Мир Знаний

Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ (стр. 1 из 19)

Волинський інститут менеджменту Черкаський філіал

Р Е Ф Е Р А Т

дипломної роботи "Бухгалтерський облік та аудит безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ"

Робота містить 98 сторінки, 9 таблиць, 13 рисунків, додатки, перелік використаної літератури - 46 найменувань.

Об"єктом дослідження у дипломній роботі с організація безготівкових розрахунків, методика їх бухгалтерського обліку та аудиту на Черкаському МППЗТ.

Мета роботи - обгрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню безготівкових розрахунків, їх обліку та. аудиту на Черкаському МППЗТ.

Результатом дослідження стали пропозиції автора щодо: удосконалення системи безготівкових розрахунків та створення селективного грошово-кредитного обслуговування підприємств в Україні; удосконалення системи бухгалтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків; стабілізації фінансового стану Черкаського МППЗТ; застосування рі-зноманіти ;х форм безготівкових розрахунків у 4)інансово-господарській діяльності ЧМПі"ІЗТ.'

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої безготівкової системи на ЧМППЗТ та інших підприємствах промисловості України. ^ВСТУП.........................................................................................б

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧШ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

1.1. Система безготівкових розрахунків в сучасних умовах

господарювання ........................................................................ 10

і^.Діюяа система форм безготівкових розрахунків та їх

застосування-.......................................................................... .\. 15

1.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку безготівкових

розрахунків.............................................................................. 37

ї .4.Аудит безготівкових розрахунків...................................................48

/

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, ЇХ ОБЛІК ТА АУДИТ НА Черкаському МППЗТ.

2. і. Загальна характеристика Черкаського МППЗТ................................... 55

2.2.Методологія бухгалтерського аналізу та аудиту на Черкась­кому МППЗТ............................................................................61

2.3. Аналіз с|зінансової звітності та стану безготівкових розрахунків

на Черкаському МППЗТ...............................................................70

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІППІЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Черкаського МППЗТ.

З. І .Рекомендації по удосконаленню системи безготівкових

розрахунків, обліку та. аудиту ...................................................... ..81

3.2.Пропозиції щодо стабілізації фінансово-економічного стану

на Черкаському МППЗТ............................................................. ..84

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ


ВСТУП

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.

Виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку на державних, приватних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях сприяє ринкова економіка.

Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов'язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва, досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно вхоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об'єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу за додерженням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

Кожне підприємство складається із окремих груп, в сукупності котрі і представляють собою це підприємство. Группи займаються лише тільки тою


/ функцією, для котрої вони передбачені, щоб підприємство

могло існуванти. Важливим елементом являється бухгалтерія, котра веде облік господарських коштів і об'єктів обліку підприємства.

Також функцією бухгалтерії являється аналіз фінансового стану підприємства, котрий показує по яким направленням потрібно вести роботу, щоб покращити його. Бухгалтерія також повинна слідкувати за точними і своєчасними виплатами податків й грошових обов'язків підприємства. Вести точний документальний облік по роботі підприємства для представленя звітності в перевіряючі орган.

На сучасному етапі розвитку України головним завданням у галузі економіки є послідовне здійснення радикальної економічної реформи і створення цілісної та ефективної системи управління.

В умовах приведення національної економічної системи у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами виникає багато проблем, які потребують обгрунтованого розгляду й розв'язання. Однією з таких проблем є удосконалення системи безготівкових платежів.Від успішного розв"язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства.

В Україні процес створення нормальних умов для проходження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні.Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не ма жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус боргів.Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.

У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємтсва (виробники) не залежать від своєчасного перерахування грошей покупцями їх продукції.Вони мають змогу безперешкодно перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит, здійснювати їх дисконт.До того ж вони можуть шляхом проведення факторингових операцій відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи


8 спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й

ведення своїх рахунків.Для таких посередницьких функцій й виникли спеціальні установи - комерційні банки.

Українські ж банки поки не стали посередниками у розрахунках і опорою підприємств в нових умовах господарювання.Вітчизняні підприємства не можуть розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне користування не на кабальних умовах банківськими кредитами, будувати на взаємному співробітництві свою діяльність, своєчасно отримувати кредитні ресурси. Давно назріла потреба переорієнтації банківської діяльності з грошової спекуляції на роботу з платіжними вимогами і зобов'язаннями;

відродження комерційного кредиту та надання боргам майнового статусу;

створення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов'язань на гроші, їх взаємного погашення і переу ступання.Таким чином, доки в Україні не організоване ефективне грошово-кредитне обслуговування підприємств-виробників, проблема неплатежів вирішена не буде.

Актуальність теми дослідження визначається важливістю удосконалення організації безготівкових розрахунків у розв"язанні глобальних економічних проблем України, і необхідністю трансформації бухгалтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків відповідно до економічних відносин ринкового спрямування. Саме організація безготівкових розрахунків повинна активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів;

зменшенню видатків обігу; ефективному використанню тимчасово вільних коштів та ін..

Метою дипломної роботи є обгрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню організації безготівкових розрахунків, їх обліку та аудиту.

У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних завдань:


9

-розглянути безготівкові розрахунки в сучасних умовах

господарювання як цілісну систему, яка включає класифікацію, організацію, діючу систему форм розрахунків та взаємовідносини платників з банками;

-визначити економічну необхідність удосконалення системи безготівкових розрахунків для розв"язання проблеми неплатежів в Україні;

-викласти теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту безготівкових розрахунків;

-розкрити економічне значення досліджень підприємства;

-виробити конкретні рекомендації з досліджених питань.

Предметом дослідження є система безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання України.

Об"єктом дослідження є Черкаське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту.

Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати економічні явища у розвитку й взаємозв'язку. Застосований метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й узагальнення.