Смекни!
smekni.com

Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (стр. 2 из 6)

Банк активізував також операції з цінними паперами – обсяг портфелю зріс на 1,2 млрд. грн. (на 747,90%). Результатом діяльності проведення кредитно-інвестиційних операцій за період 2006 – 2008рр. є отримання процентного доходу в розмірі 14,18 млрд. грн. [24].

Під час здійснення операцій як по залученню коштів, так і по їх вкладанню з метою отримання прибутку банк не забуває про збільшення обсягів власного капіталу, оскільки саме він є основою здійснення всіх банківських операцій та підтверджує надійність банку. На протязі трьох років зростання капіталу відбулося на 130,84%, або на 4,24 млрд. грн. і станом на 01.07.2009р. його розмір становив 6,45 млрд. грн.

Також важливу роль в забезпеченні фінансової стійкості банку відіграє обсяг статутного капіталу. Статутний капітал відіграє роль гаранта (буфера) у разі виникнення кризових явищ. За період 2006 – 2009рр. статутний капітал банку зріс майже у 2,43 рази і на 01.07.2009 становив 5 103 537 тис. грн. та є сплаченим.

Темпи приросту статутного капіталу становили: 76,36% у 2007 році порівняно з 2006-м і 37,80% у 2008 році порівняно з 2007-м.

Номінал одної акції – 10 копійок. У статутному капіталі банку 24 149 349 тис. штук простих та 50 000 тис. штук. привілейованих акцій.

За період 2006 – 2008рр. стрімко зросла депозитна база банку – на 17,6 млрд. грн. (або на 265,8%) - кошти банків і на 9,6 млрд. грн. (або на 56,34%) - кошти клієнтів. На базі цього активи банку також зросли на 39,4 млрд. грн. (або на 141,57%), кредитний портфель – на 31,2 млрд. грн. (або на 149,61%).

Стратегічна мета Банку – вийти на якісно новий рівень обслуговування клієнтів: бути респектабельним в очах корпоративних клієнтів, “домашнім” – для приватного вкладника, визнаним авторитетом на міжнародному рівні.

Основними цінностями, які сповідує Банк, є дотримання інтересів клієнтів та добробуту громадян України, партнерські відносини, відповідальність перед акціонерами Банку та соціальний захист своїх працівників.

Шляхи реалізації стратегії банку визначені основними напрямками бізнес-плану [24]:

- розширення позицій Банку на ринку обслуговування корпоративних клієнтів та обслуговування фінансового ринку на основі гнучких технологій комплексного та індивідуального задоволення потреб по всьому спектру банківських продуктів та послуг;

- збільшення частки Банку в обслуговуванні базових галузей економіки;

- посилення ринкової позиції на основних сегментах фінансового ринку;

- подальше нарощування обсягів основних банківських операцій та клієнтської бази;

- на ринку роботи з населенням Банк буде прагнути зберегти та закріпити лідерство;

- забезпечення відповідності між обсягами та вартістю залучених коштів та обсягами і дохідністю кредитного портфеля;

- співпраця з міжнародними фінансовими організаціями в частині спільного інвестування ресурсів у великі інвестиційні проекти та нарощення їх обсягів;

- відновлення та диверсифікація ресурсної бази;

- перехід Банку на нову операційну систему “ Bankmaster PS”;

- завершення реінжинірингу бізнес-процесів, перехід на дворівневу систему управління Банком;

- забезпечення приросту капіталу, адекватному нарощенню активів, удосконалення процесу управління активами і пасивами;

- реорганізація та вдосконалення діючої внутрішньої банківської системи запобіганню та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- завершення створення комплексної системи управління фінансовими ризиками та ризиками кредитування населення, системи ціноутворення з урахуванням ризиків собівартості продуктів;

- удосконалення організаційної структури та оптимізації чисельності персоналу;

- досягнення належного рівня прибутковості роботи структурних підрозділів і Банка в цілому;

- підвищення якості кредитного портфеля юридичних та фізичних осіб;

- розробка та впровадження стандартів обслуговування;

- розвиток банкоматної мережі та кіосків самообслуговування. Бізнес – планом визначені сильні та слабкі сторони Банку, можливі загрози (SWOT – аналіз) у майбутньому. Темпи нарощення Банком обсягів основних банківських операцій за 2004 рік перевищили в основному середні темпи розвитку вітчизняної системи. У звітному році Банку удалося значно наростити обсяги кредитування населення та залучення поточних та строкових коштів фізичних осіб. Разом з цим намітилося певне відставання від банків - конкурентів у напрямку роботи з юридичними особами. Тому внесені певні корективи в напрямок шляхів реалізації стратегічного курсу Банку.

ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” розвивається як роздрібний універсальний банк з потужною корпоративною вертикаллю, здатною ефективно обслуговувати підприємства великого, малого та середнього бізнесу.

Управління банком здійснюють:

Загальні Збори акціонерів,