Смекни!
smekni.com

Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (стр. 5 из 6)

невизначеність інформації про середовище та невпевненість у її точності.

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на банк представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на банк [14, с. 115]

Група факторів Фактор Прояв Можливі відповідні дії підприємства
1. Економічні: Банківський процент на вклади населення Зменшення вкладів у зв’язку з низькою процентною ставкою Збільшення процентної ставки або додаткове заохочення, щодо вкладання коштів
Темп інфляції (за 2008 рік склав 12,3%) Знецінення грошових ресурсів; підвищення цін; Підвищення % ставок за користування кредитами; можливість гри на курсах валют.
Падіння ВВП (за 2008 рік склало 18,5%) Спад ділової активності суб’єктів господарювання; Активізація діяльності з залучення вільних наявних коштів на рахунки банку з метою збільшення фінансової стійкості банку
Падіння наявних реальних доходів громадян за 2008р. склав 4,2% Спад споживчого кредитування; спад роботи із залучення коштів на строкові депозити
Введення диференційованої норми обов’язкового резервування (9-12%) Збільшення ресурсної бази банку Збільшити кількість виданих кредитів.
Падіння довіри громадян до банківської системи у зв’язку з фінансово-економічною кризою Зменшення депозитів фізичних осіб на 14% Зменшення відсотків за депозитами.
Оподаткування банківської діяльності Введення специфічних податків під різні види операцій. Банк перестає проводити ці операції в зв`язку з їх невигідністю.
2. Політичні Рівень економічної свободи держави Не мають свободи щодо своєї діяльності, діють згідно ліцензій і дозволів НБУ Комерційні банки підпорядковуються в своїй діяльності НБУ, а він в свою чергу - Уряду. І тільки уряд в змозі перейти на новий рівень
Високий вплив політики на економіку Непослідовність дій у реформуванні економіки Посилення парламентського лобірування
Політична нестабільність в країні Можливий тиск на банківську систему з боку різних політичних сил Обережна поведінка банку; зосередженість на економічних аспектах діяльності
Президентські вибори-2010р; політична реформа. Загальний спад ділової активності Розробка нових маркетингових стратегій
3. Правові Правовий Відвернення іноземних компаній В даному випадку банк не в змозі нічого зробити, бо в нашій державі існує таке явище як не відповідність українських законів, не стабільність економіки
Слабка законодавча база Вимоги НБУ до банків постійно змінюються. Банк не встигає слідкувати за змінами у законодавстві., тому інколи його порушує
Нормативно-правова база Чітка регламентація юридичних аспектів банківської діяльності Дотримання банком усіх необхідних юридичних процедур
4. Соціально-демографічні Кількість потенційних споживачів Зменшення кількості осіб, які бажають вкласти кошти у банк, з ціллю додаткового доходу і збереження грошей Різного роду заохочення з метою збільшення додаткових споживачів;проведення рекламування продуктів;створення нових продуктів
Доходи громадян зросли на 4,2% Збільшення приватних заощаджень Залучення коштів на строкові депозити.
Вплив профспілок на формування громадської думки Цей вплив є досить помірним Активно співпрацювати з профспілками для формування позитивної суспільно думки про банк
Кількість робочої сили Відбувається зменшення кількості робочої сили; високий рівень старіння Підбір та найм молодих кадрів.
Довіра до банків Чим вище довіра населення до банків, тим відповідно вищим попитом користуються банківські послуги Реклама Репутація
5. Науково-технологічні Темп технологічних досліджень Отримання сучасної інформації про різні ноу-хау у банківській сфері;про потреби і побажання споживачів;про реальний стан банківських продуктів Більше уваги звертати на результати досліджень, а також проводити свої внутрішні дослідження, з метою покращення своєї діяльності
Інтенсивний розвиток телекомунікації Широке використання новітніх технологій передавання даних Оновлення технічних засобів та програмного забезпечення.
Рівень інформаційних технологій Впровадження нових технологій - великі і витрати, однак потім з'являється можливість економії
Посилення автоматизації діяльності та застосування новітніх банківських технологій Поява нових програмних комплексів Економія часу при проведені операцій, складанні звітності
6. Географічні Територіальне розміщення Збільшення або зменшення доходів банку, а також зручність для споживачів Розміщення банку або його філій у більш людних місцевостях

Зовнішнє середовище – це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації, і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив. Це середовище діє не безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу. За даних умов кожне підприємство повинне досліджувати зовнішнє середовище, адже від цього залежить ефективність його функціонування. При дослідженні впливу зовнішнього середовища на ВАТ „Райффазен Банк Аваль” я розглянула такі групи факторів, як економічні, політичні, правові, соціально-демографічні та технологічні, їх прояв та можливі дії банку у певній ситуації.


