що минає початковою інформацією, отриманою вході маркетингових досліджень, замовлених клієнтом, від сирих даних до виведення з них рекомендацій і виводів, перетворених в стислу, але інформативну наочну презентацію.

Основні завдання, поставлені в даній курсовій роботі:

1. Виявити і проаналізувати суть і основні принципи маркетингових досліджень.

2. Вивчити технологію створення презентації по маркетинговому дослідженню.


Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку

1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи

Для ефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Кожна крупна зарубіжна компанія щорік проводить своїми силами або замовляє проведення сторонніми організаціями 3 - 4 маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження – складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на які потрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згідно методиці, вибраній для досягнення результатів дослідження.

Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізу внутрішньої і зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження.

Таким чином, під маркетинговим дослідженням слід розуміти цілеспрямований на вирішення проблеми (комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планерування і організація її збору, аналіз і представлення звіту про результати.

До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точність і ретельність.

Принцип об'єктивності означає необхідність обліку всіх чинників і неприпустимість ухвалення певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації.

Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження.

Принцип ретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а так само ефективної системи контролю над його роботою.

Маркетингові дослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і по видах.

Найважливішими чинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір (масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетингових досліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чим великі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так само витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чим фірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми, незалежно від їх спеціалізації, як правило, не витрачають істотних засобів на маркетингові дослідження.

Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами в даний час є рідкістю. Причини цього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвитку економічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, націленість більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень і недооцінки вітчизняними підприємцями їх корисності.

Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію.


1.2 Види методів збору інформації

Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору.

1. Спостереженням є метод збору інформації за допомогою фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів з ними і за відсутності контролю над чинниками, що впливають на їх поведінку.

Спостереження може проводитися, як відкрито, так і скритно. Оскільки обізнаність об'єкту дослідження про знаходження його під спостереженням може вплинути на його проведення і в цьому випадку може розцінюватися як встановлення з ним контакту, на практиці, як правило, проводяться приховані спостереження. При цьому як знаряддя дослідження використовуються приховані камери і спеціальні дзеркала.

До достоїнств цього методу відносяться:

його простота, і, отже, відносна дешевизна;

виключення спотворень, об'єктів, що викликаються контактами, з дослідниками (що, наприклад, не можна повною мірою виключити при опиті).

Основний недолік цього методу полягає в тому, що він не дозволяє однозначно встановити мотиви поведінки об'єктів спостереження і процеси ухвалення ними рішень, і, отже, вони можуть неправильно тлумачити спостерігачами. Тому спостереження застосовується в основному при проведенні пошукових досліджень, тобто що носять попередній характер, направлених на конкретизацію проблем, що стоять перед дослідниками.

2. Експериментом є метод збору інформації про проведення досліджуваних об'єктів, що передбачає встановлення дослідниками контролю над всіма чинниками, що впливають на функціонування цих об'єктів.

Метою дослідження, що проводиться за допомогою експерименту, є, як правило, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів.

Для забезпечення достовірності результатів експерименту значення всіх чинників, окрім досліджуваного, повинні залишатися незмінними. При необхідності дослідження декількох чинників може потрібно серія експериментів.

До достоїнств цього методу відносяться, перш за все, його об'єктивний характер і можливість встановлення причинно-наслідкових зв'язків між формами маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів.

Недоліки такого методу полягають в трудності контролювати всі чинники маркетингу в природних умовах, з одного боку, і складнощі відтворення нормальної поведінки соціально-економічного об'єкту в лабораторних умовах, з іншого боку. Крім того, проведення експерименту зв'язане, як правило, з набагато більшими витратами, чим спостереження і особливо при необхідності дослідження декількох чинників маркетингу. Тому на практиці цей метод використовується відносно рідко і, перш за все, у випадках, коли потрібно з високою мірою достовірності встановити характер причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваного об'єкту.

3. Імітація є методом збору даних, ЕОМ, що генеруються, за допомогою заздалегідь розробленої математичної моделі, адекватно відтворюючої поведінку об'єкту дослідження.

Гідність цього методу полягає в можливості оперативного аналізу безлічі варіантів маркетингових дій і вибору на цій основі якнайкращого.

До недоліків цього методу відноситься, перш за все, складність і трудомісткість створення самої моделі, що вимагає глибокого вивчення і формалізації причинно-наслідкових зв'язків між всіма чинниками маркетингу, його зовнішньої середи і чинниками, що визначають купівельну поведінку.

На практиці створення такої моделі нерідко не представляється можливим. Навіть якщо можливості фірми дозволяють створити таку модель, то її розробка зажадає значних витрат, які можуть виправдати себе за наявності потреби в регулярному і частому, а так само багатократному її використанні.

4. Опитування – метод маркетингового дослідження, що полягає в цілеспрямованому зверненні до конкретної групи людей з метою з'ясування їх думки і поглядів. Під опитом розуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом опиту використовується анкета, що є запитальником, що передбачає фіксацію відповідей.