Смекни!
smekni.com

Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (стр. 6 из 6)

Функціональна стратегія: розвиток діяльності за пріоритетними напрямами, застосування нових перспективних фінансових схем з метою збільшення прибутковості управління.

Продуктова стратегія – надання всередині організації послуг з фінансового планування, контролю, аналізу, контроль за діяльністю філіалів і обласних дирекцій, аналіз витрат банку та надання керівникам пропозицій щодо їх оптимізації, розвиток нових видів діяльності.


Список використаної літератури

1. Закон України від 02.06. 2005 р. №2631-IV “Про банки і банківську діяльність”// ВВР, 2005, №26, ст. 358.

2. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 262 - 264.

3. Ануфрієв В., Радзієвська В. Шляхи розвитку банківської діяльності у зв’язку з використанням новітніх технологій. Автоматизація у банк. секторі // Вісн. Укр. Акад. держ. управління. - 2000. - №4. - С. 88 - 93.

4. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Верлока В.С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 481 с.

5. Васюренко О.В.. Методические основы принятия управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих банков // Вісник Української академії банківської справи. – 1998. – №5. – С. 3 - 6.

6. Волошко І.В. Завдання фінансової стратегії банку // Вісник Сумського державного університету: Серія Економіка. – 2007. – №5 (51). – С. 119 - 122

7. Добровольский А.А. Основание и принцип построения динамической модели банка // Актуальні проблеми економіки. – Дніпропетровськ: “Навчальна книга”. – 2000. – том 8. – с. 56 - 62.

8. Дубілет О. Основні критерії ефективності українських банків // Вісн. Нац. банку України. - 2008. - №3. - С. 52 - 54.

9. Дяченко Т.О. Основи менеджменту і маркетингу: Курс лекцій / Національний авіаційний ун- т. — К.: НАУ, 2004. — 88 с.

10. Егоров П.В., Карева И.А. Концепция финансового менеджмента предпринимательской деятельности коммерческих банков // Економіка промисловості. Науково-практичний журнал. – Інститут економіки промисловості НАН України. – 2001. – №3 (13). – с. 110 – 120.

11. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. – 2002. – №8. – С. 96 - 101.

12. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 119 - 124.

13. Карєва І.О. Види підприємницької діяльності комерційних банків на фінансовому ринку // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Общая ред. д.э.н., проф. П.В. Егоров. – Донецк: "КИТИС", ДонГУ, 2000. – с. 260 – 266.

14. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 734 с.

15. Коломієць О. В. Шляхи вдосконалення систем управління банками в Україні // Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Зб. наук. пр. - Луцьк, 1998. - С. 281-283.

16. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2008. — 415 с.

17. Савін К. С. Стан банківського маркетингу в Україні // Актуал. пробл. міжнар. відносин. - К., 2005. - Вип. 12, Ч. 3. - С. 78 - 88.

18. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Дороговказ у діяльності банків: [Банківська система] // Уряд. кур’єр. - 2000. - 6 квіт. - С. 5.

19. Черняк В. Шляхи реформування банківської системи // Уряд. кур’єр. - 2000. - 28 верес. - С. 4.

20. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. - 2000. - №1. - С. 25-28.

21. Офіційний сайт Державного Комітету Статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua

22. http://manadgment.com.ua

23. Офіційний сайт Національного банку України URL: http://www.bank.gov.ua/Macro/pok.htm

24. Офіційний сайт АБ “Раййфайзен Банк Аваль” – http://www.aval.ua/