Висновки

Сьогодні Райффайзен банк Аваль є провідним в Україні банком, що пропонує приватним клієнтам максимально повний перелік банківських послуг, зокрема споживче кредитування (у тому числі за спеціальними програмами – товари у розстрочку, автомобілі у кредит), грошові перекази у національній та іноземних валютах з відкриттям і без відкриття рахунку, розміщення коштів на депозитних рахунках, повний набір сучасних платіжних інструментів – пластикові картки міжнародних систем Europay International і Visa International.

Для корпоративних клієнтів Райффайзен банк Аваль пропонує максимально повний перелік банківських послуг, зокрема розрахунково-касове обслуговування, кредитування з внутрішніх ресурсів Банку й у рамках кредитних ліній міжнародних організацій, усі види документарних операцій, депозити, корпоративні та зарплатні платіжні картки, послуги електронними каналами зв’язку.

Банкам-партнерам Райффайзен банк Аваль пропонує понад 300 видів послуг, серед яких ведення рахунків у ВКВ і ОКВ, здійснення платежів, документарні операції, торгове фінансування, операції з платіжними картками, юридичні, консультаційні послуги.

Статутний капітал Банку складає 5 103 537 тис. грн.; загальні активи – 67 242 835 тис. грн. Надходження національної готівкової валюти за 2008рік склали 109 313 785 тис. грн., видатки 88 480 209 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2007 роком в 1,3 рази.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2009 року склав 1 420 935 тис. у гривневому еквіваленті.

Загальна сума кредитного портфелю, включаючи нараховані доходи на кінець звітного періоду склала 56 086 406 тис. грн., що на 18 002 571 тис. грн. більше ніж на початок минулого року,з них кредити, надані фізичним особам, склали 27 751 007 тис. грн.

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались юридичним особам в гривнях склала – 14,76% річних, в валюті – 10,36% річних. Середня процентна ставка по кредитах, які надавались фізичним особам в гривнях склала – 21,36% річних, в валюті – 13,86% річних.

За 2008 рік банком отримано прибуток в сумі 531 432 тис. грн., прибуток консолідованої групи склав 532 360 тис. грн. Загальний обсяг доходів, отриманих банком за банківськими та іншими операціями, складає 9 033 093 тис. грн., загальний обсяг витрат 8 500 733 тис. грн.

Основною статтею доходів банку є процентні доходи, які банк отримав в сумі 7 320 245 тис. грн., які складають 81% від загального обсягу доходів, отриманих банком за 2008 рік. Процентні витрати банку за звітний рік складають 3 633 440 тис. грн. або 43% від загального обсягу витрат.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи, які склали у звітному періоді 1 325 212 тис. грн., що на 269 773 тис. грн. більше, ніж у попередньому звітному році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 15%.

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування (90,1% загальної суми комісійних доходів). Комісійні витрати за рік склали 151 251 тис. грн.

Основними статтями витрат, після процентних, у звітному році були загальні адміністративні витрати банку , витрати на персонал та інші витрати банку.

На утримання персоналу в кількості 16 179 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 1 291 млн. грн. Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 2 490 гривень в місяць.

Для оптимізації роботи банку необхідно:

Ввести практику розробки довгострокового планування та контролю за дотриманням розроблених планів.

Розробити “стратегічний набір” розвитку функціонального підрозділу.

Надати більшої самостійності керівникам відділів у прийнятті самостійних рішень.

Узгоджувати роботу даного управління із стратегією діяльності інших управлінь і в аспекті цілого банку.

Загальна стратегія підвищення конкурентоспроможності банку наступна.

Банк для ефективної роботи потребує наявність певних вільних коштів, які можуть надаватися у вигляді кредитів та для організаційної роботи – канцтовари, витратні матеріали для різної офісної техніки тощо.